REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO BIOTECHNOLOGII

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIEMA OGÓLNE

 • 1
 1. Organizacja nosi nazwę: „Kola Naukowego Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia II”.
 2. Organizacja może posługiwać się skróconą nazwą „Kolo Biotechnologii KUL” lub „KNB KUL”.

 

 • 2

Siedzibą Kola jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawia II.

 

 • 3

Z ramienia Władz Uniwersytetu prace Koła koordynuje Kurator Koła, powołany przez Senat.

 

 • 4

Podstawą działalności Koła są:

 • Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
 • Regulamin Koła;
 • uchwały władz Koła.

 

 

 • 5

Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu mowa jest o:

 • KUL należy przez to rozumieć Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • Statucie, należy przez to rozumieć Statut KUL;
 • Kole, należy przez to rozumieć Koło Naukowe Biotechnologii KUL;
 • Zebraniu, należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Koła;
 • Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
 • Zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Koła.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

 • 6
 1. Celem działalności Koła jest:
 • pomoc w rozwoju i kształtowaniu życia naukowego oraz kulturowego studentów;
 • pogłębianie wiedzy w zakresie biotechnologii, biologii molekularnej oraz biochemii.
 1. Swoje cele Koło realizuje poprzez:
 • uczestnictwo członków Koła w badaniach naukowych prowadzonych u różnych pracowniach Wydziału i placówkach naukowych w kraju i za granicą;
 • uczestnictwo członków Koła w wydarzeniach naukowych (konferencje, seminaria, warsztaty) organizowanych na uczelni i w innych ośrodkach naukowych;
 • uczestnictwo członków Koła w- praktykach organizowanych przez, ośrodki badawcze i firmy z branży biotechnologicznej;
 • organizowanie dyskusji, spotkań i seminariów naukowych zarówno wyjazdowych jak i stacjonarnych;
 • prezentacja i publikacja osiągnięć naukowych członków Kola w postaci plakatów, artykułów badawczych i artykułów przeglądowych:
 • pomoc w organizacji akcji promujących Wydział i kierunki studiów prowadzone na Wydziale;
 • pomoc w organizacji imprez popularnonaukowych promujących wiedzę z zakresu biologii, biologii molekularnej i biotechnologii w społeczeństwie;
 • zdobywanie środków finansowych i trwałych, sprzętu i odczynników służących do realizacji celów i zadań Koła:
 • pośredniczenie w' kontaktach pomiędzy studentami, a kadrą naukową Uniwersytetu;
 • nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą;
 • ułatwianie współpracy pomiędzy studentami Wydziału a regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi, firmami z branży i ośrodkami przemysłowymi.

 

 • 7

Realizacja celów może być finansowana w szczególności:

 • z finansów przyznanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • z umów sponsorskich;
 • ze składek członkowskich.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOLA

 

 • 8

Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

 • członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student KUL, który pisemnie zadeklarował udział w' pracach Koła;
 • członkiem honorowym może być osoba w szczególny sposób zasłużona dla Koła. wybrana przez członków zwyczajnych koła zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

 

 • 9
 1. Przyjęcia w poczet członków Koła dokonuje Zarząd Koła na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej przez zainteresowanego.
 2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Koła Zarząd podejmuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu następującym po złożenia deklaracji, o której mowa w ust. 1.
 3. W przypadku, gdy Zarząd Koła podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.
 4. O prawie do odwołania Zarząd Koła powiadamia kandydata w chwili dostarczenia mu decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków Koła.
 5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzję w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania kandydata. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.
 6. W przypadku gdy Komisja uzna zasadność odwołania kandydata, Zarząd Koła przyjmuje kandydata w poczet członków Koła na najbliższym posiedzeniu Zarządu od otrzymania pisemnej decyzji Komisji Rewizyjnej.

 

 • 10

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • stosowania się do uchwał Zarządu Koła i Walnego Zebrania Członków Koła;
 • przestrzegania Regulaminu siedziby Koła;
 • czynnego uczestnictwa w działaniach Koła zmierzających do osiągnięcia celów i realizacji zadań statutowych oraz innych wyznaczonych przez władze Koła;
 • terminowego płacenia składek członkowskich;
 • uczestnictwa w posiedzeniach Walnym Zebraniu Członków Koła;
 • przestrzegania postanowień Regulaminu Koła.

 

 • 11
 1. Każdemu zwyczajnemu członkowi Koła przysługuje
 • czynne i bierne prawo wyborcze;
 • prawo głosu przy podejmowaniu decyzji przez Walnego Zebranie Członków;
 • prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez Koło;
 • prawo zgłaszania propozycji inicjatyw i działań Władzom Koła.
 1. Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w § 11 ust. 1 za wyjątkiem czynnego i biernego prawda wyborczego.

 

 • 12
 1. Członkostwa w' Kole wygasa, w szczególności:
 • na własną prośbę, wyrażoną w- formie pisemnej;
 • na podstawie decyzji Zarządu, w przypadku rażącego naruszania obowiązków członka;
 • na skutek półrocznej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Koła;
 • w momencie utraty statusu studenta.
 1. Członkowi zwyczajnemu lub honorowemu skreślonemu z listy przez Zarząd przysługuje prawo odwołania się w terminie 7 dni do Komisji Rewizyjnej. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOŁA

 

 • 13

Władze Koła stanowią:

 • Walne Zebranie Członków Koła;
 • Zarząd Koła;
 • Komisja Rewizyjna.

 

Walne Zebranie Członków Koła

 • 14
 1. Walne Zebranie jest najwyższym organem uchwałodawczym Koła.
 2. W skład Zebrania wchodzi ogół wszystkich członków' zwyczajnych Koła oraz pozostali członkowie z głosem doradczym.
 3. Czas i miejsce Zebrania muszą być ogłoszone przynajmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 4. Zebranie może podejmować uchwały, o ile uczestnicz)' w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych Koła.
 5. Jeżeli Zebranie nie posiada kworum, Prezes wyznacza drugi termin Zebrania, nie wcześniej niż 1 dzień i nic później niż 14 dni, od poprzedniej daty Zebrania.
 6. Kworum na Zebraniu w drugim terminie stanowi liczba obecnych podczas Zebrania zwyczajnych członków- Koła.
 7. Wszystkie uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów' przy zachowaniu wymogów- z ust. 4 i 6.
 8. Zebraniu przewodniczy Prezes Koła.

 

Do kompetencji Zebrania należy w szczególności:

 • wybór i odwołanie Prezesa;
 • wybór i odwołanie Zarządu;
 • wybór Komisji Rewizyjnej;
 • uchwalenie rocznego planu pracy;
 • uchwalenie budżetu, w tym ustalenie wysokości składki członkowskiej;
 • uchwalanie regulaminu Koła i wprowadzenie w nim zmian;
 • podejmowanie uchwały w innych sprawach dotyczących działalności Koła nic zastrzeżonych dla innych organów.

 

Prezes i Zarząd Koła
§16

 1. Zarząd Koła jest organem wykonawczym Koła.
 2. W skład Zarządu Koła wchodzą:
 • Prezes,
 • Wiceprezesi w liczbie od 1 do 3;
 • Sekretarz;
 • Skarbnik;
 • Członek Zarządu.

 

 • 17
 1. Kandydata na Prezesa Koła może zgłosić:
 • Kurator Koła;
 • Zarząd Koła;
 • grupa 10 członków zwyczajnych Koła;
 • ustępujący Prezes Koła.
 1. Funkcja Prezesa może być sprawowana nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.
 2. Członek Koła może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
 3. Walne Zebranie dokonuje wyboru Prezesa bezwzględną większością głosów.
 4. W wypadku, gdy zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Na Prezesa Koła wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.
 5. Kadencja Prezesa rozpoczyna się 1 października i trwa do końca semestru letniego. Wybory odbywają się w terminie do 31 maja.

 

 • 18
 1. Prezes Koła desygnuje członków Zarządu zatwierdzanych w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu łącznym.
 2. W razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o odmowie zatwierdzenia składu Zarządu Koła przedstawionego przez Prezesa Koła. o której mowa w ust. 1, wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, spośród kandydatów przedstawionych przez grupę co najmniej 5 członków Koła.
 3. W sytuacji przewidzianej w ust.2 stosuje się odpowiednio przepis §17 ust.5.
 4. Członkowie Zarządu na pierwszym po wyborze posiedzeniu Zarządu dokonują spośród siebie wyboru: wiceprezesa(ów), skarbnika i sekretarza Koła
 5. Kadencja Zarządu rozpoczyna się 1 października i trwa do końca semestru letniego. Wybory odbywają się do 31 maja

 

 • 19

 

 

 1. Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie może odwołać członka Zarządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3/4 członków Koła. Wniosek w tej sprawie może wnieść Prezes Koła lub grupa co najmniej 2/3 członków Koła.
 2. Z chwilą odwołania Prezesa Koła ustępuje Zarząd, a Walne Zgromadzenie niezwłocznie dokonuje wyboru nowego zarządu. Kadencja tak wybranego zarządu kończy się w terminie określonym w §18 ust. 5.

 

 • 20
 1. Do kompetencji Prezesa Koła należy, w szczególności:
 • reprezentowanie Koła;
 • organizowanie prac Zarządu;
 • przewodniczenie Walnemu Zebraniu;
 • współpraca z kuratorem.
 1. Do zadań i kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 • realizacja zadań przewidzianych przez niniejszy Regulamin i uchwały Walnego Zebrania;
 • zwoływanie Walnego Zebrania;
 • gromadzenie dokumentacji podejmowanych decyzji i uchwał Zebrania Walnego:
 • rozpatrywanie wnoszonych przez Członków Koła projektów decyzji i konkretnych działań w zakresie dysponowania środkami Koła, ich pozyskiwania, realizacji zadań i osiąganie celów.
 1. Do kompetencji Wiceprezesa Koła należy w- szczególności:
 • zastępowanie prezesa Koła w czasie jego nieobecności;
 • udzielanie pomocy Prezesowi w spełnianiu jego obowiązków.
 1. Do kompetencji Sekretarza Koła należy w szczególności:
 • sporządzanie protokołów z obrad Walnego Zebrania;
 • nadzór nad dokumentacją Koła.
 1. Do zadań i kompetencji Skarbnika należy:
 • gromadzenie środków finansowych i zarządzanie nimi zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania;
 • przygotowywanie projektu sprawozdania finansowego z działalności Koła.
 • 21
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nic rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Prezes Koła.
 3. Wszelkie uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 4. W posiedzeniach Zarządu Koła ma prawo uczestniczyć Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w' charakterze obserwatora z głosem doradczym.

Komisja Rewizyjna

 • 22
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Koła.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych w' czasie Walnego Zebrania bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
 4. W sytuacji przewidzianej w ust.3 stosuje się odpowiednio przepis §16 ust.5.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • przeprowadzenie kontroli działalności Zarządu oraz ocena jej zgodności z Regulaminem;
 • przedstawienie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Zebraniu;
 • rozpatrywanie odwołań członków Koła od decyzji Zarządu.
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednogłośnie w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE

 • 23

Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawmym w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków Koła lub na mocy uchwały Senatu.

 • 24

Zmiany w' Regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej przez 2/3 zwyczajnych członków przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków' Koła.

 • 25

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Senat.

 • 26

W dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu tracą moc postanowienia Regulaminu Koła Naukowego Biotechnologii Studentów Ochrony Środowiska KUL.

 

Autor: Kamil Chudzik
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2017, godz. 23:59 - Kamil Chudzik