Akademicka Służba Porządkowa to organizacja zrzeszająca studentów różnych lat i kierunków, których łączy chęć aktywnego działania na rzecz promocji uczelni i troska o budowanie dobrego wizerunku KUL. Wykonujemy swoje zadania, jako studencka organizacja uczelniana działając na podstawie Statutu KUL i Regulaminu Wewnętrznego.

 

 

 

REGULAMIN AKADEMICKIEJ SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ

 

§ 1

Akademicka Służba Porządkowa jest organizacją studencką działającą w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

§ 2

1.     Do zadań Akademickiej Służby Porządkowej należy:

a)     pomoc przy organizacji uroczystości w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,

b)     czuwanie nad godnym przebiegiem w/w uroczystości.

2.     Akademicka Służba Porządkowa może wykonywać różne inne zadania powierzone jej przez władze rektorskie.

 

§ 3

Osoby wchodzące w skład Akademickiej Służby Porządkowej są studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

§ 4

Pracami Akademickiej Służby Porządkowej kieruje Przewodniczący Akademickiej Służby Porządkowej.

 

§ 5

Przewodniczący Akademickiej Służby Porządkowej jest powoływany przez Prorektora ds. dydaktyki i wychowania KUL po uprzedniej konsultacji z pracownikiem uczelni odpowiedzialnym za organizację uroczystości w KUL.

 

§ 6

Źródłem finansowania działalności Akademickiej Służby Porządkowej  są:

a)     Środki przyznane przez Parlament Studentów KUL,

b)     Środki pochodzące od Władz Uczelni.

 

§ 7

Liczbę osób wchodzących w skład Akademickiej Służby Porządkowej określa według potrzeb, na okres 1 roku, Przewodniczący Akademickiej Służby Porządkowej z pracownikiem uczelni odpowiedzialnym za organizację uroczystości w KUL, w porozumieniu z Prorektorem ds. dydaktyki i wychowania.

 

Protokół posiedzenia Senatu Akademickiego KUL

z dnia 27 czerwca 2000 r. Nr 585

zm. z dnia 23 maja 2003 r. Nr 618

Autor: Michał Młodzikowski
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2011, godz. 14:14 - Michał Młodzikowski