W tomie:

 

Artykuły

Studia gramatyczno-leksykalne

Małgorzata GÓRSKA, Stopniowanie a polifunkcyjność przysłówków łacińskich

 

Natalia SOSNOWSKA, Poprawność parataktycznej konstrukcji składniowej ze skorelowanymi spójnikami tak…, jak i oraz jak…, tak i

 

Hanna ZDANOWSKA, Innowacje frazeologiczne w wiadomościach radiowych  

 

Studia onomastyczne

Mariusz KOPER, O nazwie miejscowości Wierszczyca w powiecie tomaszowskim

 

Władysław MAKARSKI, Dwa kresowe nazwiska – Mickiewicz i Słowacki

 

Studia pragmalingwistyczne

Eliza GRZELAKOWA, Ironia, autoironia, sarkazm – trzy odmienne funkcjonalnie zdarzenia komunikacyjne

 

Agnieszka KAROLCZUK, Funkcjonalność opisu składni dla potrzeb glottodydaktycznych

 

Dorota ŚLIWA, Les compétences discursives dans la formation de termes composés – une contribution à la traduction spécialisée

 

Wokół tekstów

Cecylia GALILEJ, Tytuł w twórczości Leśmiana

 

Tomasz KORPYSZ, Olga ZAJĄC, Wybrane typy komizmu językowego w tekstach „Kabaretu pod Wyrwigroszem”

 

Anna KOZŁOWSKA, Sposoby wykorzystania potencji semantycznej derywatów w twórczości literackiej Karola Wojtyły

 

Beata KUŁAK, Szwajcarskie Szkice do kazań. Uwagi językoznawcy

 

Maria WOJTAK, Modlitewne kolekcje doraźnie komponowane

 

Recenzje

J. Nordstrom, Modality and Subordinators, Amsterdam/Philadelphia 2010 (M. GÓRSKA)

 

T. Skubalanka, Rymy niepoetyckie, czyli poezja, która nie jest poezją, Lublin 2010 (M. NOWAK)

 

Sprawozdania

Konferencja poświęcona życiu i pracy badawczej profesora Władysława Kuraszkiewicza, Włodawa 18-19 czerwca 2009 (A. CZAPLA, Z. GAŁECKI)

 

Odmiany stylowe polszczyzny – dawniej i dziś, Białystok-Supraśl, 24-26 maja 2010 (J. KLIMEK, M. NOWAK)

 

Recenzenci tomu: prof. Urszula Sokólska (UwB), prof. Władysław Makarski (KUL)

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2012, godz. 22:47 - Małgorzata Nowak-Barcińska