ROK I SEMESTR I

 

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1 Statystyka i demografia historyczna (wykład) E/4 15/1 dr Piotr Rachwał
2 Dzieje Lubelszczyzny i Kresów od XVI do XVIII wieku (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Jacek Chachaj
3 Lubelszczyzna w pradziejach i wczesnym średniowieczu (wykład) Z/1 15/1 dr Katarzyna Pisarek
4 Biblia - istota i rola w kulturze (wykład) E/2 30/2 Ks. dr Andrzej Piwowar
Konwersatoria i laboratoria
1 Historia Lubelszczyzny i Kresów w epoce Piastów i Jagiellonów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30/2 dr Andrzej Niewiński
2 Historia Lubelszczyzny i Kresów w epoce Piastów i Jagiellonów (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30/2 Brak obsady
3 Statystyka i demografia historyczna (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30/2 dr Piotr Rachwał
4 Statystyka i demografia historyczna (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30/2 dr Piotr Rachwał
5 Statystyka i demografia historyczna (laboratorium - Grupa: 3) Z/3 30/2 dr Piotr Rachwał
Seminaria
1 Historia dawnej wojskowości (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Jan Ptak
2 Historia społeczno-polityczna XX w. (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Mieczysław Ryba
3 Historia starożytna i dzieje Bizancjum (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Piotr Kochanek
4 Nauki pomocnicze historii nowożytnej i najnowszej (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Henryk Wąsowicz
5 Religie, narody i państwa w Europie (XIX-XX w.) (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Witold Matwiejczyk
6 Seminarium nowożytne (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Arkadiusz Stasiak
Wykłady monograficzne
1 Główne linie rozwoju wojskowości polskiej i powszechnej w ciągu dziejów (wykład) Zbo/2 15/1 dr hab. Jan Ptak
2 Wybrane zagadnienia historii społecznej (wykład) Zbo/2 15/1 dr hab. Anna Barańska
3 Christianity at War: The Crusades in the Middle Ages (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Paweł Kras
4 Dzieje polskiego duszpasterstwa wojskowego (wykład) Z/1 15/1 dr Piotr Siwicki
5 "Polak wszędzie przejdzie!" - ewolucja jazdy polskiej od Sejmu Wielkiego do powstania listopadowego (wykład) Z/1 15/1 dr Marcin Baranowski
6 U źródeł wojskowości Polski wczesnośredniowiecznej (wykład) Z/1 15/1 dr Piotr Plisiecki
7 Wojskowość nowożytna Hiszpanii (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Cezary Taracha
8 Kobiety i polityka: Jagiellonki polskie w XV-XVI w. (wykład) Z/1 15/1 dr Agnieszka Januszek-Sieradzka
9 Kultura stołu w dawnej Polsce (XIV-XIX wiek) (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Henryk Gapski
10 Szlachta Prus Królewskich - heraldyka, majątek, urzędy (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Tomasz Nowicki
11 Średniowieczny obraz świata (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Leszek Wojciechowski
12 Vilnius/Wilna/Wilno. At the Crossroads of Culture and History in the Early Modern Period (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Hubert Łaszkiewicz
Specjalizacja nauczycielska "Historia i społeczeństwo"
1 Dziedzictwo epok: starożytność (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Piotr Kochanek
2 Dziedzictwo epok: średniowiecze (wykład) Z/1 15/1 dr Piotr Plisiecki
3 Dziedzictwo epok: starożytność (ćwiczenia) Z/2 15/1 dr hab. Maciej Münnich
4 Dziedzictwo epok: średniowiecze (ćwiczenia) Z/2 15/1 dr Andrzej Niewiński
5 Pedagogika (wykład) Zbo/1 15/1 dr Piotr Magier
6 Psychologia (wykład) Zbo/1 15/1 Brak obsady
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II st.
1 Dokument elektroniczny i e-kancelaria (zajęcia laboratoryjne) (ćwiczenia) Z/3 30/2 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
2 Metodyka opracowania współczesnej dokumentacji aktowej (zajęcia praktyczne w archiwum) (ćwiczenia) Z/3 30/2 dr hab. Tomasz Nowicki
3 Konserwacja i reprografia archiwaliów (wykład) Zbo/1 15/1 dr hab. Tomasz Nowicki
4 Współczesna kancelaria, registratura i archiwum zakładowe (wykład) Zbo/1 15/1 dr hab. Tomasz Nowicki
Specjalizacja geoinformacyjna
1 Historia kartografii (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Jan Ptak
2 Przemiany krajobrazu osadniczo-demograficznego ziem polskich (ćwiczenia) Z/2 30/2 dr hab. Jacek Chachaj
3 Systemy Informacji Geograficznej. Open Source (ćwiczenia) Z/2 30/2 dr hab. Bogumił Szady
4 Wstęp do geografii i kartografii historycznej (ćwiczenia) Z/2 30/2 Brak obsady
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I st.
1 Historia ustroju Polski (wykład) Zbo/1 15/1 dr Piotr Siwicki
2 Rozwój form kancelaryjnych (wykład) Zbo/1 15/1 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
3 Wstep do archiwistyki i archiwoznawstwa (wykład) Zbo/2 30/2 dr Piotr Siwicki
4 Rozwój form kancelaryjnych w Polsce przedrozbiorowej z elementami ich opracowania (ćwiczenia) Z/2 30/2 dr Piotr Siwicki
5 Digitalizacja zasobów archiwalnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30/2 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
6 Digitalizacja zasobów archiwalnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30/2 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Egzaminy fakultatywne
1 Christianity at War: The Crusades in the Middle Ages (egzamin) E/2 0 dr hab. Paweł Kras
2 Vilnius/Wilna/Wilno. At the Crossroads of Culture and History in the Early Modern Period (egzamin) E/2 0 dr hab. Hubert Łaszkiewicz


Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.g - liczba godzin w semestrze / liczba godzin w tygodniu

 


 

ROK I SEMESTR II

 


Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1 Historia historiografii (wykład) E/4 15/1 dr hab. Mirosław Filipowicz
2 Kościół łaciński na ziemiach zabranych w XIX wieku (wykład) Z/1 15/1 dr Irena Wodzianowska
3 Zróżnicowanie religijne Lubelszczyzny i Kresów w epoce nowożytnej (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Henryk Gapski
Konwersatoria
1 Historia Lubelszczyzny i Kresów w epoce sarmackiej i okresie rozbiorów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30/2 dr Irena Wodzianowska
2 Historia Lubelszczyzny i Kresów w epoce sarmackiej i okresie rozbiorów (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30/2 Brak obsady
3 Historia historiografii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30/2 dr hab. Jarosław Rabiński
4 Historia historiografii (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30/2 Brak obsady
Seminaria
1 Historia dawnej wojskowości (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Jan Ptak
2 Historia społeczno-polityczna XX w. (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Mieczysław Ryba
3 Historia starożytna i dzieje Bizancjum (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Piotr Kochanek
4 Nauki pomocnicze historii nowożytnej i najnowszej (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Henryk Wąsowicz
5 Religie, narody i państwa w Europie (XIX-XX w.) (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Witold Matwiejczyk
6 Seminarium nowożytne (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Arkadiusz Stasiak
Wykłady monograficzne
1 Hitlerowski "system wychowawczy" na przykładzie obozów koncentracyjnych (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Sabina Bober
2 Jak wychować dziecko? Rodzicielstwo i edukacja w okresie nowożytnym (wykład) Z/1 15/1 dr Joanna Szady
3 Młodzież w realiach państwa komunistycznego (wykład) Z/1 15/1 dr Ewa Rzeczkowska
4 Społeczeństwo polskie w okresie II wojny światowej (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Rafał Wnuk
5 "Trzeba się uzbroić w bezstronność w ocenie tak jej zalet, jak i wad". O kobiecie polskiej epoki zaborów (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Anna Barańska
6 Anti-Nazi and anti-Soviet partisant movement in Central and Eastern Europe (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Rafał Wnuk
7 Militarne dzieje powstania styczniowego i kadra dowódcza (wykład) Z/1 15/1 prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
8 O wolność naszą i waszą. Polacy w walce o niepodległość i ruchach wolnościowych XIX-wiecznej Europy (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Ewa Ziółek
9 Wojna domowa w Hiszpanii 1936-39 (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Jacek Gołębiowski
10 Wojna o informacje 1939-90 (wykład) Z/1 15/1 dr Ewa Rzeczkowska
11 Główne linie rozwoju wojskowości polskiej i powszechnej w ciągu dziejów (wykład) Z/2 15/1 dr hab. Jan Ptak
12 Wybrane zagadnienia historii społecznej (wykład) Z/2 15/1 dr hab. Anna Barańska
Specjalizacja nauczycielska "Historia i społeczeństwo"
1 Dziedzictwo epok: nowożytność (wykład) Z/1 15/1 dr Joanna Szady
2 Dziedzictwo epok: XIX wiek (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Alicja Puszka
3 Dziedzictwo epok: nowożytność (ćwiczenia) Z/2 15/1 dr Agnieszka Januszek-Sieradzka
4 Dziedzictwo epok: XIX wiek (ćwiczenia) Z/2 15/1 dr hab. Ewa Ziółek
5 Dydaktyka przedmiotu (ćwiczenia) Z/2 30/2 dr hab. Alicja Puszka
6 Praktyka śródroczna (praktyki) Zbo/2 10 Brak obsady
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II st.
1 Struktura archiwów w Polsce. Zasób, organizacja i udostępnianie (wykład) Zbo/1 15/1 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
2 Archiwa i archiwistyka w Unii Europejskiej (wykład) Zbo/1 15/1 dr Piotr Siwicki
3 Metodyka opracowania dokumentacji nieaktowej (zajęcia praktyczne w archiwum) (ćwiczenia) Z/3 30/2 dr hab. Tomasz Nowicki
4 Aplikacje biurowe i bazy danych (ćwiczenia) Z/3 30/2 dr Piotr Rachwał
5 Nowoczesny system zarządzania dokumentacją i aplikacje biurowe (egzamin) E/2 0 Brak obsady
Specjalizacja geoinformacyjna
1 Wstęp do geografii i kartografii historycznej (ćwiczenia) Z/2 30/2 Brak obsady
2 Systemy Informacji Geograficznej. Open Source (ćwiczenia) Z/2 30/2 Brak obsady
3 Przemiany krajobrazu osadniczo-demograficznego ziem polskich (ćwiczenia) Z/2 30/2 Brak obsady
4 Historia kartografii. Zbiory kartograficzne (ćwiczenia) Z/1 15/1 Brak obsady
5 Historia podziałów administracji państwowej i kościelnej (wykład) E/2 15/1 Brak obsady
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I st.
1 Rozwój form kancelaryjnych w XIX i XX w. z elementami metodyki ich opracowania (ćwiczenia) Z/2 30/2 dr Piotr Siwicki
2 Informatyka archiwalna (wykład) E/2 15/1 dr Piotr Rachwał
3 Archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne (wykład) Zbo/1 15/1 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
4 Archiwistyka i pomoce archiwalne (egzamin) E/1 0 Brak obsady
5 Historia ustroju i kancelarii w Polsce (egzamin) E/2 0 Brak obsady
6 Komputerowe bazy danych i archiwa w internecie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30/2 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
7 Komputerowe bazy danych i archiwa w internecie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30/2 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Egzaminy fakultatywne
1 Anti-Nazi and anti-Soviet partisant movement in Central and Eastern Europe (egzamin) E/2 0 dr hab. Rafał Wnuk


Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.g - liczba godzin w semestrze / liczba godzin w tygodniu

 

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2014, godz. 12:44 - Marcin Baranowski