ROK II SEMESTR III

 

Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1 Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład) E/2 30/2 Ks. dr Piotr Tokarski
2 Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki (wykład) E/4 15/1 dr hab. Mirosław Filipowicz
3 Herby miast Lubelszczyzny i Kresów (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Tomasz Panfil
4 Koniec kresów - przebudowa społeczna i etniczna Europy Środkowo-Wschodniej przez Hitlera i Stalina 1930-1953 (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Rafał Wnuk
Konwersatoria obowiązkowe
1 Historia Lubelszczyzny i Kresów w XX wieku (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30/2 dr hab. Sabina Bober
2 Historia Lubelszczyzny i Kresów w XX wieku (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30/2 dr hab. Sabina Bober
3 Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30/2 dr hab. Anna Barańska
4 Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30/2 dr hab. Anna Barańska
Seminaria
1 Dzieje Europy XIV-XVI w. (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Paweł Kras
2 Dzieje myśli politycznej XX wieku i historia polskiego wychodźstwa (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Jacek Gołębiowski
3 Historia dawnej wojskowości (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Jan Ptak
4 Historia kultury i dzieje historiografii (XIX-XX w.) (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Mirosław Filipowicz
5 Historia społeczno-polityczna XX w. (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Mieczysław Ryba
6 Historia starożytna i dzieje Bizancjum (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Piotr Kochanek
7 Historia XIX w. (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Anna Barańska
8 Historia XIX-XX wieku (seminarium) Zbo/2 30/2 prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
9 Historia XX wieku (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Rafał Wnuk
10 Kultura średniowieczna i wczesnonowożytna (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Leszek Wojciechowski
11 Nauki pomocnicze historii (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Tomasz Panfil
12 Nauki pomocnicze historii nowożytnej i najnowszej (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Henryk Wąsowicz
13 Polska, świat hiszpański, polityka i dyplomacja (XVI-XX w.) (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Cezary Taracha
14 Religie, narody i państwa w Europie (XIX-XX w.) (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Witold Matwiejczyk
15 Społeczeństwo, wyznania i kultura Polski od późnego średniowiecza do epoki rozbiorów (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Jacek Chachaj
16 Starożytny Bliski Wschód (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Maciej Münnich
Wykłady monograficzne
1 Narodziny, rozkwit i upadek mocarstw na przestrzeni wieków (wykład) Zbo/2 15/1 dr hab. Rafał Wnuk
2 Wybrane zagadnienia źródłoznawcze i metodologiczne historii religii (wykład) Zbo/2 15/1 dr hab. Maciej Münnich
3 Europa Środkowo-Wschodnia w czasach nowożytnych. Ciągłość i zmiana przestrzeni politycznej (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Henryk Gapski
4 Między monarchią chrześcijańską a republiką laicką (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Anna Barańska
5 Polityka kolonialna mocarstw w XIX wieku (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Ewa Ziółek
6 Polska i jej sąsiedzi w okresie monarchii piastowskiej (wykład) Z/1 15/1 dr Andrzej Niewiński
7 The Beginnings of Poland (10-11 Century) (wykład) Z/1 15/1 dr Piotr Plisiecki
8 Władza w oświeceniowej Europie (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Arkadiusz Stasiak
9 Chrześcijaństwo w starożytności i wczesnym średniowieczu (wykład) Z/1 15/1 dr Piotr Plisiecki
10 Chrześcijaństwo wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej (wykład) Z/1 15/1 dr Piotr Siwicki
11 Demons in the Bible (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Maciej Münnich
12 Między trwaniem a zmianą. Kościół katolicki w Polsce w średniowieczu i epoce nowożytnej (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Jacek Chachaj
13 Parafie w nowożytnej Polsce - ludzie, struktury, finanse (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Tomasz Nowicki
14 Świat średniowiecznych legend i eposów (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Leszek Wojciechowski
Specjalizacja nauczycielska "Historia i społeczeństwo"
1 Dziedzictwo epok: XX wiek (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Mieczysław Ryba
2 Dziedzictwo epok: XX wiek (ćwiczenia) Z/1 15/1 dr hab. Sabina Bober
3 Dydaktyka przedmiotu (ćwiczenia) Z/2 30/2 dr Joanna Szady
4 Praktyka śródroczna (praktyki) Zbo/1 10 Brak obsady
5 Praktyka ciągła (praktyki) Zbo/2 40 Brak obsady
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II st.
1 Współczesna archiwistyka i jej problemy (egzamin) E/1 0 Brak obsady
2 Rynek usług archiwalnych - przepisy i reguły działania (wykład) Zbo/1 15/1 dr Piotr Siwicki
3 Ochrona praw autorskich i informacje niejawne w teorii i praktyce archiwalnej (wykład) Zbo/1 15/1 dr Piotr Siwicki
4 Problematyka archiwalna w praktyce instytucji lokalnych i samorządowych (zajęcia praktyczne w archiwum) (ćwiczenia) Z/1 30/2 dr hab. Tomasz Nowicki
5 Praktyka archiwalna II stopnia (praktyki) Zbo/2 120 Brak obsady
6 Objazd naukowy (zajęcia terenowe) Zbo/1 4 Brak obsady
Specjalizacja geoinformacyjna
1 Geografia historyczna Polski (wykład) E/2 15/1 dr hab. Jan Ptak
2 Systemy Infomacji Przestrzennej. Bazy danych (ćwiczenia) Z/2 30/2 Brak obsady
3 Systemy Informacji Przestrzennej. Aplikacje GIS (ćwiczenia) Z/2 30/2 dr hab. Bogumił Szady
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I st.
1 Przepisy archiwalne (ćwiczenia) Z/1 15/1 dr Piotr Siwicki
2 Edytorstwo żródeł archiwalnych (ćwiczenia) Z/1 15/1 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
3 Digitalizacja zasobów archiwalnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30/2 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
4 Digitalizacja zasobów archiwalnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30/2 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
5 Objazd naukowy (zajęcia terenowe) Zbo/1 4 Brak obsady
6 Praktyka archiwalna I stopnia (praktyki) Zbo/2 120 Brak obsady
Egzaminy fakultatywne
1 Demons in the Bible (egzamin) E/2 0 dr hab. Maciej Münnich
2 The Beginnings of Poland (10-11 Century) (egzamin) E/2 0 dr Piotr Plisiecki


Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.g - liczba godzin w semestrze / liczba godzin w tygodniu

 


 

 

ROK II SEMESTR IV

 


Lp. Przedmiot Punkty L.godz. Prowadzący
Seminaria
1 Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa) Zbo/20 0 Brak obsady
2 Dzieje Europy XIV-XVI w. (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Paweł Kras
3 Dzieje myśli politycznej XX wieku i historia polskiego wychodźstwa (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Jacek Gołębiowski
4 Historia dawnej wojskowości (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Jan Ptak
5 Historia kultury i dzieje historiografii (XIX-XX w.) (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Mirosław Filipowicz
6 Historia społeczno-polityczna XX w. (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Mieczysław Ryba
7 Historia starożytna i dzieje Bizancjum (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Piotr Kochanek
8 Historia XIX w. (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Anna Barańska
9 Historia XIX-XX wieku (seminarium) Zbo/2 30/2 prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
10 Historia XX wieku (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Rafał Wnuk
11 Kultura średniowieczna i wczesnonowożytna (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Leszek Wojciechowski
12 Nauki pomocnicze historii (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Tomasz Panfil
13 Nauki pomocnicze historii nowożytnej i najnowszej (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Henryk Wąsowicz
14 Polska, świat hiszpański, polityka i dyplomacja (XVI-XX w.) (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Cezary Taracha
15 Religie, narody i państwa w Europie (XIX-XX w.) (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Witold Matwiejczyk
16 Społeczeństwo, wyznania i kultura Polski od późnego średniowiecza do epoki rozbiorów (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Jacek Chachaj
17 Starożytny Bliski Wschód (seminarium) Zbo/2 30/2 dr hab. Maciej Münnich
Wykłady monograficzne
1 Narodziny, rozkwit i upadek mocarstw na przestrzeni wieków (wykład) Z/2 15/1 dr hab. Rafał Wnuk
2 Wybrane zagadnienia źródłoznawcze i metodologiczne historii religii (wykład) Z/2 15/1 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
3 Droga Hitlera do władzy (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Sabina Bober
4 Ewolucja polskiej sceny politycznej na tle przemian ideologicznych w Europie XX wieku (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Mieczysław Ryba
5 From T. Roosevelt to W. Clinton. History of USA in 20th century (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Jarosław Rabiński
6 Polityka okupacyjna Związku Radzieckiego i III Rzeszy w Europie Środkowej i Wschodniej (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Rafał Wnuk
7 Polski Panteon. Polscy Polacy w dziejach (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Tomasz Panfil
8 Russian Studies in America and Western Europe: past and present (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Mirosław Filipowicz
9 Eccelsia et civitas. Uprawnienia osób świeckich w kościołach chrześcijanskich (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Bogumił Szady
10 Katolicyzm i społeczeństwo w Polsce w XX wieku na tle Europy (wykład) Z/1 15/1 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
11 Kościoły wschodnie w Rzeczpospolitej (wykład) Z/1 15/1 dr Irena Wodzianowska
12 Ruchy odnowy Kościoła katolickiego w XX wieku (wykład) Z/1 15/1 dr hab. Jacek Gołębiowski
13 Stosunki państwo-Kościół po II Wojnie Światowej (wykład) Z/1 15/1 Brak obsady
14 Zesłańcze losy duchowieństwa katolickiego w Imperium Rosyjskim w XIX wieku (wykład) Z/1 15/1 prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
Specjalizacja geoinformacyjna
1 Systemy Informacji Przestrzennej. Aplikacje GIS (ćwiczenia) Z/2 30/2 Brak obsady
2 Systemy Infomacji Przestrzennej. Bazy danych (ćwiczenia) Z/2 30/2 Brak obsady
3 Redakcja mapy (ćwiczenia) Z/1 15/1 Brak obsady
4 Praktyka specjalizacyjna (praktyki) Z/3 30 Brak obsady
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I st.
1 Podstawy metodyki opracowania zasobu archiwalnego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30/2 dr hab. Tomasz Nowicki
2 Podstawy metodyki opracowania zasobu archiwalnego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30/2 dr hab. Tomasz Nowicki
Objazd naukowy
1 Objazd naukowy (zajęcia terenowe) Zbo/2 4 Brak obsady
Egzaminy fakultatywne
1 From T. Roosevelt to W. Clinton. History of USA in 20th century (egzamin) E/2 0 dr hab. Jarosław Rabiński
2 Russian Studies in America and Western Europe: past and present (egzamin) E/2 0 dr hab. Mirosław Filipowicz


Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.g - liczba godzin w semestrze / liczba godzin w tygodniu

 

Autor: Marcin Baranowski
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2014, godz. 12:42 - Marcin Baranowski