Specjalizacja glottodydaktyczna (teoria i praktyka nauczania języka polskiego jako obcego) działa w Instytucie Filologii Polskiej KUL od roku akademickiego 2006/2007.

 

Specjalizacja adresowana jest do studentów polonistyki oraz neofilologii.

 

Specjalizację można zdobywać w trakcie dwuletnich studiów uzupełniających.

 

Zajęcia dydaktyczne (330 g) obejmują cztery konwersatoria, jedne ćwiczenia i jeden wykład.

 

Konwersatoria

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego cz. 1 (60 g);

Gramatyka funkcjonalna języka polskiego cz.  2 (60 g);

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego cz. 1 (60 g);

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego cz. 2 (60 g).

 

Ćwiczenia

Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego (60 g).

 

Wykład

Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego (30 g).

 

Praktyki

Specjalizacja obejmuje również 150 godzin praktyk.

W ich skład wchodzą:

  • hospitowanie zajęć prowadzonych w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL oraz zajęć w Szkole Letniej KUL;
  • prowadzenie  lekcji z cudzoziemcami;
  • przygotowanie pomocy dydaktycznych.

 

Zajęcia specjalizacyjne oraz obserwacje zajęć z cudzoziemcami służą pokazaniu języka polskiego od innej strony i w inny sposób niż perspektywa językoznawczych przedmiotów uniwersyteckich. Uczestnicy zajęć specjalizacyjnych uczą się funkcjonalnego podejścia do nauczanego języka oraz sposobów na proste opisywanie go (wykorzystując przy tym atuty rodzimych użytkowników polszczyzny), kształcą umiejętności efektywnego wyjaśniania słownictwa i struktur gramatycznych, poznają metody i chwyty dydaktyczne, zaznajamiają się z podręcznikami języka polskiego jako obcego, uczą się pisać ćwiczenia, teksty, zadania i testy potrzebne w pracy lektora języka polskiego.

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2012, godz. 21:21 - Małgorzata Nowak-Barcińska