Obecność Karola Wojtyły - Jana Pawła II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ma charakter szczególny. Impulsem dla niej stały się wydarzenia z połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku: zamknięcie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wakująca Katedra Etyki KUL. Krótko po jej objęciu Ksiądz Docent Karol Wojtyła otrzymał sakrę biskupią - i zdawało się, że Jego obecność w KUL okaże się krótkim epizodem zarówno w historii Uniwersytetu, jak i w życiu przyszłego Papieża. Trudno Mu było przecież regularnie dojeżdżać do Lublina, prowadzić wykłady i seminaria, gdy nakładano na Niego coraz to liczniejsze i coraz poważniejsze obowiązki, związane zarówno z Archidiecezją Krakowską, jak i z życiem całego Kościoła w Polsce.

 

A jednak obecność ta trwała, a nawet pogłębiała się w kolejnych latach. Z jednej strony bowiem Ksiądz Biskup - a wkrótce Arcybiskup i Kardynał - Karol Wojtyła gorąco pragnął kontynuować swą pasję naukową, z drugiej zaś sam Uniwersytet niezwykle życzliwie przyjął swego nowego Profesora, zapraszając Go do udziału w tworzeniu wyjątkowego w Polsce środowiska akademickiego, a zwłaszcza filozoficznego, które wtedy właśnie się kształtowało i nabierało doniosłego znaczenia w opozycji do panującej wówczas na innych uczelniach filozofii i ideologii marksistowskiej. Ksiądz Kardynał nadal więc w KUL-u często bywał, uczestniczył w rozlicznych sesjach naukowych, publikował swe książki i artykuły, gromadził wokół siebie uczniów, promował kolejnych magistrów i doktorów, nawet gdy spotkania naukowe trzeba było z czasem coraz częściej organizować w Krakowie niż w Lublinie.

 

Ta więź zyskała nowy wymiar po pamiętnym dniu 16 października 1978 roku. Uniwersytet nie poprzestał na okazaniu radości i dumy płynącej z faktu, że jego Profesor został Papieżem. Zainicjował budowę Collegium Jana Pawła II, otworzył prężnie działający Instytut Jego imienia, na wszystkich wydziałach pilnie studiowano Jego myśl, cała społeczność akademicka KUL - jej władze, profesorowie, pracownicy, studenci - wielokrotnie spotykała się z Papieżem, z wdzięcznością przyjmując Jego słowa i wspierając Go swą wytrwałą modlitwą. Można powiedzieć, że przez wszystkie lata pontyfikatu Jana Pawła II KUL żył Papieżem.

 

I żyje nim nadal. Nowa oficjalna nazwa uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, przyjęta uchwałą Senatu tuż po odejściu Papieża do domu Ojca niebieskiego, nie tylko potwierdza ponadpółwieczną więź Uniwersytetu z jej Patronem, ale także zobowiązuje do jej kontynuowania. Dobrze więc się stało, że z okazji 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, a także dla uczczenia 90. rocznicy powstania Uniwersytetu otrzymujemy książkę Obecność. Karol Wojtyła - Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dar i odpowiedzialność. Jest to już jej trzecia ubogacona edycja, wydarzenia ostatnich lat nadają jej bowiem znaczenie szczególne. Ostatnie lata pontyfikatu Jana Pawła II, Jego śmierć, wpisanie Jego imienia w nazwę Uniwersytetu pozwalają spojrzeć w nowym świetle na Jego obecność w tej Uczelni i każą na nowo ją przemyśleć. Ufam, że lektura tej cennej publikacji pomoże Czytelnikom - zwłaszcza związanym z Uniwersytetem - uprzytomnić sobie głębię tej obecności, poniekąd raz jeszcze ją przeżyć, tak by inspirowała ona kolejne pokolenia profesorów i studentów KUL do podtrzymywania i pogłębiania więzi Uczelni z jej Patronem. Tego gorąco życzę zarówno wydawcom tej książki, jak i jej odbiorcom, takich owoców potrzebuje dziś bowiem nie tylko Uniwersytet, ale cały nasz kraj i cały Kościół.

 

Z serca błogosławię
Stanisław Kardynał Dziwisz