Problem prawno-teologiczny credo Justyniana I w poezji bizantyńskiej na przykładzie modlitwy cesarskiej (streszczenie)

 

The Problem of Legal-Theological Creed of Justinian I in the Byzantine Poetry
Based on the Example of the Imperial Prayer (summary)

 

Богословско-правовая проблема credo Юстиниана I в византийской поэзии на примере императорской молитвы (pезюме)

 

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 14:48 - Monika Popek