Uwagi o zmianach kodeksu karnego w zakresie ogólnych zasad odpowiedzialności wprowadzonych przez ustawę z 20 lutego 2015 r. (streszczenie)

 

Comments on the amendments to the Penal Code concerning the general liability principles as introduced by the Act of 20 February 2015 (summary

 

Примечания по изменениях в уголовном кодексе в сфере общих правил ответственности введенных Законом от 20 февраля 2015 г. (резюме)

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 14:00 - Monika Popek