Dozór elektroniczny jako instrument polityki karnej. Wybrane uwagi na kanwie nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego (streszczenie)

 

Electronic monitoring as an Instrument of Criminal Policy. Remarks on the Amendment to the Criminal Code and to the Executive Penal Code (summary)

 

Система электронного надзора как инструмент уголовной политики. Выбранные вопросы в свете изменения Уголовного кодекса и Уголовно-исполнительного кодекса (резюме) 

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 14:06 - Monika Popek