Numer specjalny poświęcony pamięci Profesora Jana Białocerkiewicza

 

Od Redakcji (Antoni Dębiński)

Jan Białocerkiewicz (1945 – 2008) (Antoni Dębiński)

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

WIESŁAW BAR

Prawne formy zawierania małżeństw w państwach Ameryki Łacińskiej (streszczenie)

Legal Forms of Contracting Marriage in Latin American Countries (summary)

Правовые формы заключения брака в государствах Латинской Америки (pезюме)

 

JANINA CIECHANOWICZ-MCLEAN

Transgraniczna ochrona środowiska na przykładzie przekopu Mierzei Wiślanej w Polsce (streszczenie)

Transboundary Environmental Protection as Exemplified by the Cutting of the Vistula Spit in Poland in the Light of International Law (summary)

Трансграничная охрана окружающей среды на примере перекопа Вислянская Коса в Польше в свете международного права (pезюме)

JERZY MENKES
O ewolucji aksjologicznej podstawy prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych (streszczenie)
On the Evolution of Axiological Foundation of Humanitarian Law of Armed Conflicts (summary)
Об
эволюции аксиологических основ гуманитарного права вооружённых конфликтов (pезюме)

 

BARBARA MIKOŁAJCZYK

Nowe wyzwania dla prawa imigracyjnego – problem powrotów nielegalnych imigrantów (streszczenie)

New Challenges to Immigration Law – the problem of return of illegal immigrants) (summary)

Новые вызовы иммиграционному праву (zmiana tytułu) (pезюме)

 

HENRYK MISZTAL

Ne pereant probationes (streszczenie)

Ne Pereant Probationes (summary)

Ne Pereant Probationes (pезюме)

 

STANISŁAW SAGAN, VIKTORIYA SERZHANOVA

Struktura terytorialna państw współczesnych (streszczenie)

Territorial Structure of Contemporary States (summary)

Территориальная структура современных государств (pезюме)


HANNA SUCHOCKA

Porozumienie pomiędzy Republiką Federacyjną Brazylii a Stolicą Apostolską w sprawie statusu prawnego Kościoła Katolickiego w Brazylii (streszczenie)

The Agreement between the Federal Republic of Brazil and the Holy See on the legal status of the Roman Catholic Church in Brazil (summary)

 

STANISŁAW WRZOSEK

Ujęcie systemowe w badaniu administracji publicznej (streszczenie)

Systemic Approach in the Examination of Public Administration (summary)

Систематический подход в исследованиях публичной администрации (pезюме)

 

WOJCIECH SZ. STASZEWSKI

Zagadnienia migracji ludności w konwencjach Rady Europy (streszczenie)

Migration of people in the conventions of the Council of Europe (summary)

Вопросы миграции населения в конвенциях Совета Европы (pезюме)

 

MONIKA WÓJCIK

Fenomen paszportu. Aspekt historyczno-prawny (streszczenie)

The Phenomenon of a Passport. Historical and legal aspects (summary)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Protokół o Statucie Afrykańskiego Trybunału Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęty  podczas
11. sesji zwyczajnej Zgromadzenia w Sharm-el-Sheikh (Egipt) w dniu 1 lipca 2008 r. (tłum. Marlena Cymerman)

 

RECENZJE

 

Piotr Witkowski, Instytucje wspólnotowego prawa celnego w międzynarodowym obrocie towarowym (rec. Artur Kuś)

 

SPRAWOZDANIA

 

Prawo międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Jesionka, 16-19 IX 2008) (Anna Szarek)

Polska w Schengen (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kętrzyn, 28-29 X 2008) (Anna Szachoń)

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, godz. 14:09 - Magdalena Sawa