1 (49) 2012 - wersja on line

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

KRZYSZTOF BOJARSKI

Ile samorządu w samorządzie gospodarczym ? (streszczenie)

How much self-government in economic self-government?  (summary)

Сколько местного самоуправления в экономическом самоуправлении? (pезюме)

 

KAROL DĄBROWSKI

Obowiązywanie Konstytucji marcowej po 1944 roku na przykładzie ustawodawstwa dotyczącego izb przemysłowo-handlowych (streszczenie)

The binding force of the March Constitution after 1944 as exemplified by legal regulations on Chambers of Industry and Commerce (summary)

Действие мартовской Конституции после 1944 года, на примере законодательства торгово-промышленных палат(pезюме)

 

LESŁAW GRZONKA

Problematyka struktury norm programowych w kontekście koncepcji trójelementowej oraz teorii norm sprzężonych (streszczenie)

Issue of the structure of programmatic norms in view of concept of three-element norm and the theory of conjugated norms (summary)

Проблематика структуры программных норм в контексте трехэлементной концепции и теории сопряженных норм (pезюме)

 

BEATA KUCIA-GUŚCIORA

Zasady podatkowe na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (streszczenie)

The tax principles in a view of the Constitutional Tribunal’s decisions (summary)

Налоговые принципы на фоне судебной практики Конституционного Трибунала

Аннотация (pезюме)

 

JOANNA MISZTAL-KONECKA

Egzekucja z ułamkowej części ruchomości (streszczenie)

Enforcement out of fractional part of chattel (summary)

Взыскание с дробной доли движимости (pезюме)

 

PIOTR STANISZ

Organizacja i działalność Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (streszczenie)

Structure and work of the Commission of the Bishops' Conferences of the European Community (summary)

Организация и деятельность Комиссии Епископатов Европейского Союза (pезюме)

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Wystąpienia końcowe w sprawie Thomasa Lubangi Dyilo przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym (25-26 sierpnia 2011 r., Haga)  (oprac. Kinga Stasiak)

 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Iustitia Romanorum in fœderibus(tłum. Izabela Precz)

 

 

RECENZJE

 

J. Krukowski, S. Fundowicz, M. Sitarz (red.), Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, Radom 2010, ss. 164. (rec. Grzegorz Delmanowicz).

 

M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja publiczna – człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 439. (rec. Elżbieta Małecka)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła (Międzynarodowe sympozjum, Kraków, 17 listopada 2011 r.) (Marta Łuczak, Paweł Rogalski)

Technologie informatyczne w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy (Ogólnopolska konferencja naukowa, Lublin, 19 listopada 2011 r.) (Lidia Fiejdasz)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

In Memoriam. Ksiądz Profesor Antoni Kość SVD (1949-2011) (Antoni Dębiński)

Bibliografia twórczości naukowej Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)

 

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, godz. 10:55 - Magdalena Sawa