1 (53) 2013 - wersja on line

 

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Katarzyna BABIARZ-MIKULSKA

Charakter prawny instytucji sądu upadłościowego oraz jego czynności w postępowaniu upadłościowym – uwagi praktyczne na tle postępowania z opcją likwidacyjną (streszczenie)

The Legal Nature of a Bankruptcy Court and the Legal Acts of the Court in the Bankruptcy Proceedings – the Practical Remarks with respect to the Bankruptcy Proceedings by Liquidation of the Bankrupt’s Assets (summary)

Юридический характер несостоятельного cудa и его действия в несостоятельным производствe – практические комментарии об производствe c вариантом ликвидации

(pезюме)

 

Lidia BRODOWSKI

Zasada ne bis in idem w kontekście ekstradycji (streszczenie)

The ne bis in idem Principle in the Context of Extradition (summary)

Принцип nebisinidemв контексте екстрадиции (pезюме)

 

 

Paweł CZUBIK

Krytyka projektu dyrektywy w sprawie opieki konsularnej nad obywatelami Unii zagranicą - zagadnienia wybrane (streszczenie)

Critique of the Proposed Directive on European consular Care with Respect to the European Citizens Abroad – Selected Issues (summary)

Критика проекта директивы о консульском покровительствe граждан Европейского Союза – выбранные вопросы (pезюме)

 

 

Małgorzata GAŁĄZKA

Rzecz w prawie karnym – pojęcie cywilnoprawne czy autonomiczne? (streszczenie)

Thing in Penal Law – a Civil Law or Autonomous Concept? (summary)

Вещь в уголовном праве – понятие гражданско-првовое либо автономнoe? (pезюме)

 

 

Tomasz SIENKIEWICZ

Formalizacja wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony (streszczenie)

Formalization of the Initiation of Administrative Proceedings on Party’s Motion (summary)

Формализация инициирования административной процедуры по требованию стoроны (pезюме)

 

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Jowita SAWCZUK

Odpowiedzialność podatkowa i zabezpieczenie realizacji obowiązków ciążących na płatniku  

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Ustawa Federalna o zasadach odbywania federalnej państwowej służby cywilnej w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej(tłum. Iryna Kozak)

 

Ustawa Federalna - Karta Konsularna Federacji Rosyjskiej (tłum. Iryna Kozak)

                                                            

RECENZJE    

                                             

 

Jan Izdebski, Koncepcja misji administracji publicznej w nauce prawa administracyjnego (rec. Karol Dąbrowski)

Kinga Stasiak, Trybunały umiędzynarodowione w systemie międzynarodowego sadownictwa karnego (rec. Dagmara Kuźniar-Kwiatek)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

ICTY Prosecutor Serge Brammertz, International Criminal Justice: Lessons Learned, Future Challenges, Supranational Criminal Law lecture Series (Haga, 12 września 2012 r.) (Kinga Stasiak)

Zanikające granice. Transgraniczny przepływ osób w unii europejskiej z perspektywy Polski i Lublina, Konferencja naukowa (Lublin, 15 listopada 2012 r.) (Agnieszka Parol)

The Rule of Law around the World, Seminarium naukowe połączone z promocją książki International Prosecutors (Lublin, 8 grudnia 2012 r.) (Iryna Kozak)   

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-czerwiec 2012 r. (oprac. Anna Szarek-Zwijacz, Sławomir Graboń)

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 14:34 - Monika Popek