2-3 (42-43) 2010 - wersja on line

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

WALDEMAR BEDNARUK

Sukcesja tronu w poglądach szlachty lubelskiej okresu stanisławowskiego (streszczenie)

Succession to the Throne in the Views of the Nobility during the Reign of King Stanisław August Poniatowski (summary)

Престолонаследие по мнению люблинской шляхты станиславского периода (pезюме)

 

ANETA BIAŁY

Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym (streszczenie)

Influence of the Arbitration Theory on the Aspect of Applicable Law for the Arbitration Agreement in the International Business Arbitration (summary)

Влияние теории арбитража на проблематику соответственного права, применимого к договору о арбитраже в международном коммерческом арбитраже (pезюме)

 

EWA KATARZYNA CZECH

Kilka uwag na temat związku przyczynowego jako determinantu ponoszenia odpowiedzialności za szkody w środowisku (art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (streszczenie)

A few Remarks on the Casual Connection as a Condition for Liability for Damages in Environment (article 2 section 1 point 1 of the Law on Preventing Environmental Damages and their Repairs) (summary)

Несколько замечаний на тему следственной связи как детерминанта несения ответственности за вред окружающей среде ( ст. 2, пункт1, подпункт 1 статьи о предотвращении вреда окружающей среде и его ликвидации) (pезюме)

 

GRZEGORZ JĘDREJEK

Zawieszenie postępowania wieczysto księgowego w razie śmierci uczestnika (streszczenie)

Suspension of the Land Register Proceedings in the case of a Participant’s Death (summary)

Приостановление производства по делу о земельных реестрах в случае смерти участника (pезюме)

 

MAREK KRAWCZAK

Monopol państwa na gry hazardowe (streszczenie)

State monopoly on gambling (summary)

Государственная монополия на азартные игры (pезюме)

 

LECH MAŻEWSKI

O regulacji instytucji stanu nadzwyczajnego w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. de lege ferenda (streszczenie)

On Regulating State of Emergency in the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, de lege ferenda (summary)

О регулировании чрезвычайного положения в Конституции РП от 2 апреля 1997 года, dе lege ferenda (pезюме)

 

ANNA PACIAN, JOLANTA PACIAN

Likwidowanie rozwiązań dysfunkcjonalnych w systemie prawnym sposobem walki z korupcją (streszczenie)

Eliminating the Dysfunctional Regulations in the Legal System as a Method of Fight against Corruption (summary)

Ликвидация неблагополучных решений в правовой системе как способ борьбы с коррупцией (pезюме)

 

AGNIESZKA SZPAK

Przestępstwa seksualne w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc ds. zbrodni w byłej Jugosławii i Rwandzie (streszczenie)

Sexual Crimes in the Jurisprudence of the ad hoc International Criminal Tribunals for former Yugoslavia and Rwanda (summary)

Преступления на сексуальной почве в судебной практике международных трибуналов ad hoc  по преступлениям в бывшей Югославии и Руанде (pезюме)

 

AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKA

Oględziny w ogólnym postępowaniu administracyjnym i w postępowaniach szczególnych (streszczenie)

Examination in General and Special Administrative Proceedings (summary)

Осмотр в общем административном и в специальных производствах (pезюме)

 

MATERIAŁY I GLOSY

Uwagi odnotowane podczas lektury zbiorowego opracowania  na temat: Życie  i twórczość  Ignacego  Czumy (Mieczysław Wrzosek)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Dole i niedole studenckiego życia w krzywym zwierciadle humanistycznej satyry (Epistolae obscurorum virorum, II.XV) (tłum. Maciej Jońca)


RECENZJE

Ewa Gruza, Dokument we współczesnym prawie (rec. Artur Lis)

 

Amicus Hominis et Defensor Iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga Jublileuszowa w 70. Rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza
(rec. Paweł Wiliński)

SPRAWOZDANIA

Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem państwowym (Sympozjum naukowe, Kraków,
19 XI 2009) (Anna Tunia)

 

Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym (Konferencja Ogólnopolska, Rzeszów, 25-26 III 2010) (Aneta Biały)

 

Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji (Konferencja naukowa, Lublin,
26-27 IV 2010) (Aneta Biały)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2006 (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, godz. 13:58 - Magdalena Sawa