STUDIA I ARTYKUŁY

 

MARIUSZ CZYŻAK

Kilka uwag o administracyjnej karze pieniężnej na gruncie ustawy Prawo telekomunikacyjne z 2004 r. (streszczenie)

Some remarks on administrative pecuniary penalty in the light of the telecommunications act of 2004 (summary)

Несколько замечаний о административном денежном взыскании на основе закона «Телекоммуникационное право» с 2004 г. (pезюме)

 

JÓZEF KRUKOWSKI

Równouprawnienie związków wyznaniowych w państwach europejskich (streszczenie)

Equal rights of denominational unions in European states (summary)

Равноправие религиозных объединений в Европейских государствах (pезюме)

 

EDYTA KRZYSZTOFIK

Ewolucja wspólnotowego systemu ochrony praw człowieka (streszczenie)

The evolution of the community system of protection of human rights (summary)

Эволюция общественной системы защиты прав человека (pезюме)

 

GRZEGORZ LESZCZYŃSKI

Motyw rekursu do II Sekcji Sygnatury Apostolskiej w świetle art. 123 Konstytucji Pastor Bonus (streszczenie)

The cause of recourse to the sectio altera of the Apostolic Signatura in the light of article 123 of the Apostolic Constitution Pastor Bonus (summary)

Мотив канонического обращения ко II секции Апостольской Сигнатуры на основе ст. 123 Конституции Pastor bonus (pезюме)

 

PIOTR ZAKRZEWSKI

Zasada równości w prawie spółdzielczym (streszczenie)

Principle of equality in cooperative law (summary)

Принцип равенства в кооперативном праве (pезюме)

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Rękopis Dekretu Gracjana z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (Krzysztof Burczak)

 

Status prawny personelu sztabu wojskowego Unii Europejskiej (Jacek Barcik)

 

Ignacego Czumy rozważania o potrzebie moralnych podstaw ustroju. W związku z publikacją wyboru pism Prof. Ignacego Czumy (Grzegorz Górski)

 

RECENZJE

 

Magdalena Pyter (red.), Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach II Rzeczypospolitej (rec. Sebastian Kwiecień)

 

Stanisław Tymosz (red.), Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań (rec. Jerzy  Markiewicz)

 

Zenon Grocholewski, La legge naturale nella dottrina della Chiesa (rec. Tadeusz Stanisławski)

 

Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Metody prawnicze (rec. Marek Lechniak)

 

SPRAWOZDANIA

 

10  lat ochrony danych osobowych w Polsce (Konferencja Naukowa, Lublin, 5 XI 2007) (Paweł Fajgielski)

 

Prawo międzynarodowe w XXI wieku. Konferencja Jublileuszowa Pani Prof. Dr hab. Renaty Szafarz (Warszawa, 29-20 XI 2007) (Anna Jasińska)

 

Rodzina w prawie (Druga Konferencja Naukowa, Stalowa Wola, 13 XII 2007) (Piotr Telusiewicz)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Konwencja o azylu terytorialnym, przyjęta w Caracas dnia 28 marca 1954 roku (tłum. Kinga Stasiak)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2003 (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2015, godz. 13:02 - Magdalena Sawa