2 (50) 2012 - wersja on line

 

 

Słowo wstępne

 

In memoriam. Wiesław Marian Chrzanowski (1923-2012)  (Joanna Misztal-Konecka)

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

ANDRZEJ HERBET, PAWEŁ ZDANIKOWSKI

Stan obecny i propozycje zmian systemu rejestracji przedsiębiorców na tle badań empirycznych i prawno porównawczych (streszczenie)

The System of Registering the Entrepreneurs in View of an Empirical study: Present Status and the Amending proposals (summary)

Сегодняшнее состояние и предложение изменений в системе реестра предпринимателей на фоне эмпирических и законосравнительных исследований

(pезюме)

 

WOJCIECH J. KATNER, MACIEJ WĘGIERSKI

Charakter prawny i skutki rozdzielenia w prawie polskim rejestracji przedsiębiorców – osób fizycznych i innych przedsiębiorców (streszczenie)

The Legal Status and Results of the Division of the Registering of Entrepreneurs for Natural Persons and Other Entrepreneurs in Polish law (summary)

Правовой характер и последствия разделения на правy польскомy регистрации предпринимателей - физических лиц и других предпринимателей (pезюме)

 

MAREK LEŚNIAK

Wykorzystanie nowych technologii w procesie zakładania spółek handlowych na przykładzie spółki z o.o., o której mowa w art. 1571 k.s.h. – tzw. spółki s24 (streszczenie)

The Use of New Technologies in the Process of Establishing Commercial Companies on Example of the Limited Liability Company from Article 1571 of the Commercial Companies Code so-called company “S24” (summary)

Использование новых технологий в процессе создания торгового общества  к примеру общества с ограниченной ответственностью, о котором речь в статье 157 Торгового кодекса - т.н. общества s24  (pезюме)

 

LIDIA SIWIK, MARCIN PODLEŚ

Postępowanie przymuszające przed sądem rejestrowym w ujęciu prawnoporównawczym (streszczenie)

The Compulsory Proceeding by the Registry Court in a Comparative Study (summary)

Принудительное производство перед реестровом суде в законосравнении(pезюме)

 

 

PIOTR M. WIÓREK

Elektroniczne zgłoszenie spółki z o.o. przez notariusza do rejestru handlowego w Niemczech  a elektroniczny tryb składania wniosku o wpis spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego (streszczenie)

Electronic Registration of the Limited Liability Company with the Commercial Register by Notary Public in Germany versus the Electronic Registration Procedure Concerning Polish Limited Liability Company with the National Court Register (summary)

Заявление в электронном виде общества с ограниченной ответственностью в Торговый реестр нотариусом в Германии - примечания на фоне электронной подачи заявления о внесение в реестр общества с ограниченной ответственностью в Государственный судебный реестр (pезюме)

 

ŁUKASZ ZAMOJSKI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oparta na wzorze umowy w prawie polskim i niemieckim (streszczenie)

A Limited Liability Company Construed on the Basis of the Specimen of the Articles of Association under the Polish and German Legislation  (summary)

Общество с ограниченной ответственностью опирающееся на образцу договора в польском и немецком законодательствах (pезюме)

 

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

LESZEK CIULKIN, Uwagi de lege lata w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej jako przesłanki oddalenia wniosku rejestrowego

 

ANDRZEJ HERBET, PAWEŁ ZDANIKOWSKI, DARIUSZ BUCIOR, MICHAŁ HAŁASA, RAFAŁ OSTROWSKI, PAWEŁ POPARDOWSKI, Organizacja a efektywność systemu rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym
– raport z badań empirycznych

 

MARIUSZ STANIK, Referat zasada jednego okienka w postępowaniu przed sądem rejestrowym

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Ustawa Ukrainy o rozwoju zawodowym pracowników (tłum. Irena Kozak)

 

 

RECENZJE

 

Paul du Plessis, Studying Roman Law (rec. Maciej Jońca)

 

Mieczysław S. Popławski, Bellum Romanum. Sakralność wojny i prawa rzymskiego
(rec. Izabela Precz)

 

SPRAWOZDANIA

 

Kiedy człowiek staje się towarem (Konferencja naukowa, Lublin, 28 lutego 2012 r.)
(Lech Buczek)

Skuteczna reklamacja towaru i usług (Konferencja naukowa, Olsztyn, 15 marca 2012 r.) (Martyna Seroka)

 

 

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 1 (49) 2012 (pol)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 1 (49) 2012 (eng)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 1 (49) 2012 (rus)

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, godz. 10:59 - Magdalena Sawa