3 (51) 2012 - wersja on line

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Jacek BARCIK

Charakter ACTA w świetle prawa międzynarodowego i prawa europejskiego (streszczenie)

The Nature of ACTA in International and European law (summary)

Характер ACTA в свете международного и европейского прав (pезюме)

 

Michalina DUDA

Potrzeba ochrony równowagi budżetowej a tryb wprowadzania zmian w prawie podatkowym. Wybrane zagadnienia (streszczenie)

The Need to Protect the Budgetary Balance and the Procedure of Amending Tax Law. Selected issues (summary)

Необходимость защиты бюджетного равновесия и порядок введения изменений в налоговом праве. Избранные вопросы(pезюме)

 

Katarzyna KACZMARCZYK-KŁAK

Prawo łaski w konstytucjach państw skandynawskich – podobieństwa i różnice (streszczenie)

The Power to Grant Pardons in Constitutions of the Scandinavian States: Similarities and Differences (summary)

Право помилования в конституциях скандинавских стран. Сходства и различия (pезюме)

 

Jerzy NIKOŁAJEW

Kapelan więzienny jako mediator w postępowaniu karnym wykonawczym (streszczenie)

Prison Chaplain as a Mediator in Criminal Enforcement Law (summary)

Тюремный капеллан как медиатор в уголовном исполнительном судопроизводстве (pезюме)

 

Rafał SURA

Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego a interes publiczny (streszczenie)

The Bank Guarantee Fund versus public interest (summary)

Деятельность Банковского Гарантийного Фонда и публичный интерес (pезюме)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Konwencja w sprawie ochrony Morza Czarnego przed zanieczyszczeniem, sporządzona
w dniu 21 kwietnia 1992 roku w Bukareszcie (tłum. Irena Kozak)

 

 

RECENZJE

 

Reynolds Myers B., Najczystsza rasa. Propaganda Korei Północnej, Wydawnictwo Naukowe

PWN, Warszawa 2011 (rec. Lech Buczek)

 

Krajewski M., Samorząd gospodarczy i zawodowy w Polsce. Studium historyczno–prawne, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2012 (rec. Karol Dąbrowski)

 

 

SPRAWOZDANIA

 

Zawody centralne olimpiady wiedzy o integracji europejskiej (Lublin, 13 kwietnia 2012 r.) (Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Agnieszka Parol)

Fides et bellum. Pamięci Biskupa, Profesora, Generała Tadeusza Płoskiego (Konferencja naukowa, Olsztyn, 19 kwietnia 2012 r.) (Martyna Seroka)

Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym (Międzynarodowa konferencja naukowa, Lublin, 16 maja 2012 r.) (Łukasz Czebotar)

 

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2008 Część I (A-J) (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-czerwiec 2011 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz)

 

 

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, godz. 11:04 - Magdalena Sawa