3 (55) 2013 - wersja on line

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Arkadiusz BARUT

Idea prawa podmiotowego w polityczno-prawnej myśli feminizmu (streszczenie)

The Idea of Subjective Right in Political and Legal Thought of Feminism (summary)

Идея субъективного права в политическo-юридический мысли феминизма (pезюме)

 

Ewa JASIUK

Ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Unii Europejskiej w zakresie transeuropejskich sieci transportowych  dotyczące transportu lotniczego (streszczenie)

The General Rules of Granting Financial Assistance of the European Union Funds in the Field of  Trans-European Transport Networks Concerning AirTransport (summary)

Общие принципы предоставлeния финансовой помощи Европейским Союзом сферам трансевропейских транспортных сетей, касающихся авиатранспорта (pезюме)

 

Joanna KIELIN–MAZIARZ

Zielone Zamówienia Publiczne jako narzędzie dla realizacji koncepcji Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji Unii Europejskiej (streszczenie)

Green Public Procurement as a Tool for the Implementation of the European Union Sustainable Consumption and Production Action Plan (summary)

Зеленые общественные заказы как инструмент для осуществления концепции уравновешенного потребления и производства Европейского Союза (pезюме)

 

Agnieszka OGRODNIK–KALITA

Uznanie ojcostwa przez mężczyznę, który ukończył 16 lat, a nie ma ukończonych lat 18 (streszczenie)

Recognition of Paternity by the Man who Has Reached the Age of Sixteen
and Is Under the age of Eighteen (summary)

Признаниe отцовства мужчиной, которому исполнилось 16 лет,
a не исполнилось 18 (pезюме)

                           

Bogdan SEKŚCIŃSKI

Contra legem… Śladami przestępczej działalności Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Lublinie (1946-1955) (streszczenie)

Contra Legem… In the Footsteps of Criminal Activityof the Representation of the Special Committee for Fighting Corruption Practices and Economic Sabotage in Lublin (1946-1955) (summary)

Контра легем … Следами преступной деятельности представительства Специальной комиссии по борьбе со злоупотреблениями и экономическим вредительством в Люблине (1946-1955) (pезюме)

 

Mariusz WOJCISZKO

Propozycje rozwiązań prawnych wypracowane w ramach kodyfikacji prawa wojskowego (streszczenie)

Proposals for Legal Solutions Developed under Military Law Codification (summary)

Предложения юридических решений разработанных в пределах кодификации военного права (pезюме)

 

                           

MATERIAŁY I GLOSY

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2011 r., IV KK 124/10 (Zuzanna Barbara Gądzik)

 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Dekret Prezydenta Ukrainy z dnia 15 lutego 1997 roku n 150 (150/97) o konsulach niezawodowych (honorowych) Ukrainy (tłum. Iryna Kozak)

 

 

 

RECENZJE

 

Petr Mlsna, Jan Kněžínek, Mezinárodní smlouvy v českém právu. Teoretická východiska, sjednávání, schvalování, ratifikace, vyhlašování a aplikace, Wydawnictwo Lindepraha, Praha 2009 (rec. Paweł Czubik)

Leszek Ćwikła, Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 560 (rec. Karol Dąbrowski)

 

SPRAWOZDANIA

 

Antoni Kość jako filozof prawa. Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona z Prezentacją Księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD (Lublin, 22 marca 2013 r.) (Jadwiga Potrzeszcz)

                                                         

Contemporary Challenges for International Law – Human Rights Protection, Combating Terrorism And Prosecution Of International Criminals (Lublin, 15 kwietnia 2013 r.) (Marzena Rzeszót)

Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Rozstrzygnięcia w prawie podatkowym. (Konferencja naukowa, Baranów Sandomierski, 27-28 maja 2013 r.) (Monika Munnich)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association) za okres kadencji Zarządu 2009-2013 (Anna Czaplińska)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU  

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-grudzień 2012 r.

Autor: Bartosz Kuś
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, godz. 10:21 - Magdalena Sawa