STUDIA I ARTYKUŁY

 

PAWEŁ HANCLICH

Podstawy prawne wspólnotowych preferencji celnych dla państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (African, Carribean and Pacific Countries) - próba oceny Porozumienia z Cotonou i jego efektów handlowych (streszczenie)

The Legal Basis of the European Community Customs Preferences for African, Caribbean and Pacific Countries - an Evaluation of the Cotonou Agreement and Its Economic Outcome (summary)

Юридические основания таможенных льгот Европейского Союза для государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана  - проба оценки Котонуского Соглашения и его торговых эффектов (aннотация)

 

BARBARA JANUSZ-PAWLETTA

„Wojna z terroryzmem" - problemy klasyfikacji prawnej (streszczenie)

The War on Terror - the Problems of Legal Classification (summary)

«Война с терроризмом» - проблемы юридической классификации (aннотация)

 

GRZEGORZ JĘDREJEK

Podejmowanie uchwał przez członków wspólnoty mieszkaniowej - zagadnienia wybrane (streszczenie)

Decision-Making by the Housing Community Members - Selected Problems (summary)

Принятие решений членами жилищного кооператива - избранные проблемы (aннотация)

 

ARTUR KUŚ

Polska we Wspólnej Polityce Handlowej Unii Europejskiej (streszczenie)

Poland in the Common Trade Policy of the European Union (summary)

Польша в совместной торговой политике Европейского Союза (aнотация)

  

AMBROŻY SKORUPA

Nowe formy życia konsekrowanego (streszczenie)

New Forms of Consecrated Life (summary)

Новые формы консекративной жизни (aннотация)

 

KRYSTYNA ŚWIĘCKA

Okoliczności wyłączające bezprawność publikacji dziennikarskich (streszczenie)

The Circumstances Excluding the Unlawfulness of Journalist Publications (summary)

Обстоятельства, исключающие незаконность журналистских публикаций (aннотация)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Z egipskich papirusów (tłum. i komentarz Maciej Jońca, Paweł Szarek)

  

RECENZJE

 

Antoni Dębiński, Monika Wójcik  (red.), Wokół problematyki małżeństwa w prawie rzymskim. Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam (rec. Jerzy Flaga)

Helena Cirac Sausturain, La libertad religiosa en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo (1979-2004) (rec. Wiesław Bar)

Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe (rec. Paweł Borecki)

Monika Wójcik, Fundacje dobroczynne w rzymskim prawie poklasycznym (rec. Henryk Cioch)

Elżbieta Szczot (red.), Kuria Rzymska i pomniki chrześcijaństwa na szlaku do Wiecznego Miasta  (rec. Lidia Fiejdasz)

 

SPRAWOZDANIA

 

Ochrona dziecka w prawie publicznym (Sympozjum, Tomaszów Lubelski, 25 V 2007) (Marta Ordon)

Walne zebranie grupy polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) (Warszawa, 15 VI 2007) (Wojciech Szczepan Staszewski)

Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy (XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 13-14 IX 2007) (Małgorzata Ganczar)

Humanista XXI wieku (IV Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 24-25 IX 2007) (Marcin Szewczak)

  

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji za rok 2002 (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)

 

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2015, godz. 14:13 - Magdalena Sawa