STUDIA I ARTYKUŁY

 

MICHAŁ CHAJDA

Cywilnoprawne przepisy ograniczające wysokość oprocentowania umów o funkcji kredytowej (streszczenie)

Civil Law Regulations Limiting Interest in Credit-Like Agreements (summary)

Гражданско-правовые положения, ограничивающие размер начисляемых процентов

при договорах, имеющих кредитную функцию (pезюме)

 

PAWEŁ FAJGIELSKI

Ochrona konsumenta w transakcjach internetowych – zagadnienia wybrane (streszczenie)

Consumer Protection in Internet Transactions (summary)

Защита потребителя при сделках в сети интернет (pезюме)

 

ANDRZEJ HERBET

W sprawie dopuszczalności odwołania członka rady nadzorczej spółki akcyjnej będącej jednostką publicznej radiofonii lub telewizji (streszczenie)

On admissibility of a dismissal the supervisory board’s members of the joint stock company which is a public radio or television broadcasting organization (summary)

Вопрос допустимости отстранения члена наблюдательного совета акционерного

общества, являющегося публичной личностью радиовещания или телевидения

(pезюме)

 

MACIEJ KIJOWSKI

Pogrzeb państwowy z tytułu zasług. Prawo i praktyka (streszczenie)

State Funeral. Regulations and Practice (summary)

Государственные похороны на основании заслуг. Права и практика (pезюме)

 

ANDRZEJ MICHÓR

Z problematyki statusu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (streszczenie)

On the Status of the Chairperson of the Polish Financial Supervision Authority (summary)

О статусе Председателя Комиссии Финансового Надзора (pезюме)

 

ANDRZEJ SZMYT

W sprawie konstytucyjności ustawy o opłatach abonamentowych (streszczenie)

On Constitutionality of the Act on Television and Radio Licence Fees (summary)

О конституционности закона о платеже за абонемент (pезюме)

 

RYSZARD SZTYCHMILER

Przesłuchania w procesie kanonicznym (streszczenie)

Examination in the Process in Canon Law (summary)

Допросы при канонических процессах (pезюме)

 

MAREK ZIELIŃSKI

Wielostronne porozumienia dotyczące ochrony środowiska naturalnego a pojęcie organizacji międzynarodowej w znaczeniu przepisów Konstytucji RP (streszczenie)

Multilateral Environmental Agreements and the Notion of an International Organisation in

the Provisions of the Constitution of the Republic of Poland (summary)

Многосторонние соглашения, касающиеся охраны окружающей среды и понятие

международной организации в положениях Конституции Республики Польша (pезюме)

 

HALINA ZIĘBA-ZAŁUCKA

Ombudsman Unii Europejskiej (streszczenie)

The European Ombudsman (summary)

Омбудсмен в Европейском Союзе (pезюме)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Międzyamerykańska Konwencja w sprawie wymuszonych zaginięć osób. Rezolucja przyjęta
w Belém do Pará na siódmej sesji plenarnej Organizacji Państw Amerykańskich 9 czerwca 1994 r. (tłum. Marlena Cymerman)

 

RECENZJE

 

Václav Pícha, Vznik a rozvoj Českokrumlovské prelatury v letech 1655-1994
(rec. Krzysztof Burczak)

 

Tadeusz Płoski, Duszpasterstwo w Wojsku Polskim. Studium prawne z uwzględnieniem praw człowieka i prawa humanitarnego (rec. Wiesław Mossakowski)

 

P. Erdő, Kirchenrecht im mittelalterlichen Ungarn. Gesammelte Studien (rec. Bronisław Zubert)

 

SPRAWOZDANIA

 

Pozyskiwanie środków na działalność instytucji kościelnych (Konferencja Naukowa, Lublin, 10 VI 2008) (Marta Ordon)

Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (Lublin, 21-22 VI 2008) (Marta Ordon)

Wiedza lekarstwem duszy (V Lubelski Festiwal Nauki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 22-26 IX 2008) (Marcin Szewczak)

 

Dyskrecjonalność w Prawie. XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii I Filozofii Prawa (Konferencja Naukowa, Warszawa, 22-24 IX 2008) (Jadwiga Potrzeszcz)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za 2004 r. (oprac. J. Potrzeszcz)

 

 

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 4(36) 2008 (pl)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 4(36) 2008 (eng)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW SPKUL nr 4(36) 2008 (rus)

 

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2015, godz. 13:49 - Magdalena Sawa