STUDIA I ARTYKUŁY

JERZY ADAMCZYK

Świeccy misjonarze – pojęcie, kwalifikacje i formacja (streszczenie)

Lay missionaries - the concept, skills and formation (summary)

Миссионеры-миряне – понятие, квалификации, формация (pезюме)

 

PAWEŁ GARBACZ

Metody sztucznej inteligencji w reprezentacji wiedzy prawniczej (streszczenie)

Methods of artificial intelligence in legal knowledge representation (summary)

Методы искусственного интеллекта в репрезентации юридических знаний (pезюме)

 

MARTA GRESZATA-TELUSIEWICZ

Zasada niepodważalności dekretów i wyroków przedstanowczych w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa (streszczenie)

Indisputability of decrees and interlocutory sentences in the canonical process to declare the nullity of marriage (summary)

Принцип неопровержимости декретов и промежуточных судебных решений в каноническом процессе о недействительность брака (pезюме)

 

MACIEJ JABŁOŃSKI

Pierwotne i wtórne regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące obszarów wiejskich (streszczenie)

Primary and secondary EU regulations concerning rural areas (summary)

Первичные и вторичные юридические регуляции Европейского Союза, касающиеся сельских территорий (pезюме)

 

GRZEGORZ JĘDREJEK

Skład sądu w sprawie o zmianę zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej (art. 509 k.p.c.) (streszczenie)

The composition of the court in a case to amend a decision on parental authority contained in the divorce decree (Article 509 of the Code of Civil Procedure)(summary)

Состав суда в деле о внесении изменений в постановление бракоразводного решения о родительской власти (ст. 509 гражданского процессуального кодекса) (pезюме)

 

LECH MAŻEWSKI

Budowa państwa prawa w schyłkowym okresie PRL (streszczenie)

Building the rule of law in the end-stage People's Republic of Poland (summary)

Строение правового государства в последние года ПНР (pезюме)

 

JOANNA MISZTAL-KONECKA

Zasady preferencyjnego nabywania tzw. mieszkań zakładowych.Uwagi na gruncie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (streszczenie)

The rules for preferential acquisition of the so-called company-owned apartments. Remarks on the grounds of the 15th December 2000 Act on the sale of state company-owned apartments, some state shareholdings, state legal persons and some apartments owned by the State Treasury (summary)

Принцип преференциального приобретения жилья, полученного по месту работы.

Примечания на основе закона от 15 декабря 2000 г. о принципах сбыта жилья, являющегося собственностью государственных предприятий, некоторых торговых обществ с долей Государственной Казны, государственных юридических лиц, а также некоторых квартир, являющихся собственностью Государственной Казны (pезюме)

 

BARTOSZ RAKOCZY

Umowa przekazania w prawie polskim (streszczenie)

Transfer agreement in Polish law (summary)

Договор о передаче в польском праве (pезюме)

MATERIAŁY I GLOSY

Uwagi recenzyjne poświęcone księdze o profesorach i wykładowcach prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,  Profesorowie  Prawa  Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego. Pod Redakcją Antoniego Dębińskiego, Wojciecha Sz. Staszewskiego, Moniki Wójcik, Lublin 2008 (Mieczysław Wrzosek)

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

Prawa osób i grup szczególnej troski oraz prawa natury w nowej Konstytucji Republiki Ekwadoru (oprac. i tłum. Wiesław Bar)

RECENZJE

Zenon Grocholewski, Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa (rec. Jadwiga Potrzeszcz)

 

Bożena Szewczul, Działalność zakonodawcza bł. Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty
w Kościele katolickim. Studium prawno-historyczne (rec.  Bronisław W. Zubert)

SPRAWOZDANIA

60 lat obowiązywania Ustawy Zasadniczej Niemiec. Doświadczenia i perspektywy (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, 12 V 2009) (Agnieszka Parol)

 

Dziedziczenie własności intelektualnej (Konferencja Naukowa, Rzeszów, 22 V 2009)
(Michał Skwarzyński)

 

Działalność gospodarcza w turystyce (Konferencja Naukowa, Lublin, 25 V 2009)
(Wojciech Wytrążek)

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2005 (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2015, godz. 12:18 - Magdalena Sawa