4 (52) 2012 - wersja on line

 

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Jerzy ADAMCZYK

Podatek diecezjalny w przepisach prawa kanonicznego (streszczenie)

Diocesan tax in Canon Law (summary)

Eпархиальный налог в каноническом праве (pезюме)

 

Małgorzata GRZESIK-KULESZA

Dyrektywy Unii Europejskiej w porządku prawnym RP (streszczenie)

EU Directives in Polish Legal System (summary)

Директива Европейского союза  в правовом порядке РП (pезюме)

 

Czesław KŁAK

”Pełność”, ”jasność” i ”niesprzeczność” jako kryteria oceny dowodu z opinii biegłego w polskim procesie karnym (art. 201 k.p.k.) (streszczenie)

‘Completeness’, ‘Clarity’ and ‘Non-contradiction’ as qualifications for Evaluation an Expert’s Testimony in Polish Criminal Procedure (section 201 of Code of Criminal Procedure) (summary)

"Полнота", "ясность" и "последовательность" в качестве критериев оценки эксперта в польском уголовном судопроизводстве (статья 201 Yголовно-процeссуального кодекса) (pезюмe)

 

Lech MAŻEWSKI

Monarcha i namiestnik w Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 r. (streszczenie)

The Monarch and Governor in the Constitution of Polish Kingdom of 1815 (summary)

Монарха и наместник Польского королевства в  Конституции от 1815 года (pезюме)

 

Monika MÜNNICH

Wywiad skarbowy: policja fiskalna czy służby specjalne w aparacie skarbowym? Studium prawne (streszczenie)

“Treasury Service”: Treasury Police or Secret Service in Tax Administration. Legal Analysis (summary)

Казначейскoe интервью: налоговaя полиция или  или спецслужбы в казначейском аппарате? Правовoe исследованиe (pезюме)

 

Magdalena PYTER

Uregulowania prawne problematyki obowiązku szkolnego w polskim prawie oświatowym w latach 1918-1939 (streszczenie)

The Regulation of the Issue of Compulsory Education in 1918-1939 (summary)

Вопросы регулирования обязательного образования в польском законe об образовании в 1918-1939 (pезюме)

 

Bogdan SEKŚCIŃSKI

Status wdowy na Litwie w świetle postanowień przywilejów ziemskich, uchwał sejmowych i statutów litewskich (XIV – XVI w.) (streszczenie)

Status of a widow in view of the lands charters, seym resolutions and Lithuanian statutes
(XIV-XVI centuries) (summary)

Статус вдовы в Литве с учетом земных привилегий, уставы принятые Сеймом и литовских (XIV-XVI века) (pезюме)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Powszechne Prawo Krajowe dla Państw Pruskich z 1794 r.– Landrecht Pruski (Fragment) (tłum. Karol Dąbrowski)

 

RECENZJE

 

Congregatio de Causis Sanctorum, Benedictus XIV (Prosper de Lambertinis) De servorum Dei beatificazione et beatorum canonizzazione I/1, Libreria Editrice Vaticana (rec. Lidia Fiejdasz)

 

Сергей Веселовский, Спорные территории (Spornye Territorii) (rec. Iryna Kozak)

 

SPRAWOZDANIA

 

System rejestracji przedsiębiorców w Polsce na tle prawnoporównawczym – doświadczenia i perspektywy (Konferencja naukowa, 19 kwietnia 2012 r.) (Michał Hałasa)  

Dzieci-uchodźcy, czyli co dalej po przekroczeniu granicy (Wykład otwarty, 22 czerwca 2012 r.) (Barbara Wójcik)

Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim (Międzynarodowa konferencja naukowa kanonistów, 09-11 września 2012 r.) (Paweł Kaleta)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2008 Część II (K-Z) (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, lipiec-grudzień 2011 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz)

 

Autor: Marzena Rzeszót
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, godz. 11:31 - Magdalena Sawa