STUDIA I ARTYKUŁY

 

Wiesław Bar

Małżeństwo czasowe w prawie szariatu i ustawodawstwie państw islamskich (streszczenie)

Temporary marriage in the law of shariat and in the legislation of islamic states (summary)

Временный брак в праве шариата и законодательстве исламских государств (pезюме)

 

Jan Białocerkiewicz

Jurysdykcja państwa wobec cudzoziemców (wybrane aspekty) (streszczenie)

State jurisdiction towards foreigners (summary)

Юрисдикция государства в отношении к иностранцам (pезюме)

 

Michalina Duda

Obowiązek zapłaty kwoty bezpodstawnie określonej w fakturze jako VAT (streszczenie)

The obligation of paying the sum unduly defined as vat on an invoice (summary)

Обязанность уплаты денежной суммы, которая была безосновательно указана в фактуре в качестве налога на добавленную стоимость (НДС) (pезюме)

 

Elżbieta Dynia

Polityka regionalna UE i instrumenty wspierania rozwoju regionalnego (państw członkowskich) (streszczenie)

Regional policy of the European Union and the instruments guiding the regional development of member states (summary)

Региональная политика Европейского Союза и инструменты поддержки регионального развития государств - членов (pезюме)

 

Małgorzata Łuszczyńska

Prawo ponadustawowe jako podstawa systemu filozoficzno-prawnego Czesława Martyniaka (streszczenie)

Natural law as the foundation of the legal and philosophical system of Czesław Martyniak (summary)

Надзаконне право - фундамент философско - юридической системы Чеслава Мартыняка (pезюме)

 

Henryk Misztal

Walor papieskiego aktu kanonizacji i beatyfikacji (streszczenie)

The value of the papal act of canonisation and beatification (summary)

Ценность папского акта канонизации и беатификации (pезюме)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Protokół do Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów o Prawach Kobiet w Afryce, przyjęty w Maputo dnia 11 lipca 2003 r. ( tłum. Kinga Stasiak)

 

Arabska Karta Prawa Człowieka, przyjęta w Tunisie dnia 22 maja 2004 r. (tłum. Kinga Stasiak)

 

Ustawa o Sądzie Konstytucyjnym Ukrainy (tłum. Dorota Kępa, Leszek Ćwikła)

 

RECENZJE

 

Leszek Ćwikła, Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344-1795 (rec. Jerzy Flaga)

 

Robert Grzeszczak, Parlamenty państw członkowskich w Unii Europejskiej (rec. Kinga Stasiak)

 

SPRAWOZDANIA

 

Kultura i prawo - tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny (V Międzynarodowa konferencja naukowa KULTURA I PRAWO, Trewir, 18-19 IX 2006) (Wiesław Kacprzyk)

 

Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie (I Międzynarodowa konferencja naukowa, Lublin, 19-20 X 2006) (Anna Haładyj)

 

Hominum causa omne ius constitutum est (Sesja naukowa połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej Profesor Alicji Grześkowiak, Lublin, 25 X 2006) (Małgorzata Gałązka)

 

Prawo międzynarodowe - problemy i wyzwania (Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu Pani Profesor dr hab. Renaty Sonnenfeld - Tomporek, Łódź, 23-24 XI 2006) (Wojciech Sz. Staszewski)

 

Arcybiskup Jan Łaski jako prymas Polski i mąż stanu (Sesja naukowa, Majdan Sopocki, 7 XII 2006) (Ryszard Mazurkiewicz)

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Bibliografia pracowników Wydziału za rok 2000

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2015, godz. 15:47 - Magdalena Sawa