STUDIA I ARTYKUŁY

 

JOANNA BEATA BANACH-GUTIERREZ

Prawo do rzetelnego procesu w międzynarodowym prawie karnym - sprawa S. Miloševića (Chorwacja, Bośnia i Hercegowina) (streszczenie)

The Right to Fair Trial in International Criminal Law - S. Milosevic's Case (Croatia, Bosnia and Herzegovina) (summary)

Право на тщательное процессуальное рассмотрение в международном праве - дело С. Милошевича (Хорватия, Босния и Герцеговина) (pезюме)

 

JANINA CIECHANOWICZ-MCLEAN

Gazociąg Bałtycki w świetle prawa międzynarodowego (streszczenie)

The Baltic Pipeline and the International Law (summary)

Балтийский газопровод в свете международного права (pезюме)

 

ZYNOWIJ HŁADUN

Prawo człowieka w zakresie ochrony zdrowia na Ukrainie (streszczenie)

The human right in sphere of public health in Ukraine (summary)

Права человека в области здравоохранения на Украине (pезюме)

 

GRZEGORZ JĘDREJEK

Dopuszczalność powództwa cywilnego do dochodzenia wynagrodzenia za przechowywanie rzeczy ruchomych zajętych w trakcie postępowania karnego (streszczenie)

Admissibility of Civil Action in Assertion of Remuneration for the Safekeeping of Movable Things Seized under Criminal Proceedings (summary)

Допустимость гражданского иска в предмете оплаты за хранение движимых предметов   изъятых во время уголовной процедуры (pезюме)

 

ARTUR MEZGLEWSKI

Mankamenty postępowania w sprawach o wykroczenia ograniczające realizację prawa do obrony (streszczenie)

The Deficiencies of Cases Prosecuted as Petty Offence of Limiting Person's Right to Defence (summary)

Несовершенства процедуры в делах о проступках, которые ограничивают реализацию права на защиту (pезюме)

 

JÓZEF JAN SKOCZYLAS

Funkcje odpowiedzialności cywilnej i ich związek z pojęciem szkody (streszczenie)

The Functions of Civil Liability and their Relation to the Notion of Damage (summary)

Функции гражданской ответственности и их связь с понятием ущерба (материального вреда) (pезюме)

 

ADAM ŚWIĘTOŃ

Desertores et latrones. Problem żołnierzy -rozbójników w świetle konstytucji cesarskich zachowanych w Kodeksie Teodozjańskim (streszczenie)

Desertores et latrones. The issue of bandit soldiers in the imperial consitutions compiled in the Theodosian Code (summary)

Desertores et latrones.  Проблема солдат - разбойников в свете императорских конституций, которые сохранились в Кодексе Феодосия (pезюме)

 

MAŁGORZATA WĄSEK-WIADEREK

Przesłanka wyłączenia sędziego z art. 41 k.p.k. a standard prawa do sądu bezstronnego określony w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (streszczenie)

The Prerequisites of the Exclusion of a Judge under Article 41of the Code of Penal Law and the Legal Standard of Impartial Tribunal as Defined in the European Convention of Human Rights (summary)

Предпосылка отстранения судьи согласно статьи 41 уголовно - процессуального кодекса и стандарт права на беспристрастный суд определенный в Европейской Конвенции Прав Человека (pезюме)

 

HANNA WITCZAK

Odpowiedzialność za zachowek (streszczenie)

The Liability for the Obligatory Portion of the Inheritance (summary)

Ответственность за обязательную долю в наследстве (pезюме)

 

KATARZYNA WÓJCIK

Położenie prawne Niemców w Królestwie Polskim w 1915 roku (streszczenie)

Legal Situation of Germans in the Kingdom of Poland in 1915 (summary)

Юридическое положение немцев в Польском Королевстве в 1915 году (pезюме)

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Pracowników Migrujących oraz Członków ich Rodzin, przyjęta w Nowym Jorku dnia 18 grudnia 1990 r. (tłum. Kinga Stasiak)

 

RECENZJE

 

Tomasz Spyra, Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni (rec. Jadwiga Potrzeszcz)

 

Sławomira Wronkowska (red.), Z teorii i filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego (rec. Jadwiga Potrzeszcz)

 

SPRAWOZDANIA

 

Układ z Schengen, szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy (Konferencja Międzynarodowa, Lublin, 28 II-1 III 2007) (Emilia Miszczuk, Agnieszka Wołk)

 

Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty własności w Europie (III Ogólnopolskie Colloquium Prawno-Historyczne) (Brzeg, 18 IV 2007) (Anna Tunia)

 

I Spotkanie Młodych Romanistów (Köln, 21-22 IV 2007) (Maciej Jońca)

 

System prawa, społeczeństwo obywatelskie i państwo (Konferencja Naukowa, Lwów 10-12 V 2007) (Michał Skwarzyński)

 

Zygmunt Ziembiński - Uczony i Nauczyciel (Konferencja Naukowa Poznań, 11 V 2007) (Jadwiga Potrzeszcz)

 

Salus Rei Publicae Suprema Lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym Starożytnej Grecji i Rzymu (Konferencja Naukowa, Lublin, 13-15 V 2007) (Joanna Misztal-Konecka)

 

Wręczenie Medali za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. (Uroczyste Posiedzenie Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Lublin, 18 V 2007) (Lidia Fiejdasz)

  

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2001 (oprac. Jadwiga Potrzeszcz)

 

Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych w roku 2006 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (oprac. Marcin Szewczak)

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2015, godz. 15:31 - Magdalena Sawa