zag.pdf Zakres problemowy egzaminu z teorii literatury.pdf

teoria literatury lektury teoria literatury lektury

 

1. Zajęcia z teorii literatury odbywają się na I roku studiów drugiego stopnia i trwają dwa semestry. Ich zadaniem jest wprowadzić studentów w ogólne zagadnienia teoretycznoliterackie, przekraczające zakres poetyki oraz rozwinąć ich sprawność myślenia teoretycznego. Obejmują następujące grupy zagadnień: 1. Co to jest teoria literatury?, 2. Modele dzieła literackiego, 3. Problem znaczenia w dziele literackim, 4. Literatura a rzeczywistość pozaliteracka, 5. Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich, 6. Sacrum w literaturze, 7. Proces historycznoliteracki, 8. Czym jest literatura (poezja)?, 9. Problematyka odbioru. Pro­wadzący ćwiczenia wybiera kilka z wymienionych wyżej problemów i omawia je z grupą bar­dziej wyczerpująco. Ponieważ ćwiczenia nie kończą się pracą pisemną, przewidziane są sprawdziany klauzurowe po I. i II. semestrze.


2. Forma zajęć: ćwiczenia w oparciu o lektury proponowane do poszczególnych zagadnień.

3. Metody oceny pracy studenta: ocena aktywności na zajęciach oraz klauzurówka pod koniec semestru. Do egzaminu poza pełną problematyką ćwiczeń należy przygotować wybrane lektury oraz zagadnienia omawiane na wykładzie: „Najnowsze kierunki i teorie badań literackich w Europie i w Stanach Zjednoczonych” (1 godz. tygodniowo) - poświęconym ważniejszym tendencjom literaturoznawstwa XX wieku (neoidealizm, rosyjska szkoła formalna, New Criticism, Ingarden i fenomenologia, strukturalizm, semiotyka, marksizm, badania psychoanalityczne i archetypiczne, krytyka tematyczna, krytyka egzystencjalna i hermeneutyka, dialogiczność i polifoniczność literatury, estetyka odbioru, teoria aktów mowy, oralność – piśmienność, poststrukturalizm, dekonstrukcjonizm, krytyka feministyczna, badania kulturowe).


4. Zajęcia prowadzą pracownicy Katedry Teorii Literatury:  dr Ireneusz Piekarski i prof. Edward Fiała.

5. Bibliografia podstawowa:
- Problemy teorii literatury. Seria 1-4. Wrocław 1987-1998.
- Teoria badań literackich w Polsce. Tom 1-2, Kraków 1960.
- Teoria badań literackich za granicą. Tom 1-5, Kraków 1965-1980.
- Współczesna teoria badań literackich za granicą, t. 1-4, Kraków 1970-1996.
- H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1997.
- M. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Wrocław 1979.
- Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Warszawa 2005.
- A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków 2006
- Teorie literatury XX wieku. Antologia. Red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006.
- Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015, godz. 16:58 - Ireneusz Piekarski