Prowadzący

prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek

Liczba godzin: 30

Liczba punktów ECTS: 2

Efekty kształcenia

Student:

 1. Rozumie przyczyny wprowadzenia reformy programowej.
 2. Zna strukturę i funkcje nowej, polonistycznej podstawy programowej na wszystkich etapach kształcenia;
 3. Łączy pracę polonisty w szkole z kształtowaniem u ucznia świata wartości;
 4. Zna zasady doboru tekstów literackich i pozaliterackich tekstów kultury w kanonie lektur w nowej podstawie programowej;
 5. Przyswaja sobie proces programowania oraz konstruowania planu pracy dydaktycznej;
 6. Poznaje kierunki w ocenianiu i rozwoju systemu egzaminowania;
 7. Ewaluuje podręczniki polonistyczne.
 8. Poznaje zasady indywidualizacji procesu dydaktycznego;
 9. Rozumie prymarne miejsce nauki o języku w całym nowym procesie kształcenia;
 10. Zna zadania formacyjne lekcji języka polskiego oraz wiodącą rolę nauczyciela-polonisty w procesie edukacji;
 11. Opanowuje zasady samokształcenia nauczycieli.

Forma zaliczenia przedmiotu

Obecność (2 nieobecności dopuszczalne); wykład kończy się egzaminem zaliczającym całą specjalizację na poziomie licencjackim.

 

Treści programowe

 1. Przyczyny wprowadzenia reformy – stara i nowa podstawa programowa.
 2. Podstawa programowa jako dokument fundamentalny w warsztacie nauczyciela polonisty na wszystkich etapach kształcenia;
 3. Wartości i wartościowanie w nowej podstawie programowej;
 4. Polonistyczna podstawowa programowa do szkoły podstawowej;
 5. Polonistyczna podstawowa programowa do gimnazjum;
 6. Polonistyczna podstawowa programowa do szkoły ponadgimnazjalnej;
 7. Literackie teksty kultury w nowej podstawie programowej;
 8. Pozaliterackie teksty kultury w nowej podstawie programowej;
 9. Programowanie w warsztacie nauczyciela polonisty (podstawy prawne);
 10. Programowanie w warsztacie nauczyciela polonisty (teoria i praktyka);
 11. Plan pracy dydaktycznej nauczyciela polonisty;
 12. Kierunki rozwoju systemu egzaminowania;
 13. Nowa koncepcja egzaminowania zewnętrznego w szkole podstawowej;
 14. Nowa koncepcja egzaminowania zewnętrznego w szkole gimnazjum
 15. Nowa koncepcja egzaminowania zewnętrznego w szkole ponadgimnazjalnej;
 16. Indywidualizacja procesu kształcenia – prowadzenie prac pisemnych;
 17. Jak analizować utwór literacki na egzaminie zewnętrznym?
 18. Tekst argumentacyjny na egzaminie zewnętrznym.
 19. Egzamin ustny z języka polskiego – wewnętrzny czy zewnętrzny?
 20. Ocenianie w procesie dydaktycznym;
 21. Ocenianie na różnych etapach kształcenia – Przedmiotowy System Oceniania (PSO) a nowa podstawa programowa;
 22. Projekt jako metoda dydaktyczna oraz narzędzie pracy wychowawczej;
 23. Miejsce nauki o języku w świetle nowej podstawy programowej do szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum;
 24. Nowe podręczniki polonistyczne.
 25. Wychowawcze aspekty nowej podstawy programowej.
 26. Nauczyciel-polonista jako wychowawca (zadania formacyjne lekcji języka polskiego);
 27. Prymarna rola polonisty w procesie edukacji;
 28. Ewaluacja jako element warsztatu nauczyciela-polonisty;
 29. Kształcenie i samokształcenia nauczycieli polonistów w nowym systemie edukacyjnym;
 30. Monitorowanie nowej podstawy programowej – badania polonistyczne.

Literatura

 1. Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum [online:] http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/Podstawa_programowa/men_tom_2.pdf.
 2. Z. Marciniak, O potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego, [w:] Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2., s. 7-14.
 3. S. J. Żurek, Koncepcje podstawy programowej z języka polskiego, [w:] Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2., s. 55-59.
 4. J. Bartmiński, Nauka o języku w podstawie programowej, [w:] Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2., s. 60-62.
 5. W. Bobiński, Język polski w klasach IV-VI szkoły podstawowej – wskazówki metodyczne, [w:] Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, s. 63-71.
 6. K. Biedrzycki, Język polski w gimnazjum – wskazówki metodyczne, [w:] Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, s. 72-81.
 7. E. Jaskółowa, Język polski w liceum – wskazówki metodyczne, [w:] Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2., s. 82-86.
 8. S.J. Żurek, Dlaczego nowa podstawa programowa?, „Polski w Praktyce” 2009, nr 2, s. 46-49.
 9. S.J. Żurek, Praca z tekstem kultury – literackim i nieliterackim na lekcjach języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej, „Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji”[on-line:] http://bc.codn.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=98&from=&dirids=1
 10. S.J. Żurek, Polonistyczny proces dydaktyczny w świetle nowej podstawy programowej, „Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji” [on-line:] http://bc.codn.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=97&from=publication&
 11. „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna” 2009, nr 3.

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2013, godz. 15:00 - Aleksandra Dziak