ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH

logo_kpnids-_duze_1

 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z wykazem

najważniejszych krajowych instytucji grantodawczych

i skróconym opisem warunków udziału w wybranych konkursach przygotowanym

przez Dział Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej.

 

 

 

broszura_wykaz_najwazniejszych_instytucji

2018-03-26

PROJEKTY NCN – DANE WNIOSKODAWCY

PROJEKTY NCN – DANE WNIOSKODAWCY

 1. Status wnioskodawcy

- osoba fizyczna – gdy z wnioskiem występuję osoba, która nie jest zatrudniona na Uniwersytecie

- jednostka naukowa –  gdy z wnioskiem występuję osoba, zatrudniona na Uniwersytecie

 

 1. Wnioskodawca (poziom 1):

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP): /KUL/kuldbn

- Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór - A1. Uczelnia

- Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór - Uczelnia nadzorowana przez MNiSW

- Podział ze względu na profil działalności: - AUU - uniwersytet (w rozumieniu art. 3.1)

- Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? – TAK

- Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji bądź postępowania upadłościowego?  - NIE

- Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną? – NIE *(oprócz Miniatury 2)

- NIP 712 016 10 05

- KRS – nie dotyczy

- numer rachunku bankowego (dla Miniatury) 35 1240 5497 1111 0010 6154 0241  

 

 1. Kierownik jednostki

- dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

 

 1. Wnioskodawca (poziom 2):

- Dane Wydziału

- Czy jednostka otrzymuje dotację statutową z budżetu nauki?:

TAK (WT, WPPKiA, WF, WNH, WNS)

NIE (WMiAK, WBiNoŚ, WZPiNoS)

 

 

 

                * dla wniosków Miniatura 2:

 

- Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)? TAK

 

-  Czy wnioskowane finansowanie na realizację pojedynczego działania naukowego stanowić będzie finansowanie wyłącznie działalności niegospodarczej podmiotu (tj. projekt nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, ani nie jest z nią związany, a jego wyniki nie będą wykorzystywane do prowadzenia takiej działalności)? TAK

 

- Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodem na odpowiednie rozdzielenie kosztów, finansowania i przychodów mogą być sprawozdania finansowe podmiotu). TAK

 

 

2018-11-29

Miniatura 2 - otwarty nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 2. Zgodnie z informacjami NCN nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym do 31 grudnia 2018 r. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 5 000 zł do 50 000 zł na realizację pojedynczego zadania badawczego.

Projekty w ramach konkursu Miniatura 2 mogą być realizowane przez osoby, które:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Zgłaszany projekt może obejmować realizację jednego spośród wymienionych działań:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Szczegółowe informacje o konkursie Miniatura 2 mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

 

 

 

2018-04-17

Wrześniowe konkursy

 

Od 14 września 2018 r. do 17 grudnia 2018 r. prowadzony będzie nabór w następujących konkursach:

 • OPUS 16 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 • PRELUDIUM 16 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • SONATA 14 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

2018-09-18

TANGO III - otwarty nabór projektów

Konkurs na projekty w ramach konkursu TANGO ma na celu zwiększenie stopnia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych. O środki mogą ubiegać się wyłącznie projekty dla których podstawą realizacji są projekty obejmujące badania podstawowe, finansowane w ramach jednego z następujących konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ. Nabór wniosków jest II etapowy.

 

Prowadzony będzie w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl, w sposób ciągły od dnia 14 czerwca 2018 do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00) w podziale na dwa etapy:
 
 • Etap I: od dnia 14 czerwca do dnia 21 września 2018 roku (do godz. 16:00);
 • Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00).

 

Wnioskodawcy mogą  uzyskać fundusze m.in. na tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem, opracowanie analiz rynkowych czy też zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej.

 

Szczegóły na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-3/aktualnosci/art,6216,iii-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-tango.html

2018-05-28

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki

Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki

 

 

Planowany harmonogram konkursów w 2018 roku

 

Planowany harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2017 oraz wstępny harmonogram konkursów na 2018 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

 

OPUS 15

PRELUDIUM 15

15 marca 15 czerwca grudzień 2018 r.

SONATA BIS 8

HARMONIA 10

MAESTRO 10

SHENG 1

15 czerwca 17 września marzec 2019 r.

OPUS 16

PRELUDIUM 16

SONATA 14

BEETHOVEN CLASSIC 3

BEETHOVEN LIFE 1

14 września 17 grudnia

czerwiec 2019 r.

 

październik 2019 r.

(BEETHOVEN CLASSIC 3 i BEETHOVEN LIFE)

SONATINA 3

ETIUDA 7

UWERTURA 3

14 grudnia 15 marca 2019 r. wrzesień 2019 r.

TANGO 3

Konkurs prowadzony przez NCBR na podstawie rezultatów projektów NCN. Nabór ciągły:
 • Etap I: od 14 czerwca do 21 września 2018 r. (do godz. 16:00)
 • Etap II: od momentu zamknięcia I etapu do 20 grudnia 2018 r. (do godz. 16:00).

MINIATURA 2

nabór ciągły, od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 r.

 

 

2018-02-23

Laureaci NPRH

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Uniwersytetu dr hab. Wojciech Kruszewski i dr hab. Miłosz Aleksandrowicz zostali lauretami konkursów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

W module Dziedzictwo Narodowe dr hab. Wojciech Kruszewski będzie realizował projekt pt. „Archiwum Filomatów - edycja cyfrowa”, kwota przyznana na realizację projektu to 1 123 378 zł.

 

W module Uniwersalia 2.2 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz będzie realizował projekt pt. „Polskojęzyczna edycja krytyczna III i IV księgi „Traktatu o harmonii” („Traité de l’harmonie”, Paris 1722) Jeana Philippe’a Rameau”, kwota przyznana na realizację projektu to 139 956 zł.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-10-31

Granty w konkursie Miniatura

 

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Uniwersytetu dr Wiktor Razmus, dr Andrzej Szabaciuk, dr Małgorzata Łysiak i dr Paweł Stróżak otrzymali granty w konkursie NCN na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2.

Dr Wiktor Razmus będzie realizował działanie naukowe Walidacja skali do pomiaru zaangażowania w markę - badania pilotażowe ”.

Dr Andrzej Szabaciuk będzie realizował działanie naukowe „Polityka migracyjna Federacji Rosyjskiej wobec kryzysu demograficzngo - wyjazd badawczy ”

Dr Małgorzata Łysiak będzie realizowała działanie naukowe „Dialogowe aspekty Ja w podejściu poznawczo-behawioralnym. Wyjazd konferencyjny. ”

Dr Paweł Stróżak będzie realizował działanie naukowe „Wpływ percepcyjnej płynności na powstawanie fałszywych wspomnień. Badania wstępne. ”

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że dr Anna Głowadr Anna Pytlak otrzymały granty w konkursie NCN na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2.

Dr Anna Głowa będzie realizować działanie naukowe Proweniencja późnoantycznych tkanin z Egiptu w zbiorach polskich”.

Dr Anna Pytlak będzie realizować działanie naukowe „Analiza społeczności mikroorganizmów występujących w utworach nadkładowych kopalni węgla brunatnego w ujęciu metagenomicznym i biomarkerów lipidowych - badania wstępne”

 

 

Dwóch naukowców z KUL ks. dr Adam Kubiś i dr Paweł Panas otrzymało na dofinansowanie pojedynczych działań naukowych - MINIATURA 2. W obu przypadkach dofinansowanie dotyczy kwerend naukowych.

 

dr Ilona Sadok otrzymała dofinasowanie na realizacje działania naukowego  "Ocena możliwości zastosowania woltamperometrii w analizie metabolitów tryptofanu (kinurenin)"

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!

2018-09-18

Grant MNiSW w konkursie Dziedzictwo Narodowe

Z przyjemnością informujemy, że projekt "Krytyczna edycja źródłowa III i IV tomu Dziennika czynności naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego 1939-1943 przygotowany pod kierownictwem dr. hab. Jarosława Rabińskiego otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Dziedzictwo Narodowe z roku 2017.
 
Serdecznie gratulujemy!
2018-03-21

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA

 

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs Harmonia 9, w którym o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej  i niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Miło nam poinformować, że dofinansowanie uzyskały granty naukowo-badawcze przygotowane na KUL.

 

W konkursie złożono 202 wnioski, dofinansowanie otrzymały 53 projekty. Wśród nich znalazły się:

Serdecznie gratulujemy!

2018-02-23