Do audytora wewnętrznego należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm., m.in.

1. przeprowadzanie czynności  audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych,

2. wybór obszarów poddawanych audytowi na podstawie udokumentowanej analizy ryzyka, określanie tematów audytu i sporządzanie harmonogramów realizacji zadań audytowych oraz planowanie obszarów, które powinny zostać objęte audytem w kolejnych latach,

3. sporządzanie rocznych planów audytów,

4. ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej, określanie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień, przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień,

5. sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego.

 

Autor: Małgorzata Zaprawa
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2014, godz. 14:44 - Liliana Kycia