PL: Alexander Pruss o miłości i znaczeniu seksualności  
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63 (2015), nr 3

 
Strony/pages: 55-74  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-5

 

Streszczenie

W niniejszej pracy podejmuję zagadnienie miłości i seksualnego pożądania w ujęciu Alexandra Prussa. W moim przekonaniu Autor nie dostarcza przekonującego wyjaśnienia żadnego z tych pojęć. Jedną z racji jest pominięcie przez niego wielu kluczowych prac z zakresu filozofii i sztuki. Ponadto uważam, że proponowane przez Prussa rozumienie miłości i stosunku płciowego jest nazbyt moralizatorskie, co sprawia, że jego rozważania nie uwzględniają faktycznego ludzkiego doświadczenia tych spraw, a nawet je zafałszowują. Dowodzę również, że teleologia, do której odwołuje się Pruss, uzasadniając twierdzenie, że celem stosunku płciowego jest roz­rodczość, nie jest wiarygodna, a nawet gdyby było przeciwnie, to z takiej teleologii nie można by wyprowadzić wniosków moralnych, które chce z niej wywieść Pruss.

 

Summary

In this essay I explore Alexander Pruss’ conceptions of love and sexual desire. I argue that he fails to provide a convincing account of either and that one reason for this is that he ignores far too much relevant material in philosophy and the arts that needs to be taken into account in a thorough investigation of such matters. I argue further that Pruss’ understanding of love and sex is highly moralized, meaning that his discussion is not at all sensitive to the actual human experience of these, but consistently falsifies them. I also argue that the teleology to which Pruss appeals in order to ground his claim that, in the sexual act, the bodies of the lovers are striving for reproduction, is implausible and, further, that, even were it not, we could not infer from such teleology the moral conclusions that Pruss wishes to extract from it.a.

 

 

Słowa kluczowe: miłość, stosunek płciowy, moralizatorstwo, teleologia.

 

Key words: love, sex, moralization, teleology.

 

 

References:

  1. Améry, Jean. Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten. Stutt­gart: Klett-Cotta, 2008.
  2. Bloom, Allan. Love and Friendship. New York: Simon and Schuster, 1993.
  3. Frankfurt, Harry G. The Reasons of Love. Princeton: Princeton University Press, 2004.
  4. Jones, John. On Aristotle and Greek Tragedy. London: Chatto & Windus, 1964.
  5. Kant, Immanuel. Eine Vorlesung über Ethik, edited by Gerd Gerhardt. Frankfurt am Main: Fi­scher, 1991.
  6. Nietzsche, Friedrich. Götzen-Dämmerung, Volume VI of Sämtliche Werke: Kritische Studien­ausgabe in 15 Einzelbänden, edited by Giorgio Colli and Mazzino Montinari. Berlin: Walter de Gruyter, 1980.
  7. Pruss, Alexander. One Body: an Essay in Christian Sexual Ethics. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2013.

 

Information about Author:

Dr. Christopher Hamilton—Senior Lecturer in Philosophy of Religion, King’s College London; address for correspondence: Theology & Religious Stu­dies, King’s College London, Room 3.24, Virginia Woolf Building, 22 Kingsway London, WC2B 6LE; e-mail: christopher. hamilton@kcl.ac.uk

 

 

Citation information:

Hamilton, Christopher. 2015. "Alexander Pruss on Love and the Meaningfulness of Sex." Roczniki Filozoficzne 63, 3: 55-74, http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.3-5.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2015, godz. 21:32 - Anna Starościc