Roczniki Folozoficzne

 

 

Informacje ogólne

 1. W Rocznikach Filozoficznych publikowane są teksty mieszczące się w następujących działach: Artykuły, Tłumaczenia, Recenzje, Sprawozdania, Polemiki i Dyskusje.
 2. Tekst złożony do Roczników Filozoficznych nie może być wcześniej nigdzie opublikowany ani być w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism. Autor tekstu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (w wersji elektronicznej /skan/ bądź papierowej).
 3. Maszynopis powinien być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu redakcyjnego OJS. Tekst powinien mieć ciągłą paginację. Na jednej stronie powinno być ok. 2000 znaków (31 wierszy po 65 znaków). Maksymalna objętość artykułu powinna wynosić 40.000 znaków ze spacjami (arkusz wydawniczy).
 4. W artykułach należy stosować alfabet łaciński, a w przypadku tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem używać transliteracji/transkrypcji.
 5. Tekst powinien być przygotowany za pomocą jednego z typowych edytorów, takich, jak:
  • WordPerfect,
  • MS Word,
  • OpenOffice,
  • Notatnik.
 6. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. hebrajski, cyrylica, greka, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują w standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy je dostarczyć w osobnym pliku.
 7. Jeżeli tekst zawiera rysunki lub wykresy opracowane na komputerze, należy je przygotować za pomocą jednego z następujących programów:
  • CorelDraw,
  • MS PowerPoint,
  • WordPerfect Presentation,
  • Corel Presentation,
  • MS Excel.
  Tak przygotowane rysunki lub wykresy należy dostarczyć jako odrębne pliki. Dotyczy to także materiałów skanowanych. W tekście należy natomiast zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.
 8. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.
 9. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
 10. Dokument przeznaczony do recenzji powinien być anonimowy. W odrębnym dokumencie należy podać następujące dane personalne (w j. polskim i angielskim):
  • imię i nazwisko autora
  • stopień oraz tytuł naukowy
  • afiliacja (wraz z dokładnym adresem jednostki)
  • adres do korespondencji
  • numer telefonu
  • adres e-mail.
 11. Po opracowaniu redakcyjnym, składzie i łamaniu komputerowym tekstu autor otrzymuje tekst do korekty autorskiej. Jeśli autor nie odeśle korekty w terminie dwóch tygodni, oznacza to jego zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.
 12. Prawa wydawnicze na wszystkich polach eksploatacji przechodzą na wydawcę. Autor jest zobowiązany do podpisania z Wydawcą umowy przenoszącej prawa autorskie.
 13. Do czasu ukazania się publikacji drukiem należy przechowywać na dysku twardym, dyskietce itp. zapasową kopię przekazanych materiałów.
 14. W celu zachowania podstawowych zasad rzetelności naukowej autorzy nadsyłanych tekstów proszeni są o:

  - podanie osób, które wniosły znaczący wkład w powstanie tekstu (ze wskazaniem afiliacji i charakteru udziału w powstaniu pracy)

  - wskazanie ewentualnych źródeł finansowania tekstów, w tym podmiotów finansujących

 15. Szczegółowe informacje znaleźć można w działach: Artykuły, Tłumaczenia, Recenzje, Sprawozdania, Polemiki i Dyskusje.

Autor: Stanisław Judycki
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2019, godz. 18:07 - Anna Karczewska