INFORMACJA TELEFONICZNA

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że informacje dotyczące bieżących zadań realizowanych przez dział oraz kompetencji poszczególnych pracowników udzielane są pod numerem telefonu +48 81 445 41 26 (sekcja organizacyjna).

Pod wskazanym numerem telefonu udzielane są również ogólne informacje dotyczące wewnętrznych aktów prawnych.

 

 

OBSŁUGA PRAWNA UNIWERSYTETU

 

Począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. obsługę prawną KUL zapewnia Kancelaria Adwokacka Jakub Baraniewski.

 

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w p. C-206 (Collegium Jana Pawła II, II piętro):

1) r.pr. Justyna Kawka (poniedziałek, wtorek, środa),

2) r.pr. Marcin Ziobrowski (czwartek, piątek).

 

W celu umówienia terminu wizyty proszę kontaktować się bezpośrednio z radcą prawnym lub adwokatem pod numerem telefonu +48 81 445 41 28.

 

 

RZECZNIK PATENTOWY KUL

mgr Anna Włodarczyk

 

Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika Uczelni w postępowaniu przed urzędami patentowymi, sądami administracyjnymi, innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Prowadzi niektóre sprawy z zakresu prawnej ochrony twórczości intelektualnej dokonywanej przez pracowników na Uczelni, w szczególności podejmuje czynności w celu dokonania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP oraz innych organach patentowych wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Zgłoszeń takich dokonuje się po przeprowadzeniu stosownych procedur wewnętrznych, na podstawie materiałów dostarczonych przez pracownika, konsultacji z pracownikiem i innych działań.

 

Konsultacje z rzecznikiem patentowym:

środa, p. C-241 (Collegium Jana Pawła II)

e-mail: rzecznikpatent@kul.pl

 

Autor: Magdalena Sieńczyk
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2017, godz. 12:10 - Damian Liszka