Plan studiów drugiego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady obowiązkowe z egzaminem
1.  Współczesne doktryny etyczne  30 E/2 -  - s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz 
 2.  Psychologia moralności  30  E/2  -  -  
 3.  Problematyka moralna w wielkich religiach  30  E/2  -  -  ks. dr Stanisław Grodź
 4.  Filozofia prawa  -  -  30  E/3  dr hab. Krzysztof Wroczyński, prof. KUL
 5.  Doktryny społeczno-polityczne  30  Zbo/2  30  E/3  dr Małgorzata Borkowska
 6.  Myśl filozoficzno-etyczna Karola Wojtyły/Jana Pawła II  -  -  30  E/2 ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek 
 7.  Teoria działania  30  E/2  - -  dr hab. Przemysław Gut
       Ćwiczenia obowiązkowe
 1. Tolerancja moralna i religijna we współczesnym świecie  - - 30  Z/3  dr Jacek Frydrych
2.  Współczesne doktryny etyczne  30  Z  -  - mgr Anna Krajewska 
 3.  Etycy polscy  -  -  30  Z/3  dr Jacek Frydrych
 4.  Uzasadnianie norm moralnych  30  Z/2  - -  dr Kazimierz Krajewski
 5. Obiektywizm i relatywizm moralny   - - 30 Z/3 dr Maksymilian Roszyk 
 6.  Prawne i etyczne aspekty prowadzenia badań naukowych  30 Z/2 - -  dr Katarzyna Skubisz-Kępka

Translatoria obowiązkowe (jedno do wyboru)

Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem MNiSW liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 ECTS.
1.  Teksty z analitycznej filozofii moralnej  30  Z/1 30 Z/2 dr Maksymilian Roszyk
 2.  Teksty obcojęzyczne z historii etyki 30  Z/1  30  Z/2  
Konwersatoria obowiązkowe       
 1.  Etyka wojny i pokoju  30 Z/2 - - dr hab. Krzysztof Wroczyński
 2.  Etyka i technika  -  -  30  Z/3 dr Wojciech Lewandowski 
 3.  Teksty z etyki współczesnej  30  Z/2  30  Z/3 dr Anna Głąb 
Wykłady do wyboru

należy wybrać trzy wykłady, w sumie 90 godzin - 10 punktów ECTS, w tym jeden, 30 godzin - z dyscypliny pozafilozoficznej. Wykłady z etyki student wybiera z listy wykładów monograficznych do wyboru na studiach II stopnia z filozofii. Wykład Teorie osobowości jest kontynuowany na II roku w II semestrze. Student, który wybiera ten wykład na roku I kontynuuje go na II roku studiów II stopnia"

Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem MNiSW liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 ECTS.
 1. Wybrane zagadnienia z etyki współczesnej   30 E/4 -  - s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz 
 2.  Wybrane zagadnienia z historii doktryn społecznych i politycznych  30  E/4  -  - dr Małgorzata Borkowska-Nowak
 3.  Wybrane zagadnienia z doktryn etycznych  -  -  30  E/4 dr Kazimierz Krajewski 
 4.  Społeczna percepcja zjawiska niepełnosprawności - aspekty etyczne  -  -  30  E/2 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL 
 5.  Teorie osobowości  30  E/2  - -  
 6.  Przemiany społeczno-obyczajowe w Polsce w minionym XX-leciu  - - 30  E/2 ks dr Maciej Hułas 

Seminarium magisterskie

(student wybiera jedno seminarium magisterskie)
1. Etyka zawodowa 30 Zbo/3 30 Zbo/3 ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek 
2. Etyka współczesna 30 Zbo/3 30 Zbo/3  s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3. Historia etyki 30 Zbo/3 30 Zbo/3  ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL
 4.  Etyka społeczno-polityczna 30  Zbo/3  30  Zbo/3  dr hab. Jan Kłos, prof. KUL
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2012, godz. 09:23 - Anna Starościc