Plan studiów drugiego stopnia
Zbo – zaliczenie bez oceny
Z – zaliczenie z oceną
E – egzamin
Jeżeli wykłady odbywają się równolegle z obowiązkowymi ćwiczeniami, to punkty ECTS umieszczone są tylko przy nazwie wykładu.
Lp.
  
Nazwa przedmiotu
  
  Semestr    Prowadzący    
  
  I   II
 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

 Liczba godz. w sem.

Forma

zal. /Punkty ECTS 

ROK I
Wykłady obowiązkowe
1. Filozofia kultury (wykład) 30 E/7 - - dr Imelda Chłodna
2. Estetyka – Filozofia sztuki (wykład) - - 30 E/8 dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL
3. Antropologia kultury (wykład) - - 30 E/4 ks. dr Piotr Pasterczyk
4. Metodologia badań kulturoznawczych (wykład) 30 E/8 - - dr Monika Walczak
5. Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład) 30 E/2 - - ks. dr Maciej Hułas
6. Biblia – istota i rola w kulturze (wykad) - - 30 E/2 Wydział Teologii
Konwersatorium obowiązkowe
1.  Chrześcijańska kultura życia duchowego (konwersatorium)  - - 30 Z/2 ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
 Ćwiczenia obowiązkowe      
 1. Filozofia kultury (ćwiczenia)  30 Z -  -  2 grupy: dr Wojciech Daszkiewicz
 2. Estetyka – Filozofia sztuki (ćwiczenia)   -  -  30  Z 2 grupy: dr Imelda Chłodna 
 3. Metodologia badań kulturoznawczych (ćwiczenia)   30  Z  - - 2 grupy: dr Monika Walczak

 Należy wybrać 240 godzin spośród następujących wykładów kursorycznych, monograficznych lub translatoriów

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS.

 Wykłady kursoryczne do wyboru (tylko dla I roku)      
 1. Filozofia Boga (wykład)  30 E/2  - - dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL 
 2.  Historia alternatywnych ruchów religijnych (wykład) 30  Zbo/2  30  E/2  dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
 3.  Nauka popularna we współczesnej kulturze (wykład) 30  E/2  -  -  dr hab. Zbigniew Wróblewski
 Wykłady monograficzne do wyboru (dla I i II roku):      
1.  Wybrane zagadnienia z historii sztuki (wykład) - - 30 E/2 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
 2.  Wybrane zagadnienia z wiedzy o sztuce (wykład) 30 E/2 - - o. dr Janusz Moryc 
 3. Wybrane zagadnienia ze współczesnego życia literackiego (wykład)   30 E/2 - - Zawieszony w roku 2012/2013 
 4. Wybrane zagadnienia z teorii humanistyki (wykład)  - - 30 E/2 dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL 
 5.  Wybrane zagadnienia z teorii kultury (wykład) 30 E/2 - - dr Wojciech Daszkiewicz 
 6.  Wybrane zagadnienia z islamu (wykład)  - - 30 E/2 o. dr Krzysztof Modras 
 7. Wybrane zagadnienia z alternatywnych ruchów religijnych (wykład)  - - 30 E/2 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL 
 8.  Wybrane zagadnienia z kultury antycznej (wykład) 30 E/2 - - Zawieszony w roku 2012/2013 
 9.  Wybrane zagadnienia z antropologii kultury (wykład)  - - 30 E/2 ks. dr Piotr Pasterczyk 
 10. Wybrane zagadnienia z kultury medialnej (wykład)   30 E/2 - - dr Agnieszka Żuk 
 11. Wybrane zagadnienia z kultury żydowskiej (wykład)   -  - 30 E/2  Zawieszony w roku 2012/2013
 12.  Wybrane zagadnienia z teorii sztuki (wykład)  30 E/2 - - dr Anna Kawalec 
 13.  Wybrane zagadnienia z historii filozofii indyjskiej (wykład) (z kierunkiem filozofia)  - - 30 E/2 dr Paweł Sajdek 
14. Selected topics in Polish culture (lecture) 30 E/2 - - zawieszony
15. Selected issues of philosophical foundations of culture studies (lecture) - - 30 E/2 dr Marek Piwowarczyk
 Translatoria do wyboru (dla I i II roku)      
 1. Język hebrajski (translatorium)  30 Z/2 30 Z/2  Zawieszone w roku 2012/2013
 2.  Język arabski (translatorium) 30

Z/2

30 Z/2  o. dr Krzysztof Modras
 Seminaria (dla I i II roku)
(należy wybrać jedno seminarium spośród następujących):    
 1. Teoria kultury (seminarium) 30 Zbo/5 30 Zbo/6 dr hab. Ryszard Zajączkowski 
 2.  Historia sztuki (seminarium) 30 Zbo/5 30 Zbo/6  prof. dr hab. Urszula Mazurczak
 3.  Historia kultury intelektualnej (seminarium) 30 Zbo/5 30 Zbo/6  dr hab. Wanda Bajor
 4.  Dialog kultur i religii (seminarium) 30 Zbo/5 30 Zbo/6  ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak
 5. Alternatywne ruchy religijne (seminarium)  30 Zbo/5 30 Zbo/6  dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
 6.  Filozofia religii (seminarium) (tylko dla I
roku, wspólnie z filozofią)
30 Zbo/5 30 Zbo/6  ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
ROK II
Konwersatoria obowiązkowe
 1.  Aksjologia kultury (konwersatorium) 30 Z/4 - - dr hab. Wanda Bajor (2 grupy) 
 2.  Aksjologia sztuki (konwersatorium) 30 Z/4 - -  o. dr Janusz Moryc
(2 grupy)
 3.  Aksjologia religii (konwersatorium) 30 Z/4 - - ks. hab. dr hab. Piotr Moskal (2 grupy) 
 4.  Społeczne aspekty kultury (konwersatorium) 30 Z/5 - - dr Małgorzata Gruchoła (2 grupy) 

 Należy wybrać 180 godzin spośród następujących wykładów kursorycznych, monograficznych lub translatoriów:

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta liczba punktów ECTS przewidziana programem studiów dla semestru powinna wynosić nie mniej niż 30 punktów ECTS.      

 Wykłady kursoryczne do wyboru (tylko dla II roku)      
1.  Psychologia kultury (wykład)  30  E/2 - -  ks. dr Jerzy Szymołon
 2.  Protokół dyplomatyczny (wykład)  30 E/2  - - ks. dr Marek Grygiel 
 Wykłady monograficzne do wyboru (dla I i II roku):      
1.  Wybrane zagadnienia z historii sztuki (wykład) - - 30 E/2 prof. dr hab. Urszula Mazurczak
 2.  Wybrane zagadnienia z wiedzy o sztuce (wykład) 30 E/2 - - o. dr Janusz Moryc 
 3. Wybrane zagadnienia ze współczesnego życia literackiego (wykład)   30 E/2 - - Zawieszony w roku 2012/2013 
 4. Wybrane zagadnienia z teorii humanistyki (wykład)  - - 30 E/2 dr hab. Henryk Kiereś, prof. KUL 
 5.  Wybrane zagadnienia z teorii kultury (wykład) 30 E/2 - - dr Wojciech Daszkiewicz 
 6.  Wybrane zagadnienia z islamu (wykład)  - - 30 E/2 o. dr Krzysztof Modras 
 7. Wybrane zagadnienia z alternatywnych ruchów religijnych (wykład)  - - 30 E/2 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL 
 8.  Wybrane zagadnienia z kultury antycznej (wykład) 30 E/2 - - Zawieszony w roku 2012/2013 
 9.  Wybrane zagadnienia z antropologii kultury (wykład)  - - 30 E/2 ks. dr Piotr Pasterczyk 
 10. Wybrane zagadnienia z kultury medialnej (wykład)   30 E/2 - - dr Agnieszka Żuk 
 11. Wybrane zagadnienia z kultury żydowskiej (wykład)   -  - 30 E/2  Zawieszony w roku 2012/2013
 12.  Wybrane zagadnienia z teorii sztuki (wykład)  30 E/2 - - dr Anna Kawalec 
 13.  Wybrane zagadnienia z historii filozofii indyjskiej (wykład) (z kierunkiem filozofia)  - - 30 E/2 dr Paweł Sajdek 
14. Selected topics in Polish culture (lecture) 30 E/2 - - zawieszony
15. Selected issues of philosophical foundations of culture studies (lecture) - - 30 E/2 dr Marek Piwowarczyk
 Translatoria do wyboru (dla I i II roku)      
 1. Język hebrajski (translatorium)  30 Z/2 30 Z/2  Zawieszone w roku 2012/2013
 2.  Język arabski (translatorium) 30

Z/2

30 Z/2  o. dr Krzysztof Modras
 Seminaria (dla I i II roku)
(należy wybrać jedno seminarium spośród następujących):    
 1. Teoria kultury (seminarium) 30 Zbo/5 30 Zbo/6 dr hab. Ryszard Zajączkowski 
 2.  Historia sztuki (seminarium) 30 Zbo/5 30 Zbo/6  prof. dr hab. Urszula Mazurczak
 3.  Historia kultury intelektualnej (seminarium) 30 Zbo/5 30 Zbo/6  dr hab. Wanda Bajor
 4.  Dialog kultur i religii (seminarium) 30 Zbo/5 30 Zbo/6  ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak
 5. Alternatywne ruchy religijne (seminarium) 30 Zbo/5 30 Zbo/6  dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
 Praca magisterska i egzamin dyplomowy      
 1. Praca magisterska i egzamin dyplomowy   - - - 20  
 Uwaga: Studiujący Kulturoznawstwo mogą brać udział w fakultatywnym kursie pedagogicznym z zakresu „wiedzy o kulturze” (program tego kursu znajduje się w oddzielnym dokumencie). Koordynatorem ds. specjalizacji „wiedza o kulturze” na Wydziale Filozofii KUL jest p. dr Anna Kawalec. Studenci kulturoznawstwa, którzy wybiorą kurs pedagogiczny z zakresu innego przedmiotu jako specjalności dodatkowej zobowiązani są do spełnienia wszystkich wymagań przedstawionych w programie tego kierunku.      
Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2012, godz. 20:54 - Anna Starościc