INFORMACJE O ZALICZENIU ĆWICZEŃ I EGZAMINIE

W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń z prawa handlowego:

  1. uczestnictwo w zajęciach;
  2. uzyskanie co najmniej 31 punktów z dwóch testów przeprowadzonych w ciągu roku.

W ciągu semestru  zostaną przeprowadzone dwa testy. Będą to testy jednokrotnego wyboru. Każdy z nich składać się będzie z trzydziestu pytań. Za prawidłową odpowiedź uzyskuje się jeden punkt, za odpowiedź błędną zero punktów (nie ma "punktów ujemnych"). Testy przeprowadzane będą tylko w wyznaczone dni. Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas testu nie uprawnia do podejścia do testu w innym terminie.

 

Przygotowanie do bieżących zajęć będzie sprawdzana poprzez: krótki sprawdzian (w formie pytania otwartego lub w formie testu), który będzie oceniany jako zaliczony lub niezaliczony oraz odpytywanie w toku zajęć. Niezaliczenie sprawdzianu lub stwierdzenie nieprzygotowania podczas zajęć skutkować będzie odjęciem jednego punktu z puli uzyskanej z testów.

 

Osoby, które nie uzyskają 31 punktów będą mogły uzyskać zaliczenie poprzez rozwiązanie  testu "wyrównawczego". Aby zaliczyć ten test wymagana będzie prawidłowa odpowiedź na 16 z 30 pytań. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów pozwoli na zaliczenie ustne. W razie braku zaliczenia także w tym trybie student otrzyma ocenę niedostateczną.

 

 

Prowadzący podwyższa o pół stopnia ocenę studentom aktywnie zaangażowanym w podejmowane przez Katedrę przedsięwzięcia o charakterze naukowym.  

 

 

 

Warunki zaliczenia egzaminu z prawa handlowego:

 

Egzamin odbywa się w formie ustnej (trzy pytania, dla zaliczenia konieczna jest prawidłowa odpowiedź na dwa z nich, jedna kompletna i co najmniej jedna częściowa). 

 

 

Termin egzaminu z prawa handlowego w roku akademickim 2017/2018: 

 

I termin:  30, 31 stycznia i 1 lutego 2018;

 

II termin: 12 -13 lutego 2018, sala zostanie podana w późniejszym terminie.

 

Podczas udzielania wpisów z ćwiczeń będą udostępnione listy celem wpisania się na egzamin w określonym dniu.  

 

 

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2017, godz. 11:24 - Adrian Dziekan