Zespół Redakcyjny „Studiów z Prawa Wyznaniowego" wraz z Radą Naukową czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego.


 

Do roku 2011 materiały przeznaczone do publikacji poddawane były następnie ocenie dwóch recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi i powoływanych osobno dla każdego tomu. Lista recenzentów publikowana była w każdym tomie periodyku. (Lista recenzentów współpracujących wówczas z redakcją zamieszczona została także na stronie  internetowej czasopisma.)


 

Od tomu 15/2012 „Studiów z Prawa Wyznaniowego" procedura recenzowania przebiega następująco:

Wszystkie materiały przeznaczone do publikacji w kolejnych tomach poddawane są ocenie dwóch recenzentów będących samodzielnymi pracownikami naukowymi, których afiliacja jest różna od afiliacji autora publikacji i redaktora naczelnego SPW. Nie powołuje się recenzentów spośród członków Rady Naukowej i Zespołu Redakcyjnego SPW. 

W przypadku złożenia do druku artykułów napisanych w języku obcym do ich oceny powołuje się recenzenta, który jest afiliowany w zagranicznej instytucji naukowej (różnej od instytucji, w której afiliowany jest autor).

Przesyłając materiały do recenzji redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. "double-blind review proces").

Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia.

Przy ocenie publikacji złożonych do druku brane są pod uwagę:

- oryginalność pracy;

- wartość merytoryczna;

- baza źródłowa;

- cytowana literatura i orzecznictwo;

- warsztat naukowy.

Formularz_recenzji w j. polskim: SPW.pdf / SPW.doc

Formularz recenzji w j. francuskim: SPW.fr.pdf / SPW.fr.doc 

Formularz recenzji w j. angielskim: SPW.eng.pdf / SPW.eng.doc 

Nazwiska recenzentów są ujawniane w poszczególnych tomach periodyku. Lista recenzentów stale współpracujących z redakcją podawana jest na stronie internetowej czasopisma.

Procedura recenzowania przebiega zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego szczegółowo określonymi w opracowaniu pt. "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce".

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2017, godz. 23:59 - Marta Ordon