o. dr Cyprian Moryc OFM

 • Miejsce Janowe, Refleksje nad freskami Tadeusza Popiela, w: "Oto jest dzień, który dał nam Pan". Ze świętym Janem z Dukli w Trzecie Tysiąclecie, Kraków 1998, s. 13, 34-39.
 • Treści ikonograficzne polskiej Jerozolimy - Kalwarii Zebrzydowskiej, w: „Kalwaria Zebrzydowska - Polska Jerozolima skarbem Kościoła i Narodu Polskiego”, red. Cz. Gniecki, Calvarianum 2002, s. 239-260. 
 • Obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej - Beskidzka Eleusa, w: „Kalwaria Zebrzydowska - Polska Jerozolima skarbem Kościoła i Narodu Polskiego”, red. C. Gniecki, Calvarianum 2002, tamże, s. 261-286. 
 • Wybrane zagadnienia ze średniowiecznej i nowożytnej ikonografii Mszy świętej w sztuce polskich środowisk franciszkańskich, "Przegląd Kalwaryjski" 7/2002, s. 309-322. 
 • Ars Christiana oraz jej rola w formacji ludzko-chrześcijańskiej społeczeństwa, w: „Seminar 10. rokiw Kustodii sw. Michaiła Ordenu Bratiw Menszich w Ukraini”, Winnica 2004, s. 89-106. 
 • Franciszek Lekszycki i Walenty Żebrowski wybitni przedstawiciele nowożytnego malarstwa bernardyńskiego, w: „Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. Bernardynów w Polsce (1453-2003)”, red. W. F. Murawiec i D. Muskus, Calvarianum 2006, s. 566-589. 
 • Zespół posągów na fasadzie Kościoła św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie. Analiza i próba identyfikacji ikonograficznej, "Roczniki Humanistyczne", historia sztuki 4, 52, 2004, s. 506-520. 
 • Moryc, W. Murawiec, A. Bujak, "Skarby Bernardynów", Biały Kruk, Kraków 2009 r. 
 • Galeria portretowa wybitnych bernardynów jako wyraz plastyczny ideału doskonałości zakonnej promowanego w środowisku bernardyńskim w XVII i XVIII stuleciu, w: „Studia nad sztuką renesansu i baroku”, X/2010, „Programy ideowe w przedsięwzięciach artystycznych w XVI-XVIII wieku”, red. I. Rolska-Boruch, Lublin 2010, s. 265-294. 
 • Wzajemne przenikanie się bernardyńskiej kultury klasztornej i masowej kultury szlacheckiej w Polsce XVII - XVIII wieku na wybranych przykładach, w: „Tempus est optimus magister vitae: prace dedykowane ojcu profesorowi Wiesławowi Franciszkowi Murawcowi OFM”, red. A. K. Sitnik, Calvarianum 2010, s. 337-370. 
 • Franciszkanie w pejzażu kulturowym Wrocławia. Kościół pw. św. Antoniego z Padwy we Wrocławiu - różnice i podobieństwa na tle architektury i sztuki franciszkanów polskich, w: „Fides et scientia. Wokół obrazu Michaela Willmanna – Św. Jan Kapistran”, red. P. Oszczanowski, Wrocław 2011, s. 55 – 82. 
 • Tradycjonalizm i nowatorstwo w sztuce bernardynów na przykładzie pasyjno-maryjnego sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, w: „Studia nad Sztuką Renesansu i Baroku, XI / 2013, red. I. Rolska, K. Gombin, Lublin 2013, s. 71-110. 
 • Odpowiedzialność artysty za przekaz twórczy, w: „Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych”, red. F. Ciepły, Biblioteka Instytutu Ordo Iuris, 2014, s. 56-78. 
 • J. Moryc, Wolność jest w tobie. Refleksje, porady, ćwiczenia, Kraków 2014.
 • Projekt pustelni i ogrodu zakonnego na terenie kalwarii plenerowej w Szarogrodzie w kontekście franciszkańskiej tradycji eremickiej, w: „Na pograniczach: szanse i zagrożenia społeczne”, red. P. Frączek, J. Karolczuk, Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa im. Jana Godka w Sanoku, Sanok 2015, s. 219- 229.
 • Odzyskiwanie sacrum. Aranżacja franciszkańskiej kalwarii plenerowej, w Szarogrodze, w: „Człowiek w przestrzeni sakralnej. Liturgia i sztuka” pod red. G. Ryby, Rzeszów 2015, s. 146-163.
 • Contemplata aliis tradere. Ambona bernardyńska , w: „Laudator temporis acti: studia z dziejów sztuki i kultury ofiarowane Księdzu Doktorowi Janowi Niecieckiemu w 65. rocznicę urodzin”, red I. Rolska, K. Gombin, K. Przylicki, Lublin 2015, s. 149-163
 • Si cor non orat. Bernardyński chór liturgiczny, w: „550 lat obecności oo. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015)”, red. M. Gęsla, A. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2015, s. 395-422.
 • Treści mesjanistyczne i narodowe w cyklu hagiograficznym T. Popiela w kościele św. Jana w Dukli, w: „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej”, 8/2015, red. G. Ryba, s. 8-35, Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej. Rzeszów 2015.
 • Święty Jan z Dukli w ikonografii tradycyjnej i po-kanonizacyjnej. w: „Wzięty w boskie posiadanie. Materiały z sesji naukowej z racji 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli (1414-2014)”, red. R. Kośla, Calvarianum 2015, s. 96-164.
 • Alfabet wolności - ikonograficzne walory obrazu Matki Bożej Świętojańskiej, w: „Strażniczka wolności: Matka Boża Świętojańska” red. J. Machniak, P. Turwoń, Wydawnictwo DEHON 2015, s. 83-128.
 • Komentarze ikonograficzne, w: A. Bujak, W. Chrostowski, „Credo. Podstawowe prawdy wiary”. Biały Kruk 2015, passim.
 • Co robi złoto na ołtarzu? Charakterystyczne cechy formalne kompozycji architektoniczno-artystycznej kościołów bernardyńskich, w: „Pięćsetlecie objawień Maryi w Rzeszowie (1513-2013) oraz dwieściepięćdziesięciolecie koronacji Figury Matki Bożej (1763-2013)” , red. W. P. Tokarski, A. K. Sitnik, Kalwaria Zebrzydowska 2016, s. 315-351.

Autor: Cyprian Moryc
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, godz. 09:47 - Rafał Nawrocki