Studia Prawnicze KUL nr_1 (61)2015 - wersja on line

 

 

SPIS TREŚCI

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Arkadiusz BARUT (Uniwersytet Wrocławski),

Prawo jako aspekt wspólnoty politycznej: koncepcja Michela Villeya (streszczenie)

Law as an aspect of political community: Michel Villey’s concept (summary)

Закон как один из аспектов политического сообщества: концепция Мишеля Виллея

(pезюме)

Full_Text.pdf

 

Lidia BRODOWSKI (Uniwersytet Rzeszowski),

Zasada podwójnej karalności czynu w kontekście ekstradycji (streszczenie)

The principle of double penalizing in the context of extradition (summary)

Принцип двойного наказания в контексте экстрадиции (pезюме)

Full_Text.pdf

 

Łukasz DĄBROWSKI (Warszawa),

Standardy postępowania funkcjonariuszy publicznych w świetle dokumentów międzynarodowych dotyczących zwalczania i zapobiegania korupcji (streszczenie)

Conduct standards for public officials in the light of international instruments

on combating and preventing corruption (summary)

Стандарты действий государственных служащих в свете международных документов по борьбе и предотвращению коррупции (pезюме)

Full_Text.pdf

 

Andrzej GORGOL (Uniwersytet Zielonogórski),

Zarys koncepcji wtórnego dochodu podatkowego (streszczenie)

An outline of the concept of a derivative tax income (summary)

Cхема концепции вторичных налоговых доходов (pезюме)

Full_Text.pdf

 

Paweł NOWAK (Uniwersytet Jagielloński),

O zakresie normatywnym podmiotu przestępstwa nadużycia władzy (streszczenie)

The scope of the normative subject of crime of abuse of power (summary)

Нормативная сфера субъекта преступления в злоупотреблении властью (pезюме)

Full_Text.pdf

 

Joanna STUDZIŃSKA (KUL),

Skuteczność udzielonej ochrony sądowej a brak odroczenia rozprawy przy pouczeniu o możliwości działania przez pełnomocnika w świetle obrony swoich praw (streszczenie)

The effectiveness of judicial protection and a lack of the postpone of the hearing despite being informed of the possibility of action by proxy in the light defend their rights (summary)

Эффективность судебной защиты и отложение слушания при сообщению о возможности действия по доверенности в свете защиты своих прав (pезюме)

Full_Text.pdf

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Paulina KONARSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),

Rewolucja w prawach konsumenta? – analiza zmian wprowadzonych ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (streszczenie)

Revolution in consumer rights? – analysis of changes implemented with the Act on consumer rights (summary)

Революция в области прав потребителей? – aнализ изменений внесенных в закон о защите прав потребителей от 30 мая 2014 г. (pезюме)

Full_Text.pdf

 

Renata TANAJEWSKA (Uniwersytet w Białymstoku),

Dyskurs prawniczy ze szczególnym uwzględnieniem argumentu a cohaerentia, a completudine oraz argumentu systematycznego (streszczenie)

The legal discourse with particular emphasis on argument a cohaerentia and a completudine and systematic argument (summary)

Юридический дискурс с особым акцентом на аргументации cohaerentia и completudine и систематического аргумента (pезюме)

Full_Text.pdf

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Rumunii o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, sporządzona w Moskwie dnia 27 września 1993 r. (tłum. Wojciech Szczepan Staszewski, KUL)

Full_Text.pdf

 

Umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Moskwie dnia 20 grudnia 2002 r. (tłum. Wojciech Szczepan Staszewski, KUL)

Full_Text.pdf

 

RECENZJE

 

Agata Barczewska-Dziobek, Katarzyna Kłosowska-Lasek (red.), Administracja niewładcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 216 (rec. Karol Dąbrowski)

Full_Text.pdf

 

Marek Stych, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna. Część 2, OW Edytor. org, Częstochowa-Tczew 2013, ss. 269 (rec. Stanisław Wrzosek, KUL)

Full_Text.pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy oraz Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Polsko-ukraińskie konferencje naukowe (Lublin, 14-15 maja 2014 r.) (Damian Kwiatkowski, Ewa Respond)

Full_Text.pdf

 

Służąc dobru wspólnemu. Konferencja jubileuszowa Ks. Prof. Sławomira Fundowicza, (Lublin, 15 listopada 2014 r.) (Anna Dąbrowska, Paweł Śwital)

Full_Text.pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, październik-grudzień 2014 r. (oprac. Sławomir Graboń, Anna Szarek-Zwijacz, KUL)

Full_Text.pdf

 

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2017, godz. 15:12 - Marta Ordon