Polecamy uwadze najnowszą publikację książkową pt. "Wiedza- władza", powstałą przy współpracy Katedry Filozofii Społecznej z Katedrą Socjologii Wiedzy i Edukacji oraz Katedrą Makrostruktur i Ruchów Społecznych. To drugi tom z cyklu "Studiów nad wiedzą", przygotowany pod redakcją J. Szymczyka, M. Zemło i A. Jabłońskiego. wiedza - władza

 "Celem niniejszej książki jest ukazanie związków między wiedzą a władzą zachodzących na różnych płaszczyznach życia społecznego. Publikacja uwzględniająca odmienne paradygmaty i perspektywy badawcze ma charakter interdyscyplinarny. Odnajdujemy w niej zarówno wątki z zakresu subdyscyplin socjologicznych, jak i innych nauk społecznych i humanistycznych. Odzwierciedla to struktura książki, na którą składają się trzy zasadnicze bloki tematyczne.
  1. Wiedza a władza: aspekt historyczno-teoretyczny - znajdują się teksty autorów uwzględniające m.in.: ujęcie historyczne, socjologiczne i politologiczne relacji omawianych kategorii; typy wiedzy i stosunki władzy; relacjonistyczne rozumienie władzy; koncepcję Michela Foucaulta, pojęcie władzy Talcotta Parsona.
  2. Władza ekspercka a instrumentalizacja władzy - przedmiotem analizy autorów są takie szczegółowe kwestie, jak: biowładza i biopolityka; biowładza w późnej nowoczesności; społeczne role socjologów w Polsce w latach 1945-1989; zagadnienie użyteczności socjologii, problem szkodliwej wiedzy albo władzy ignorancji.
  3. Wiedza - władza a tożsamość i zmiana społeczna - zamieszczono teksty dotyczące: wiedzy, której przedmiotem jest polska rzeczywistość polityczna ostatniego dwudziestolecia; budowania tożsamości zbiorowej i jednostkowej na bazie przeobrażeń sfery politycznej; wykorzystania wiedzy lokalnej w kreowaniu małych ojczyzn; relacji wiedzy i władzy w oświacie oraz imperialnego państwa rynkowego".
                                                                                                                          ( z Przedmowy )

Autor: Cezary Hunkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2010, godz. 17:01 - Cezary Hunkiewicz