Program PROM

Tytuł projektu: Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

 

Celem projektu NAWA jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej. Projekty Programu PROM umożliwią przedstawicielom grupy docelowej wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji.

 

Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

PROM Programme

Title of the project: International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff

 

The aim of the project is to create a mechanism of financial support for scholarship exchange of PhD candidates and academic staff programmes. These programmes will enable participation in short forms of education (lasting from 5 to 30 days) which are aimed at increasing competences and qualifications.

 

The project will contribute to the improvement of accessibility of international education programmes and will increase the mobility of the personnel both in the field of visits of representatives of Polish universities and scientific institutions abroad as well as arrivals of scholarship holders to Poland, including people from outside the EU.

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2019, godz. 12:32 - Urszula Czyżewska