Rekrutacja uzupełniająca rozpoczęta!

W związku z realizacją projektu „PROM – Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Akademickiej”, ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu PROM, zapraszamy wszystkich zainteresowanych doktorantów z KUL i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, do składania wniosków na stypendia wyjazdowe/przyjazdowe.

 

Termin składania wniosków to 17 maja 2019 r. (godz. 15.30)

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie "PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej" (do pobrania).

 

UWAGA: Kompletna dokumentacja rekrutacyjna składa się z następujących dokumentów:

 

Nr

DOKTORANCI

1.

formularz uczestnictwa w projekcie (preferowana jest elektroniczna forma wypełnienia formularza), patrz: załącznik nr 1

2.

zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające posiadanie statusu uczestnika/uczestniczki studiów doktoranckich na KUL lub w instytucji zagranicznej (zależnie od kierunku wyjazdu)

3.

zaświadczenie o znajomości języka niezbędnego do zrealizowania programu wyjazdu w jednej z następujących form: międzynarodowy certyfikat; zaświadczenie z jednostki, w której Kandydat/Kandydatka ukończył kurs na danym poziomie znajomości języka; kserokopia protokołu z egzaminu doktorskiego potwierdzona za zgodność z oryginałem; oświadczenie Kandydata/Kandydatki (brak wzorca dokumentu)

4.

oryginał lub kopię potwierdzenia przyjęcia Kandydata/Kandydatki z Instytucji przyjmującej, np. w formie: oryginalnego pisma, wydruku z poczty e-mail lub faksu

5.

oświadczenie uczestnika projektu i dodatkowa zgoda uczestnika, patrz: załącznik nr 5

 

Ww. dokumenty wypełnia się w języku polskim lub angielskim. W przypadku osoby z niepełnosprawnością, która uniemożliwia jej złożenie dokumentów w takiej formie, formę złożenia dokumentów – stosownie do rodzaju niepełnosprawności – określi każdorazowo Kierownik projektu.

 

W przypadku doktorantów i kadry akademickiej KUL, komplet dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Biura rekrutacji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Współpracy z Zagranicą, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Gmach Główny, pokój GG-203.

 

Dokumenty niekompletne, nieczytelne i niespełniające warunków formalnych, w tym złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Przez datę złożenia dokumentów rozumie się dzień wpływu dokumentu do Biura rekrutacji.

 

Załączniki:

  1. Formularz uczestnictwa w projekcie (wersja edytowalna, do pobrania)
  2. Koszty finansowane w projekcie (do pobrania)
  3. Limity miejsc (do pobrania)
  4. Wzór Umowy Beneficjenta z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu wraz z załącznikami (do pobrania)
  5. Oświadczenie uczestnika projektu i dodatkowa zgoda uczestnika (do pobrania)

_________________________________________________________________________________________________

 

Additional admissions open now!

In connection with the implementation of the “PROM - International Scholarship Exchange for PhD Students and Academic Staff” project, announced by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) within PROM Programme, we invite all interested PhD candidates  from KUL and abroad, including those from outside the EU, to submit applications for exchange scholarships.

 

The deadline for submitting all applications is May 17th, 2019 (3:30 p.m.)

 

We invite you to read the Regulations of participation in the “PROM - International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff” project (download).

 

 

NOTE: A complete set of recruitment documentation consists of the following documents:

 

No

PHD CANDIDATES

1.

the project participation data form (preferred an electronically prepared form), see: Annex no. 1

2.

the certificate from the Dean’s Office confirming the status of doctoral student at KUL or at a foreign institution (depending on the direction of mobility)

3.

a certificate of the language skills necessary to complete the scholarship exchange programme in one of the following forms: an international certificate; a certificate from the unit where the Applicant completed a course at a given level of proficiency; a copy of the doctoral examination issued for  true copy; the statement of the Applicant (template not provided)

4.

the original or a copy of the acceptance letter from a host institution, e.g. in the form of:

an original letter, print from e-mail or fax

5.

declaration and consent for processing of personal data by the NAWA, see: Annex no. 5

 

The documents must be completed in Polish or English. In the case of a person with the special needs which prevents him or her from submitting documents in such a form, the form of submitting documents - appropriate to the type of needs - will be determined each time by the Project manager.

 

In the case of doctoral students and academic staff from a foreign institution, the set of documents should be submitted personally, by post to the address of the Admissions (The John Paul II Catholic University of Lublin, International Relations Office, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland; Main Building of KUL, Room no. GG-203) or in a scanned form by e-mail sent to: katstep@kul.pl.

 

Once accepted for participation in the project based on scans of documents, the Applicant from a foreign institution must provide original application documents in person or by post to the address of the Admissions Office no later than within 14 days upon receipt of the information.

 

The documents which are incomplete, illegible and do not fulfill formal requirements including those submitted after the deadline, will not be considered. The date of submitting the documents is the date of receipt of the document to the Admissions Office.

 

Annexes:

  1. Project participation data form (editable file format, download)
  2. Costs financed in connection with participation in the project – flat rates (download)
  3. Number of scholarships available (download)
  4. Model of the agreement between the Beneficiary and the Project Participant with Annexes (dowload)
  5. Declaration and consent for processing of personal data by the NAWA (download)

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2019, godz. 12:39 - Urszula Czyżewska