- psycholog, teolog, doradca życia rodzinnego, instruktor naturalnego planowania rodziny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychopedagogiki Rodziny, członek powołanego przez ministra zdrowia Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny, ministerialny rzeczoznawca podręczników wychowania do życia w rodzinie.  

 

UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE:

 • Mgr psychologii – KUL 1982- na podstawie pracy: Cechy osobowości kobiet przerywających ciążę – seminarium z psychologii klinicznej i osobowości. Promotor Ks. dr Czesław Cekiera.
 • Dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii– KUL 1997 – na podstawie rozprawy: Postawy wobec macierzyństwa kobiet przygotowujących się do małżeństwa. (Badania empiryczne w latach 1984/85 i 1994/95). – seminarium z psychoprofilaktyki społecznej. Promotor Ks. Prof. dr hab. Czesław Cekiera.
 • Mgr teologii – KUL 2004 – na podstawie pracy Akceptacja niektórych norm moralnych (Badania empiryczne wśród młodzieży licealnej) seminarium z katechetyki. Promotor Ks. Prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński.
 • Licencjat z teologii pastoralnej, specjalność duszpasterstwo rodzin – KUL 2006.
 • Habilitacja z teologii pastoralnej – KUL – 2010 na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej: Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli. Studium teologicznopastoralne. Lublin Wydawnictwo KUL 2009. Recenzenci: Ks. Prof. Dr hab. Paweł Góralczyk UKSW Warszawa, Dr hab. Józef Mikołajec UO Opole, Prof. Dr hab. Bogdan Chazan Warszawa, Ks. Dr hab. Marian Stepulak, prof. KUL. 

 

DODATKOWE STUDIA I KURSY:

 • 2 letnie Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego ukończone w 1989 r.
 • Szkolenie prowadzenia zajęć w małych grupach przy użyciu metod aktywizujących prowadzone przez Kierownik Katedry Psychologii Wychowawczej KUL M. Braun-Gałkowską w roku akademickim 1986/87.
 • Oznaczanie dni płodnych i niepłodnych w cyklu – 1989r. (uczestnictwo i współprowadzenie kursu wraz z J. i E. Billings, W. Fijałkowskim i A. Krawczak).
 • Kurs nauczycieli naturalnego planowania rodziny zakończony egzaminami i uzyskaniem certyfikatu wydanego przez National Association of Natural Family Planning Teachers – 1989r.
 • Roczny kurs terapii rodzin 1X 1988 – 15 V 1989r.
 • Kurs komunikacji niewerbalnej w roku 1990 i 1991 prowadzony przez H. Röhricht, H. Müller i J. Szopińskiego.
 • Kurs instruktorów naturalnego planowania rodziny ukończony uzyskaniem wydanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny dyplomu upoważniającego do szkolenia nauczycieli NPR – 1992r.
 • Warsztaty „Bez Ryzyka – Program Profilaktyczno-Wychowawczy” poświęcone profilaktyce HIV/AIDS, organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie – 2000r.
 • Szkolenie I stopnia  w zakresie terapii osób cierpiących następstwa zaniedbania przemocy i strat prokreacyjnych organizowane przez W. Simona i A. Winklera z Międzynarodowego Stowarzyszenia New Experience for Survivors of Trauma. Racibórz-Miedonia 2005r.

 

Uzyskane uprawnienia:

 • Misja kanoniczna do prowadzenia katechizacji przedmałżeńskiej i małżeńskiej oraz do pracy w poradnictwie rodzinnym na terenie diecezji Lubelskiej – aż do odwołania. Wydana 8 listopada 1984r.
 • Certyfikat nauczyciela naturalnego planowania rodziny w zakresie metody objawowo-termicznej Multiple-Index wydany przez NATIONAL ASSOCIATION OF NATURAL FAMILY PLANNING TEACHERS NFP CENTER Birmingham Maternity Hospital Queen Elizabeth Medical Centre w 1989r.
 • Certyfikat instruktora naturalnego planowania rodziny upoważnionego do szkolenia nauczycieli NPR zgodnie z programem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR uzyskany w 1992r.

 

Nauczane przedmioty:

Psychoprofilaktyka społeczna, Wybrane zagadnienia z psychoprofilaktyki patologii seksualnych, Niedostosowanie społeczne, Metody planowania rodziny, Życie psychoseksualne człowieka, Wybrane zagadnienia płciowości człowieka, Metodyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”, Poradnictwo małżeńsko-rodzinne, Psychofizjologiczne podstawy małżeństwa i rodziny z elementami seksuologii, Psychologia małżeństwa i rodziny, Psychofizjologia prokreacji.

 

Pełnione funkcje:

 • Doradca Życia Rodzinnego w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego w latach 1982- 2010
 • Wiceprezes, a następnie członek Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny - do 2009.
 • Koordynator Nauczycielskich Studiów Podyplomowych: „Wychowanie w klasie szkolnej” 1999/2000 i „Wychowanie w zreformowanej szkole” 2000/2001
 • Ekspert w Podkomisji ds. Młodzieży Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wychowania do życia w rodzinie – 2004r.
 • Członek Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny od 24 czerwca 2006r.
 • Rzeczoznawca podręczników „Wychowania do życia w rodzinie” od 2007r.
 • Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego  2011-2012r.
 • Kierownik Katedry Psychofizjologii Małżeństwa i Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 2010r.

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:

 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (1989-2012)
 • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich 2005
 • Międzynarodowa Grupa Naukowo-Badawcza Cross-National Student’s Health Study (2000-2008)
 • Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne od 2008
 • Międzynarodowa Grupa Naukowo-Badawcza Student Life Cohort in Europe od 2009

 

AKTYWNOŚĆ POZAINSTYTUTOWA:

 • Kształcenie Nauczycieli Studiów Podyplomowych:
  - Wychowanie do życia w rodzinie Akademii Polonijnej w Częstochowie
  - Zarządzanie oświatą Nauczycielskie Studium Podyplomowe KUL Lublin
  - Wychowanie w klasie szkolnej NSP KUL Lublin- Studium Zintegrowanej Profilaktyki Uzależnień UKSW w Warszawie
 • Kształcenie księży w ramach Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL

 • Kształcenie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Chełmie i Zamościu.

 • Prowadzenie kursów przedmałżeńskich i spotkań indywidualnych z narzeczonymi w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego założonej przez Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

 • Udział w audycjach Radia Maryja i Telewizji Trwam

 • Popularyzacja wiedzy w katolickich czasopismach

 • Prelekcje w ramach Rad Pedagogicznych Szkoleniowych Nauczycieli Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

 • Szkolenie nauczycieli religii podczas Zjazdów Katechetycznych

 • Udział w Lubelskich Festiwalach Nauki

 

NAGRODY, ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA:

 • Nagroda książkowa od Rektora KUL za pracę magisterską Cechy osobowości kobiet przerywających ciążę. Lublin 1982.

 • Pierwsza nagroda za poster: Profilaktyka palenia tytoniu na kursach przedmałżeńskich podczas  V Ogólnopolskiej Konferencji im. Prof. Franciszka Venuleta „Palenie tytoniu a zdrowie” Warszawa 15.11.2002.

 • Druga Indywidualna Nagroda Rektora KUL za działalność naukowo-dydaktyczną Lublin 2005.

 • Złota Honorowa Odznaka Fundacji „Promocja Zdrowia” wręczona przez Prezesa Fundacji Prof. dr hab. Witolda Zatońskiego. Warszawa 2006.

 • Nagroda „Białego Kruka” za profilaktykę palenia tytoniu i troskę o zdrowie rodzin wręczona przez Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa i Prezesa Fundacji „Promocja Zdrowia” Warszawa 2006.

 • Medal IV Światowego Kongresu Rodziny. Warszawa 2007.

początek strony

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2016, godz. 08:18 - Ewa Zięba