Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL swoją misję realizuje poprzez działania w zakresie dydaktyki i badań naukowych. Istotne wsparcie w ich realizacji stanowi współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Powołana przez Instytut Rada Interesariuszy Zewnętrznych opiniuje działalność jednostki w procesie kształcenia oraz w zakresie prowadzonych badań. Opinie pracodawców wykorzystywane są przy tworzeniu i modyfikacji programów studiów. Skutkuje to lepszym dostosowaniem efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

 

Aktywna współpraca INoRiPS z otoczeniem to m.in.:

  • wspólne przedsięwzięcia, takie jak: konferencje, seminaria, szkolenia itp.;
  • wspólne projekty badawcze, badawczo-wdrożeniowe, edukacyjne;
  • atrakcyjne programy praktyk i staży;
  • angażowanie członków rady w proces kształcenia (warsztaty, ćwiczenia, konwersatoria);
  • aplikowanie o środki unijne, np. z programu POWER.

 

Dotychczasowa współpraca z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego pozwoliła na zbudowanie szczególnie silnych więzi z następującymi instytucjami:

 

Aktualne formy współpracy INoRiPS z otoczeniem to m.in.:

  • udział w Zespole ds. realizacji „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018-2021”;
  • współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w zakresie opieki naukowo-dydaktycznej nad Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie;
  • współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie w zakresie projektu obejmującego organizację dla studentów spotkań informacyjnych dotyczącego ekonomii społecznej;
  • współpraca z Polskim Radiem Lublin w zakresie Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2019, godz. 09:01 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak