obraz1

>>  Powrót  <<

 

WYKSZTAŁCENIE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II doktor nauk społecznych
  w zakresie nauk socjologicznych.
  Temat rozprawy doktorskiej: Kapitał społeczny w sieci klastra gospodarczego na przykładzie Wschodniego Klastra Komunalnego.
 • Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej – studia podyplomowe: Zarządzanie i administracja;
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – studia doktoranckie;
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – studia podyplomowe: Zarządzanie projektami społecznymi;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – studia podyplomowe: Zarządzanie firmą;
 • Uniwersytet Śląski – studia magisterskie na kierunku: socjologia.

 

SZKOLENIA I KURSY

Z zakresu:

 • transferu wiedzy i współpracy nauki z biznesem,
 • komercjalizacji wiedzy i wyników badań,
 • unijnego i krajowego wsparcia finansowego,
 • zarządzania cyklem projektu,
 • prawa zamówień publicznych,
 • finansowania projektów B+R,
 • oceny projektów.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Z zakresu:

 • zarządzania i kierowania zespołem,
 • świadczenia usług eksperckich dla instytucji samorządów województw, fundacji, stowarzyszeń,
 • doradztwa z zakresu przygotowywania biznes planów i zarządzania strategicznego firm, fundacji, stowarzyszeń,
 • zarządzania i koordynacji projektami UE, w tym o charakterze inwestycyjnym,
 • udziału w projektach o zasięgu krajowym i zagranicznym.

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Fundacja Nauki Polskiej kandydat na eksperta w działaniu 4.4 POIR,
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój kandydat na eksperta w dziedzinach mobilność międzynarodowa, innowacje społeczne,
 • Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w latach 2008-2013 ekspert w dziedzinie: aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
 • Kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli.
 • Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „ERGO” - Członek Zarządu


AUTORSKIE PROJEKTY NA RZECZ UNIWERSYTETU

 • Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.
 • Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy absolwentów kierunku inżynierii materiałowej WZPiNoS KUL  w Stalowej Woli poprzez nabycie kompetencji i umiejętności z zakresu badań właściwości biologicznych innowacyjnych materiałów używanych w przemyśle i medycynie.

 • Podniesienie atrakcyjności kształcenia na kierunkach Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt dydaktyczny
  i aparaturę naukowo-badawczą
  .
 • Wzmocnienie potencjału badawczego Wydziału Zamiejscowego Prawa
  i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli poprzez zakup nowoczesnej aparatury badawczej niezbędnej do rozwoju kierunków studiów: inżynieria materiałowa st. I st,  i inżynieria środowiska st. II st.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Medal Brązowy za długoletnią służbę przyznany postanowieniem Prezydenta RP 2017 r
 • Nagrody indywidualne Rektora KUL za pracę zawodową znacznie wykraczającą poza zakres zwykłych obowiązków służbowych oraz twórczą działalność w zakresie administracji, organizacji pracy i pozyskiwania środków na rzecz Uniwersytetu, promocję KUL oraz podnoszenie kwalifikacji przynoszących korzyści Uniwersytetowi
 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora KUL za pracę zawodową znacznie wykraczającą poza zakres zwykłych obowiązków służbowych - 2016 r
 • Nagroda indywidualna I stopnia Rektora KUL za pracę zawodową znacznie wykraczającą poza zakres zwykłych obowiązków służbowych, promocję KUL oraz podnoszenie kwalifikacji przynoszących korzyści Uniwersytetowi - 2015 r
 • Nagroda Rektora KUL za najlepszy projekt zrealizowany na Wydziale Zamiejscowym w ramach IX Festiwalu Nauki – 2012 r
 • Nagroda Indywidualna IV stopnia Rektora KUL Lubelskiego Jana Pawła II za pracę zawodową znacznie wykraczającą poza zakres zwykłych obowiązków służbowych – 2011 r

 

Autor: Alan Szarek
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2022, godz. 09:42 - Alan Szarek