Katedra Literatury Współczesnej


Główne zainteresowania badawcze
podejmowane przez pracowników Katedry to inspiracje religijne we współczesnej literaturze, problemy narratora i narracji, genologia, biografia jako gatunek, proza, poezja, eseistyka, krytyka literacka XX w. i literatura najnowsza, kulturowe aspekty literatury, literatura w realizacjach audiowizualnych, dorobek polskiej emigracji XX wieku.

Katedra ściśle współpracowała w przedsięwzięciach wydawniczych i sesjach naukowych z Zakładem Badań nad Literaturą Religijną KUL przez lata kierowanym również przez prof. Marię Jasińską-Wojtkowską. Prof. Maria Jasińska-Wojtkowska była główną organizatorką sympozjów Sacrum w literaturze (1979) współorganizowanego przez Katedrę Teorii Literatury, sesji Tradycje religijne polskiej prozy (1984) oraz kolejnego sympozjum Tradycje religijne w literaturze polskiej XX wieku (1989). W latach dziewięćdziesiątych w ramach prac Zakładu Badań nad Literaturą Religijną współorganizowała sesje: Chrystus w literaturze polskiej (1994) oraz Polscy pisarze i myśliciele XX wieku wobec religii (1997).

Pracownicy Katedry wielokrotnie organizowali spotkania i odczyty z innymi instytucjami np. razem z lubelskim Teatrem NN w 1994 r. Spotkania z paryską „Kulturą” (Zdzisław Kudelski odpowiadał za kształt merytoryczny sesji), a w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych cykliczne pokazy filmów i spektakli związanych z literaturą współczesną.

 

 

Sesje zorganizowane przez Katedrę Literatury Współczesnej od 2000 roku:

 - Obraz Boga Ojca w kulturze, Lublin 25 X 2000 r.

 - Międzynarodowa sesja naukowa Stanisław Vincenz – humanista XX wieku. Współorganizator: Instytut Europy Środkowo-wschodniej. Lublin 24-26 V 2001 r.

- Międzynarodowa sesja: Dialog kultur w polskiej i ukraińskiej literaturze. Organizator PAN, Oddział Lublin, Katedra Literatury Współczesnej KUL. Lublin 1 III 2002 r.

- Konferencja Józef Czechowicz w stulecie urodzin. Współorganizatorzy: Zakład Literatury Współczesnej UMCS, Katedra Tekstologii i Edytorstwa KUL, Katedra Teorii Literatury KUL. Lublin 13-14 III 2003.

- Międzynarodowa konferencja Kultura polska i ukraińska a myśl filozoficzno-religijna.

Współorganizator: Komisja Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział Lublin. Lublin 17-18 X 2003 r.

- Międzynarodowe sympozjum Wschód i Zachód. W poszukiwaniu Europy Ducha. Współorganizatorzy: Instytut Filologii Germańskiej i Instytut Filologii Słowiańskiej KUL. Lublin 21-23 X 2004.

- Konferencja naukowa Literatura  emigracyjna w szkole. Współorganizator: Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej KUL. Lublin 5-6 XII 2006 r.

- Ogólnopolska konferencja naukowa Stanisław Vincenz i jego dzieło w perspektywie kulturowej i historycznej.   Współorganizator: Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie. Lublin 11 X 2007 r.

- Ogólnopolska konferencja naukowa Religijność na progu nowoczesności. Lublin 23-24 X 2008 r.

- Organizacja panelu: Modlitwa Pańska – obecność i rola w kulturze. Lublin 25 III 2009.

- Międzynarodowa konferencja naukowa Język ukraiński poza granicami Ukrainy. Współorganizatorzy: Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Literatury Współczesnej IFP KUL. Lublin 8-9 X 2009 r.

- Ogólnopolska konferencja naukowa Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u.

Konferencja dedykowana śp. prof. Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej. Współoranizator: Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL. Lublin 21-23 X 2010 r.

 - Zaduszki emigracyjne. Lublin 18 XI 2010 r.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2013, godz. 12:42 - Liliana Kycia