Ceepus

Program CEEPUS jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego.

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia (Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet w Prisztinie), poprzez finansowanie mobilności akademickiej. W ramach obecnie realizowanego Porozumienia CEEPUS III w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych corocznie uczestniczy ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz około 300 nauczycieli akademickich. Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu około 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz około 200 nauczycieli akademickich.

 

Program CEEPUS oferuje:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

 • studenci, studenci-doktoranci
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni

 

1. MOBILNOŚCI W RAMACH SIECI AKADEMICKICH:

 

Sieci akademickie CEEPUS na KUL:

 

 • Ethics and Politics in the European Context CIII-AT-0702-09-2021 (Katedra Socjologii Prawa i Moralności - koordynator sieci)

 

 • KULTAX Financial and Tax Law in Central Europe CIII-PL-1410-02-2021 (Katedra Finasów i Prawa Finasowego - koordynator sieci)

 

 • Language and Literature in the Central European Context CIII-AT-0012-16-2021 (Katedra Języka Niderlandzkiego oraz Katedra Translatoryki i Języka Słowiańskiego - partner sieci)

 

 • Music without borders CIII-PL-1411-02-2021 (Instyt Nauk o Sztuce - partner sieci - mobilności tymczasowo zawieszone)

 

Mobilność studentów i doktorantów: (dla studentów co najmniej II roku studiów) -  min. 1 miesiąc

Mobilność pracowników: min. 5 dni w tym 6 godz. zajęć dydaktycznych w uczelni goszczącej

 

Program CEEPUS oferuje Beneficjentom stypendium na czas pobytu w uczelni goszczącej oraz zwrot kosztów podróży po powrocie ze stypendium.

 

2. MOBILNOŚCI W RAMACH CEEPUS FREEMOVER

 

Freemover to osoba związana z programem CEEPUS, będąca studentem lub pracownikiem naukowym na akredytowanej uczelni w kraju zamieszkania. Stypendia freemover przyznawane są jedynie w okresie semestru letniego. Minimalny okres pobytu dla studentów – 3 miesiące, dla doktorantów i nauczycieli akademickich 1 miesiąc. Aplikacje wypełnia się i rejestruje elektronicznie na stronie internetowej Programu CEEPUS.

Do standardowej aplikacji CEEPUS dołączyć należy:

 • zgodę z instytucji przyjmującej na formularzu „Letter of Acceptance"
 • dwa listy polecające od pracowników naukowych z uczelni delegującej na formularzu „Letter of Recommendation” (w przypadku studentów)
 • zaświadczenie z uczelni delegującej, potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci – na formularzu „Letter of Recommendation”)
 • Letter Freemover Teacher (nauczyciele akademiccy).

 

 

Lista Sieci Akademickich: 

https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

 

Regulamin Programu CEEPUS: https://nawa.gov.pl/naukowcy/ceepus/komunikaty-dotyczace-programu-ceepus

 

Szczegółowe informacje na temat programu CEEPUS:

 

Polskie Biuro CEEPUS
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40,  00-645 Warszawa

e-mail: ceepus@nawa.gov.pl

telefon: 22-390-35-12

 

Katarzyna Piwko - Dział Współpracy z Zagranicą (GG-203)

tel. 81 445 42 04 e-mail: katarzyna.piwko@kul.pl

 

KALENDIARIUM CEEPUS:

15 Stycznia

Termin składania projektów sieci akademickich

Koniec marca
Komisja Międzynarodowa Programu CEEPUS

15 Czerwca
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich na semestr zimowy

30 Października
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich na semestr letni

Październik/Listopad
Termin składania raportów sieci

30 Listopada
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach puli freemover na semestr letni

15 Grudnia
Termin składania sprawozdań z wykorzystania przyznanej kwoty stypendialnej