STRONA GŁÓWNA 

 

TOŻSAMOŚĆ W WIELOKULTUROWYM KONTEKŚCIE

 

 

Wielokulturowość to jedno z najbardziej powszechnych doświadczeń współczesnych ludzi. Nie ma już obecnie kultur zupełnie odizolowanych od innych. Bezpośrednio – poprzez kontakty z innymi, i pośrednio – poprzez media, produkty rynkowe, ideologie i systemy normatywne, grupy społeczne i jednostki stają wobec wielu problemów związanych z odmiennością kulturową. Jest to zjawisko wywołujące szczególny rodzaj wyzwań. Niektórzy dostrzegają w wielokulturowości przede wszystkim szansę rozwoju dowolnie projektowanych tożsamości. Inni akcentują zagrożenia, jakie płyną z wielokulturowości dla spójności i trwałości tożsamości. Podejmowane są praktyczne działania wdrażania zasady wielokulturowości przyjętej konstytucyjnie przez nowoczesne państwa. Dla badaczy istoty i przemian tożsamości wielokulturowość jest nade wszystko znaczącym kontekstem, w jakim różne tożsamości (etniczne, religijne, lokalne) są kształtowane i wyrażane. Ważna zatem jest refleksja nad różnymi formami wzajemnych relacji między wielokulturowością a tożsamościami jednostkowymi i zbiorowymi.

 

Szczegółowe tematy, wokół których chcielibyśmy skoncentrować refleksję naukową są następujące:

·         Doświadczanie tożsamości jednostkowej i zbiorowej w wielokulturowym kontekście.

·         Postawy i strategie przyjmowane przez jednostki, wspólnoty i grupy społeczne wobec zjawiska wielokulturowości.

·         Spójność i stabilność tożsamości w wielokulturowym świecie.

·         Rola instytucji w kształtowaniu relacji między wielokulturowością i tożsamością.

·         Pozytywne i negatywne aspekty wielokulturowości w kształtowaniu tożsamości jednostkowej i zbiorowej.

·         Realizacja zasady wielokulturowości w różnych społeczeństwach i państwach.

·         Zjawisko wielokulturowości w małych społecznościach (rodzina, społeczność lokalna, zrzeszenia).

    

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015, godz. 22:14 - Krzysztof Jurek