Działalność Instytutu Jana Pawła II KUL


Pierwsza sesja, którą z perspektywy czasu można wiązać z powstaniem Instytutu Jana Pawła II KUL, odbyła się w maju 1979 roku. Wówczas to, w ramach cyklu wykładów pod hasłem „Nasz Profesor Papieżem”, wystąpił z wykładem zatytułowanym „Karol Wojtyła - filozof i moralista” Jego uczeń i następca na Katedrze Etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej - ksiądz Tadeusz Styczeń. Było to krótko po wyborze krakowskiego Kardynała na Stolicę Piotrową i tuż przed pierwszą papieską pielgrzymką do Ojczyzny.


Od samego początku pontyfikatu Jana Pawła II ksiądz Styczeń podjął starania o ustanowienie w „Uczelni Karola Wojtyły” specjalnego Instytutu, który zajmowałby się Jego myślą filozoficzno-teologiczną. Od początku też było dla niego oczywiste, że profil działalności takiej instytucji winna wyznaczać antropologia i etyka Karola Wojtyły - Jana Pawła II. W staraniach tych księdza Stycznia wspierali między innymi: Wojciech Chudy, ks. Andrzej Szostek, Jerzy W. Gałkowski, Stanisław Majdański, ks. Andrzej Wawrzyniak, ks. Marian Radwan, ks. Stanisław Nagy.
25 czerwca 1982 roku Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podjął uchwałę powołującą do życia Instytut Jana Pawła II jako „międzywydziałowy ośrodek naukowy i dydaktyczny”, przeznaczony do studiów „myśli i dzieła papieża Jana Pawła II oraz budowania wspólnoty osób w duchu głoszonej przez Niego nauki Chrystusa” (fragment Statutu Instytutu Jana Pawła II KUL). Na czele Instytutu stanął ks. prof. dr hab. Tadeusz Styczeń, a przewodniczącym Rady Naukowej został ks. prof. dr hab. Stanisław Nagy. Od roku 2006 funkcję dyrektora Instytutu pełni ks. dr hab. Alfred M. Wierzbicki, a przewodniczącego Rady Naukowej - ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek.


Podstawową formą działalności Instytutu od początku jego istnienia jest Konwersatorium Myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Spotkania odbywały się początkowo co tydzień, później - raz w miesiącu. W kolejnych latach akademickich podejmowany jest jeden wiodący temat konwersatorium, związany z konkretnym dokumentem papieskim bądź dotyczący istotnego w kontekście nauczania Jana Pawła II zagadnienia filozoficzno-teologicznego.


Całoroczne konwersatoria znajdowały zwykle swoje zwieńczenie w sympozjach organizowanych pod koniec każdego roku akademickiego, zazwyczaj w maju, w rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Stałą część sympozjum stanowiła Msza Święta sprawowana w intencji Ojca Świętego. W ten sposób zrodziła się tradycja swoistego Dnia Papieskiego, od wielu lat świętowanego w KUL.


Problematyka sympozjów jest różnorodna, podyktowana bogactwem myśli i pastoralnej aktywności Jana Pawła II. Od pierwszych lat swojego istnienia Instytut regularnie organizował sesje dotyczące problematyki obrony życia człowieka oraz godności małżeństwa i rodziny: "Rodzina chrześcijańska” (1984), "Homo nasciturus” (1984), "W obronie życia” (1985), "Tydzień świętości życia” (1992) „Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu?” (1998). Prelegentami byli między innymi: Renate i Norbert Martinowie; członkowie Papieskiej Rady Rodziny; Carlo Casini, przywódca włoskiego Ruchu Obrony Życia; ks. Michel Schooyans, autor głośnej książki Aborcja i polityka; prof. Juan de Dios Vial Correa, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia.


Wiele sesji zorganizowanych przez Instytut miało charakter ogólnouniwersytecki. Z okazji trzydziestej rocznicy podjęcia pracy naukowej w KUL przez ks. doc. Karola Wojtyłę odbyła się sesja zatytułowana "Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości” (1985). Wtedy też, w czasie "Godziny wspomnień”, koledzy i uczniowie Karola Wojtyły wspominali Jego obecność w życiu Uniwersytetu.


Inne ważne sympozjum, ukazujące związki KUL-u z Karolem Wojtyłą - Janem Pawłem II, odbyło się z okazji dwudziestolecia pontyfikatu. Zostało ono zatytułowane „Wdzięczność i zobowiązanie. Pontyfikat Jana Pawła II w oczach środowiska naukowego KUL” (1998). Ogólnouniwersytecki charakter miało również sympozjum „Bóg Ojcem” (2003) z okazji dwudziestopięciolecia pontyfikatu Jana Pawła II.


W czerwcu 1987 roku, podczas pielgrzymki do Ojczyzny, Jan Paweł II odwiedził także KUL. Przygotowaniu do spotkania z Ojcem Świętym służyło sympozjum zatytułowane „Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowoeuropejskie” (1987). Przez dwa tygodnie, każdego wieczoru odbywały się wykłady, których tematyka nawiązywała do przesłania encykliki Slavorum Apostoli. Wśród mówców byli między innymi: Karl Dedecius, Aleksander Gieysztor, Mieczysław A. Krąpiec OP, Richárd Korzenszky OSB, Feliks Litva SJ, Nikolaus Lobkowicz, Stefan Swieżawski, Julian Stryjkowski oraz Czesław Zgorzelski.


Dla pogłębienia niektórych tematów, ściśle związanych z nauczaniem moralnym Jana Pawła II, istotne znaczenie miały spotkania w gronie specjalistów, posiadające charakter roboczych seminariów. W 1986 roku w Kazimierzu nad Wisłą odbyło się międzynarodowe sympozjum na temat „Problem wyzwolenia człowieka”. Inspiracją dla tego sympozjum były - z jednej strony - instrukcje watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary w sprawie teologii wyzwolenia, z drugiej zaś - fakt polskiego doświadczenia konfrontacji myśli chrześcijańskiej z marksizmem. Referaty przedstawili między innymi: ks. Jean-Yves Calvez z Paryża, ks. René Coste z Tuluzy oraz Rocco Buttiglione z Rzymu.


Podczas innego sympozjum, zatytułowanego „Osoba ludzka: wolność - sumienie - natura” (1991), krytycznej analizie poddano koncepcję tak zwanego twórczego sumienia we współczesnej teologii moralnej. Jest to ważne zagadnienie z punktu widzenia nauczania Kościoła, dotyczące niezmiennych norm moralnych. Referaty wygłosili między innymi John Crosby (Steubenville), Josef Seifert (Liechtenstein), Horst Seidl (Rzym) oraz Livio Melina (Rzym). Sympozjum to było dla środowiska naszego Instytutu przygotowaniem do udziału w następującym tuż po nim (w sierpniu 1991 roku) Kongresie Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, który odbył się w Lublinie, a zakończył sesją wyjazdową na Jasnej Górze z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II.


Warto w tym miejscu wspomnieć o sympozjach poświęconych problematyce europejskiej. W roku 1994 odbyła się konferencja „Jana Pawła II wizja Europy”, zorganizowana wspólnie z Międzynarodową Akademią Filozoficzną działającą w Księstwie Liechtenstein. Towarzyszyła jej uroczystość nadania doktoratu honoris causa KUL włoskiemu filozofowi, autorowi monografii Myśl Karola Wojtyły - prof. Rocco Buttiglionemu. Kolejne "europejskie” sympozjum było związane z nadaniem godności Doktora honorowego KUL księdzu biskupowi Stanisławowi Dziwiszowi. Uroczystość odbyła się 13 maja 2001 roku, w dwudziestą rocznicę zamachu na życie papieża Jana Pawła II. Następnego dnia na lubelskim zamku odbyła się sesja zatytułowana "O solidarność rodziny narodów Europy”, podczas której główny referat wygłosił ks. bp Egon Kapellari, ordynariusz diecezji Graz, delegat episkopatu Austrii do kontaktów z Unią Europejską.


Szczególnym wydarzeniem w dziejach Instytutu było seminarium, które miało miejsce w Castel Gandolfo z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II. Odbyło się ono w dniach 12-14 sierpnia 1997 roku pod hasłem: „Czy - i jak - prawda zobowiązuje?”. Przed laty uczestnicy seminarium z etyki ks. kard. Karola Wojtyły na zajęcia ze swoim Mistrzem jeździli do Krakowa. Tym razem wypadło im jechać trochę dalej...
Większość sympozjów, a także wiele konwersatoriów Instytutu zostało udokumentowanych w formie bądź osobnych publikacji książkowych, bądź na łamach wydawanego od roku 1988 wspólnie przez Instytut i rzymską Fundację Jana Pawła II kwartalnika „Ethos”.


Nie sposób w tak krótkim tekście ująć całego bogactwa działalności Instytutu Jana Pawła II KUL w ciągu minionych dwudziestu pięciu lat. Pewien wgląd w różne formy aktywności Instytutu daje zamieszczony poniżej wykaz sympozjów, konwersatoriów oraz towarzyszących im publikacji.

Strona 1 z 3 :: Idź do strony: [1] 2 3