Sympozja zorganizowane przez wydziały KUL w latach 1979-2007


10-16 V 1979 - Sympozjum „Nasz Profesor Papieżem”, zorganizowane przez studentów KUL.
28-31 V 1979 - Sympozjum „Ku zrozumieniu encykliki Redemptor hominis”, zorganizowane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej KUL.

23-25 X 1979 - Tydzień Eklezjologiczny „Godzina polskiego chrześcijaństwa” (refleksje nad istotą przesłania Ojca Świętego do Polaków), zorganizowany przez Koło Naukowe Teologów.

22-23 II 1980 - Cykl wykładów na temat adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Catechesi tradendae, zorganizowany przez Katedrę Katechetyki KUL.

17 III 1980 - Konwersatorium „Czego oczekuje od nas Ojciec Święty?”, zorganizowane przez Koło Naukowe Teologów.

23-25 XI 1981 - Sympozjum „Wybór i pontyfikat Jana Pawła II a Polonia w świecie”, zorganizowane przez Zakład Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej KUL.

20-31 VIII 1983 - Wykłady dla duchowieństwa „Jana Pawła II katecheza narodu”.

28-30 VIII 1985 - Wykłady dla duchowieństwa „Adhortacja apostolska Jana Pawła II Reconciliatio et Paenitentia”.

5-7 XI 1985 - Tydzień Eklezjologiczny „Nauczycielu Dobry” (poświęcony refleksji nad Jana Pawła II Listem do młodych), zorganizowany przez Koło Naukowe Teologów.

9 V 1988 - Sesja „Encyklika Jana Pawła II Redemptoris Mater - przesłanie do Kościoła w Polsce”, zorganizowana przez Katedrę Mariologii - Wydział Teologii KUL.

8-10 V 1989 - Sympozjum „Papież Jan Paweł II a emigracja i Polonia 1979-1989”, zorganizowane przez Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.

5-9 III 1990 - XV Tydzień Duchowości poświęcony adhortacji Jana Pawła II O pokucie i pojednaniu.

27-30 III 1990 - Sympozjum „Inspiracje do uczestnictwa w życiu społecznym wynikające z adhortacji Jana Pawła II Christifideles laici”, zorganizowane przez sekcję Teologii Moralnej KUL.

11-14 V 1992 - Sympozjum „Człowiek drogą Kościoła” (w nawiązaniu do encykliki Jana Pawła II Redemptor hominis), zorganizowane przez sekcję Teologii Moralnej KUL.

6-7 XII 1993 - Sesja “Veritatis splendor. Przesłanie moralne Kościoła”, zorganizowana przez sekcję Teologii Moralnej KUL.

27 X 1994 - Promocja Listu do rodzin z inicjatywy Kurii Metropolitalnej w Lublinie (w auli KUL).

4-7 III 1996 - XXXVIII Tydzień Filozoficzny „Prawa narodów. Od Pawła Włodkowica do Jana Pawła II”.

21 I 1999 - Sesja naukowa poświęcona encyklice Jana Pawła II Fides et ratio: „Pochyleni nad encykliką Fides et ratio”.

8-11 III 1999 - XLI Tydzień Filozoficzny „Ratio et fides”, zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Filozofii.

9-10 XII 1999 - Sympozjum “Fides et ratio. W rocznicę ogłoszenia. Interpretacje - nadinterpretacje - deformacje”, zorganizowane przez Zakład Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

11-15 III 2002 - Tydzień Eklezjologiczny „Czynić Kościół domem i szkołą komunii” (wokół listu Jana Pawła II Novo millennio ineunte), zorganizowany przez studentów teologii KUL.

12 XII 2002 - Sesja filozoficzna „Błąd antropologiczny i jego konsekwencje w kulturze” (w oparciu o encyklikę Jana Pawła II Centesimus annus), zorganizowana przez Zakład Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

18 V 2003 - Gala koncertowa dedykowana Janowi Pawłowi II w roku jubileuszu 25-lecia pontyfikatu, zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski wraz z Urzędem Miasta Lublin i Programem I Telewizji Polskiej S.A.

8 XII 2003 - Konferencja „Kościół partykularny w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II – struktura i zadania”, zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

12 I 2004 - Sesja „Katolicka nauka społeczna w nauczaniu Jana Pawła II”, zorganizowana przez Samorząd Studentów KUL w ramach obchodów Roku Jana Pawła II.

16 III 2004 - Sympozjum „Słuchajcie mych pieśni, słuchajcie mej mowy... O twórczości Jana Pawła II”, zorganizowane przez Koło Naukowe Polonistów KUL.

2 IV 2004 - Sympozjum „Papież i młodzi”, zorganizowane przez Samorząd Studentów Wydziału Teologii KUL.

17 III 2005 - Promocja książki Jana Pawła II Pamięć i tożsamość, zorganizowana przez Koło Naukowe Teologów KUL i Instytut Jana Pawła II KUL.

4 IV 2005 - Msza Święta pod przewodnictwem Wielkiego Kanclerza KUL abpa Józefa Życińskiego w intencji zmarłego Ojca Świętego (w Kościele Akademickim KUL).

20 IV 2005 - Spotkanie „Jan Paweł II dla liturgii”, zorganizowane przez Koło Liturgiczne Studentów KUL.
18 V 2005 - Wykład „Wartości religijne we współczesnym duszpasterstwie niemieckim. Perspektywa Jana Pawła II i Benedykta XVI” wygłosił ks. bp Friedrich Ostermann z Münster w ramach uroczystości 85. rocznicy urodzin Ojca Świętego, zorganizowanej przez Rektora KUL, Wydział Teologii oraz Instytut Jana Pawła II KUL.

6 X 2005 - Spotkanie „Jan Paweł II (18 maja 1920 - 2 kwietnia 2005)”, zorganizowane przez Katedrę Historii Ruchów Społeczno-Politycznych XIX i XX wieku Wydziału Nauk Społecznych KUL.

25-26 XI 2005 - Sesja „Jan Paweł II - Mistrz duchowy”, zorganizowana w ramach XXX Dni Duchowości w KUL.

8 III 2006 - Sesja „Ks. Karol Wojtyła - Profesor KUL”, zorganizowana przez studentów KUL.

18 V 2006 - Sesja „Jan Paweł II - Świadek i nauczyciel patriotyzmu”, zorganizowana przez Instytut Teologii Pastoralnej KUL.

16 X 2006 - Sympozjum „Mariologia Jana Pawła II. Problem interpretacji - sposób interpretacji”, zorganizowane przez Katedrę Mariologii KUL.

16-17 X 2006 - Sesja „25 lat Laborem exercens - Ewangelia pracy a polska polityka społeczna”, zorganizowana przez Katedrę Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych KUL, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

21-22 XI 2006 - Konferencja „Sens i wartość sakramentu małżeństwa”, zorganizowana przez Wydział Teologii KUL z okazji 25. rocznicy ogłoszenia adhortacji Jana Pawła II Familiaris consortio.

28-29 XI 2006 - Sympozjum „Jan Paweł II a antyk chrześcijański”, zorganizowane przez Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL.

29 XI 2006 - Sesja „Kościół Jana Pawła II”, zorganizowana przez Instytut Teologii Fundamentalnej KUL i Wydawnictwo Gaudium.

13-14 XII 2006 - XXIII Dni Praw Człowieka „Wokół nauczania Jana Pawła II”, zorganizowane przez Katedrę Praw Człowieka Instytutu Socjologii KUL.

28 V - 5 VI 2007 - Sympozjum z okazji 20. rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II w KUL „Świadkowie Świadka”, zorganizowane przez Rektora KUL.

21-22 IX 2007 - Konferencja „Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca w polskich mediach”, zorganizowana przez Fundację Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski.

15-16 X 2007 - Sympozjum „Człowiek drogą Kościoła. Dialog i wspólnota”, zorganizowane przez Rektora i Instytut Jana Pawła II KUL w 29. rocznicę wyboru Jana Pawła II.


Oprac. Maria Filipiak