Alfabetyczny Spis Klubowiczów (1986-2019)
(142 os.)

img-20191114-wa0008

Obecnie Klub Vade Mecum liczy około 25 aktywnych członków. Ponadto Klub wspierają absolwenci, którzy wspólnie stanowią unikatową społeczność łączącą pokolenia działaczy. Członkowie Vade Mecum rekrutują się spośród studentów i doktorantów wielu kierunków i specjalizacji. Stanowi to niezwykły walor i potencjał organizacji, w ramach której członkowie wymieniają się doświadczeniami i wiedzą z wielu dziedzin nauki, tworząc wspólnotę tych samych wartości - służby Bogu i Ojczyźnie.

 

Walne Zgromadzenie, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni Klubu, stanowi najwyższą władzę w Klubie. Dokonuje wyboru Prezesa i Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Poza tym Walne Zebranie zbiera się w celach dla których zostało zwołane.

Zarząd Klubu

Piotr Zduńczyk - Prezes Klubu

Prezes kieruje bieżącymi pracami Klubu i reprezentuje Klub, deleguje poszczególnych członków Klubu do konkretnej działalności, podejmuje za Zarząd decyzje w sprawach nagłych. Do kompetencji prezesa należą także m.in.: kierowanie bieżącą polityką klubu, kontrola prac pozostałych członków zarządu, wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia, przyjmowanie, zawieszanie, usuwanie członków klubu.

 

Katarzyna Pyter - Wiceprezes Klubu

Wiceprezes wspiera prezesa w jego obowiązkach; zastępuje prezesa w czasie jego nieobecności, pełniąc jego obowiązki; pilnuje spraw formalno - administracyjnych, związanych z deklaracjami członków, sprawozdaniami z działalności Klubu dla jednostek organizacyjnych KUL, i innych.


Patrycja Rowińska - Sekretarz Klubu

Sekretarz dba o dyscyplinę i porządek w siedzibie Klubu, organizuje pracę biurową Klubu, dba o aktualność, przejrzystość i merytoryczność strony internetowej Klubu, informuje o spotkaniach, prowadzi korespondencję Klubu, protokołuje.

 

Michał Adamczyk - Skarbnik Klubu

Skarbnik dba o płynność i przejrzystość finansową Klubu, pozyskuje granty i sponsorów na działalność statutową Klubu, sporządza sprawozdania finansowe na potrzeby jednostek organizacyjnych KUL.

 

Wojciech Winiarski - członek Zarządu 

Członek Zarządu bez statutowej funkcji, wspiera prace Zarządu. 

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna bada działalność Klubu i przedstawia wnioski na Walnym Zebraniu Klubu.


Maciej Strózik - Przewodniczący Komisji
Marcin Jakóbczyk - Członek Komisji
Michał Saran - Członek Komisji

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami Klubu oraz między członkami a organami Klubu.


Aleksander Furtak - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Dawid Kostecki - Członek Sądu Koleżeńskiego
Justyna Kurlak - Członek Sądu Koleżeńskiego

 

Jak dołączyć do Klubu Vade Mecum?

 

Członkiem Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" może być osoba będąca studentem lub doktorantem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, akceptująca katolickie i narodowe wartości głoszone przez Klub. Członkiem zwyczajnym może zostać członek-kandydat po podpisaniu deklaracji członkowskiej i odbyciu półrocznego okresu próbnego. Członkostwo zwyczajne nabywa się z chwilą przyznania go przez Zarząd Klubu. Przystąpić do Klubu można podczas cotygodniowych zebrań Klubu (środa, godz. 19:00 w pokoju GG-316). 

 

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków-kandydatów,
2) członków zwyczajnych.

 

Członek Klubu ma obowiązek:
1) godnie reprezentować Klub,
2) brać udział w pracach Klubu i upowszechniać jego zasady ideowe,
3) regularnie opłacać składki (obecnie 10 zł miesięcznie).

 

Kurator Klubu

Klub Vade Mecum posiada Kuratora mianowanego przez Senat KUL. Kurator sprawuje nadzór nad działalnością Klubu i wspiera jego potrzeby. Obecnym Kuratorem jest dr hab. Marek Dobrowolski, konstytucjonalista, pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL.

 

marek_dobrowolski_700

dr hab. Marek Dobrowolski

 

Poprzednimi Kuratorami byli: dr hab. Przemysław Czarnek, dr hab. Mirosław Filipowicz, dr hab. Hubert Łaszkiewicz, dr hab. Mieczysław Ryba, dr hab. Paweł Smoleń, prof. Marian Zdyb, prof. Wiesław Chrzanowski.

 

 

 

Autor: Krzysztof Rek
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2020, godz. 10:43 - Aleksander Furtak