17237119_2238998106324498_748316323_o

Walne Zgromadzenie, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni Klubu, stanowi najwyższą władzę w Klubie. Dokonuje wyboru Prezesa i Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Poza tym Walne Zebranie zbiera się w celach dla których zostało zwołane.

Zarząd Klubu

Katarzyna Pyter - Prezes Klubu

Prezes kieruje bieżącymi pracami Klubu i reprezentuje Klub, deleguje poszczególnych członków Klubu do konkretnej działalności, podejmuje za Zarząd decyzje w sprawach nagłych. Do kompetencji prezesa należą także m.in.: kierowanie bieżącą polityką klubu, kontrola prac pozostałych członków zarządu, wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia, przyjmowanie, zawieszanie, usuwanie członków klubu.

 

Wojciech Winiarski - Wiceprezes Klubu

Wiceprezes wspiera prezesa w jego obowiązkach; zastępuje prezesa w czasie jego nieobecności, pełniąc jego obowiązki; pilnuje spraw formalno - administracyjnych, związanych z deklaracjami członków, sprawozdaniami z działalności Klubu dla jednostek organizacyjnych KUL, i innych.


Patrycja Rowińska - Sekretarz Klubu

Sekretarz dba o dyscyplinę i porządek w siedzibie Klubu, organizuje pracę biurową Klubu, dba o aktualność, przejrzystość i merytoryczność strony internetowej Klubu, informuje o spotkaniach, prowadzi korespondencję Klubu, protokołuje.

 

Piotr Zduńczyk - Skarbnik Klubu

Skarbnik dba o płynność i przejrzystość finansową Klubu, pozyskuje granty i sponsorów na działalność statutową Klubu, sporządza sprawozdania finansowe na potrzeby jednostek organizacyjnych KUL.

 

Michał Adamczyk - członek Zarządu 

Członek Zarządu bez statutowej funkcji, wspiera prace Zarządu. 

 

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna bada działalność Klubu i przedstawia wnioski na Walnym Zebraniu Klubu.


Maciej Strózik - Przewodniczący Komisji
Marcin Jakóbczyk - Członek Komisji
Michał Saran - Członek Komisji

Sąd Koleżeński

Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami Klubu oraz między członkami a organami Klubu.


Aleksander Furtak - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Dawid Kostecki - Członek Sądu Koleżeńskiego
Justyna Kurlak - Członek Sądu Koleżeńskiego

 

 

Alfabetyczny Spis Klubowiczów (1986-2019)
(141 os.)

 

Jak dołączyć do Klubu Vade Mecum?

 

Członkiem Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" może być osoba będąca studentem lub doktorantem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członkiem zwyczajnym może zostać członek-kandydat po podpisaniu deklaracji członkowskiej i odbyciu półrocznego okresu próbnego. Członkostwo zwyczajne nabywa się z chwilą przyznania go przez Zarząd Klubu. Przystąpić do Klubu można podczas cotygodniowych zebrań Klubu (środa, godz. 19:00 w pokoju GG-316). 

 

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków-kandydatów,
2) członków zwyczajnych.

 

Członek Klubu ma obowiązek:
1) godnie reprezentować Klub,
2) brać udział w pracach Klubu i upowszechniać jego zasady ideowe,
3) regularnie opłacać składki (obecnie 10 zł miesięcznie).

 

Kurator Klubu

Klub Vade Mecum posiada Kuratora mianowanego przez Senat KUL. Obecnym Kuratorem jest dr hab. Marek Dobrowolski, konstytucjonalista, pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL. Poprzednimi Kuratorami byli: dr hab. Przemysław Czarnek, dr hab. Mirosław Filipowicz, dr hab. Hubert Łaszkiewicz, dr hab. Mieczysław Ryba, dr hab. Paweł Smoleń, prof. Marian Zdyb, prof. Wiesław Chrzanowski.

 

 

 

Autor: Krzysztof Rek
Ostatnia aktualizacja: 18.06.2019, godz. 14:13 - Aleksander Furtak