Dr hab. Marek Dobrowolski

 

Życiorys naukowy·
Absolwent KUL. W 1995 r. uzyskał tytuł magistra prawa po przedstawieniu pracy magisterskiej nt. „Przywrócenie Senatu w 1989 r., obecne unormowania i perspektywy II izby w przyszłej Konstytucji RP" napisanej pod kierunkiem dr Dariusza Dudka. W czerwcu 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej nt. „Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym". Promotorem pracy był prof. dr hab. Mirosław Granat, recenzentami: prof. Leszek Garlicki oraz prof. dr hab. Dariusz Dudek. Od września 2006 r. do maja 2008 r. był ekspertem ds. legislacji w Kancelarii Sejmu RP. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia: praw człowieka, prawa wyborczego, dwuizbowej struktury parlamentu, a ostatnio konstytucyjno-prawnych aspektów członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
W 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie oceny dorobku i rozprawy nt. "Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską".

 

Wykaz publikacji

Monografie:

1.Monografia pt. Zasada dwuizbowości parlamentu w polski prawie konstytucyjnym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.

2. Monografia pt. Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, Lublin 2014.


Artykuły:

1. Oświadczenia osobiste senatorów w latach 1989-1995, [w:] Przegląd Sejmowy 1997, nr 4.

2. Skutki reformy podziału terytorialnego państwa dla ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, [w:] Przegląd Sejmowy 1999, nr 2.

3. Status prawny rodziny w świetle nowej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] Przegląd Sejmowy 1999, nr 4.

4. Dwuizbowość parlamentu jako zasada Konstytucji RP, [w:] Państwo i Prawo 2000, nr 4.

5. Prawo Senatu RP do wnoszenia poprawek do ustaw uchwalanych przez Sejm w·świetle orzecznictwa TK, [w:] Przegląd Sejmowy 2001, nr 5.

6. Konstytucja RP a okręgi jednomandatowe - proporcjonalność gwarantowana, [w:] Prawo i Życie 2001, nr 4.

7. Jaka dwuizbowość (współ M. Granat), artykuł polemiczny [w:] Państwo i Prawo 2002, nr 5.

8. O pojęciu ustawy w procesie legislacyjnym, [w:] Przegląd Sejmowy 2003, nr 2.

9. Spór o strukturę parlamentu w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (1993-1997), [w:] Iustitia Civitatis Fundamentum, Księga pamiątkowa ku czci prof. Wiesława Chrzanowskiego, red. A. Dębiński, H. Cioch, J. Chaciński, Lublin 2003.

10. Konstytucyjne aspekty procedury uchwalania ustawy budżetowej, [w:] Ius et varitas, Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski, Lublin 2003.

11. Prawo ustrojowe w okresie przemian - okrągły stół a współczesne patologie życia publicznego, [w:] Cywilizacja 2005, nr 12.

12. Zjawisko pata legislacyjnego w okresie prowizorium ustrojowego (1989 - 1992), [w:] Ius et Fides, Księga jubileuszowa z okazji 70-tych urodzin prof. Jana Świtki, red. T.Kuz, M. Kuć, Lublin 2006.

13. Konstytucyjność Traktatu akcesyjnego w świetle orzeczeń TK dotyczących ENA, [w:] Przegląd Sejmowy 2006, nr 6.

14. Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w europejskich orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego (współ D. Lis - Staranowicz), [w:] Przegląd Sejmowy 2007, nr 1.

 

Recenzje:

1. Recenzja książki P. Sarnecki, Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, [w:] Przegląd Sejmowy 1996, nr 2.

2. Nota bibliograficzna książki J. Czajowski,Senat Rzeczypospolitej Polskiej w·pierwszej kadencji 1922 - 1927, [w:] Państwo i Prawo 2000, nr 4.


Glosy:

1. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r. (sygn. akt K 14/02), [w:] Przegląd Sejmowy 2002, nr 6.

2. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2003 r. (sygn. akt P 11/02), [w:] Przegląd Sejmowy 2003, nr 4.

3. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 2005 r. (sygn. akt K 24/04), [w:] Przegląd Sejmowy 2005, nr 3.

4. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r. (sygn. akt K 18/04), [w:] Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2006, nr 3.

 

Opinie prawne:

1. Opinia prawna w sprawie zgodności art. 11 ust. 5b, art. 28 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3b projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 488) z art. 87 i art. 88 Konstytucji.

2. Opinia dotycząca udziału przedstawiciela Sejmu RP w postępowaniu przed TK w·sprawie stwierdzenia niezgodności art. 32 Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi.

3. Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS (druk nr 713).

4. Opinia w sprawie zakresu współpracy poszczególnych organów władzy publicznej nie naruszającej zasady podziału władzy na przykładzie projektu zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 713).

5. Opinia prawna dotycząca zgodności z Konstytucją RP przepisów poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 462 wraz z autopoprawką zgłoszoną 10·marca br.) odnoszących się do różnego traktowania podmiotów gospodarczych.

6. Opinia prawna dotycząca konstytucyjności art. 3 ust. 4 w związku z art. 6 projektu ustawy o tworzeniu i działalności wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (druk nr 200) przyjętego w sprawozdaniu podkomisji z dnia 10.01.2007 r.

7. Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucja RP projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne (druk nr 1016).

8. Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucja RP projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne z dnia 22 października 2006 r. (nr 55PPN5).

9. Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP propozycji zmiany brzmienia w·ust. 2 art. 215 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i·do Senatu RP.

 

Udział w konferencjach:

1. Referat pt.: Uprawnienia Senatu w procedurze ustawodawczej II Rzeczypospolitej Polskiej", wygłoszony podczas konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka, 22 października 2002 r., opublikowany [w:]· Stanowienie prawa - kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym, Warszawa 2002 r.

2. Komunikat: Prawne i funkcjonalne znaczenie zasady dwuizbowości parlamentu, [w:] M. Granat (red.), „Prawo parlamentarne", XLVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Warszawa 2007.

3. Komunikat: Izba Poselska, Senat i Rada Stanu w wybranych projektach konstytucji z okresu II Rzeczypospolitej, [w:] P. Sarnecki (red.), „Prawo konstytucyjne II Rzeczypospolitej, Nauka i instytucje", XLVII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Kraków 2006.

4. ·Głos w dyskusji podczas XLI Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Wisła 3-5. 06. 1999 r.), opublikowany [w:] Podstawowe pojęcia pierwszego rozdziału Konstytucji RP (red. E. Zwierzchnowski), Katowice 2000.

5. Głos w dyskusji podczas XLII Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Nałęczów 1-3. 06. 2000 r.), opublikowany [w:] System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (red. M. Granat), Lublin 2000.

6. Głos w dyskusji (konstytucyjność mieszanego systemu wyborczego) podczas XLIV Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Olsztyn 25 -27 kwietnia 2002 r.), opublikowany [w:] Prawo wyborcze Rzeczypospolitej Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej (red. A. Sylwestrzak i·inni), Olsztyn 2003.

7. Głos w dyskusji podczas konferencji, [w:] „Stanowienie prawa - kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym", Warszawa 2002 r.

8.·Głos w dyskusji podczas konferencji: "Senat w II i III Rzeczypospolitej", (Senat RP 27 listopada 2002 r.), opublikowany [w:] Senat w II i III Rzeczypospolitej. Materiały z konferencji zorganizowanej pod patronatem Marszałka Senatu RP prof. Longina Pastusiaka w 80. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu w II RP, Warszawa 2003·r., s. 74 - 78.

9. Głos w dyskusji podczas 48 Ogólnopolskiej Konferencji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Serock 1-3. 06. 2006 r.), opublikowany [w:] (red. M. Granat), Warszawa 2007.

 

 

 

Autor: Ilona Grądzka
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2018, godz. 08:08 - Ilona Grądzka